CZ/EN

Aplikované vědy ve strojním inženýrství

Kód studijního programu: N0714A270002

Garant studijního programuprof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.

zamereni_studia/teoreticke_discipliny/teorie_11.jpg

Specializace
Aplikovaná mechanika
Biomechanika
Matematické modelování v technice
Mechatronika

Cílem studijního programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství je příprava špičkových odborníků pro výzkum, vývoj i praxi, uplatnitelných prakticky ve všech strojírenských oborech. Absolventi jsou schopni aplikovat základní i složitější matematické a fyzikální modely a postupy pro řešení úloh technické praxe.

Studijní program má čtyři specializace: aplikovaná mechanika (AM), mechatronika (MCHT), biomechanika (BIO) a matematické modelování (MM). Nedůležitější součástí studijního programu jsou předměty společného základu, jejichž cílem je, aby posluchač získal profilující teoretické znalosti a poznatky nezbytné pro inženýrské činnosti a kvalifikoval se jak v teoretických, tak v mezioborových i aplikačních disciplínách. Specializace umožňují studentům detailní zvládnutí užšího oboru podle jejich zájmu a profesních preferencí.

Cílem specializací je naučit studenty metodám inženýrské i vědecko-výzkumné práce v užším oborovém i mezioborovém kontextu, předat specifické znalosti ze svých oborů a v neposlední řadě rozvíjet schopnost samostatné práce studentů při řešení komplexních problémů.

Profil absolventa studijního programu

Profil absolventa odpovídá zaměření programu na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje i nejnáročnějších disciplín technické praxe. I když se studijní program částečně realizuje ve zvolené specializaci (aplikovaná mechanika, mechatronika, biomechanika a matematické modelování), společný základ garantuje takovou univerzalitu profilu absolventa, že umožňuje uplatnění nejen prakticky ve všech strojírenských oborech, ale i v mezioborových disciplínách.

[zamereni_studia/biomechanika/bio_03.jpg]V jednotlivých specializacích získají absolventi další specifické znalosti a schopnosti v oblastech analýzy syntézy a navrhování mechanismů, analýzy napjatosti těles, náročných stacionárních i nestacionárních vnitřních i vnějších úloh mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení, mezních stavů porušování kovových i kompozitních konstrukcí, posuzování životnosti a spolehlivosti strojních zařízení, optimálního dimenzování strojních součástí, řízení mechanických systémů včetně proaktivního ovlivňování jejich vlastností a využití umělé inteligence, teorie obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic a jejich uplatnění při řešení úloh mechaniky se zřetelem k numerickým řešením včetně algoritmizace a programování vlastních aplikací. V oblasti biomechaniky (BIO) se v návaznosti na základní poznatky z anatomie a fyziologie se seznámí se s biomechanikou tvrdých i měkkých tkání i nanobiomechaniky a mohou být partnery při řešení lékařských problémů souvisejících s biomechanikou. 

Podmínky pro přijetí ke studiu