CZ/EN

Automatizační a přístrojová technika

Kód studijního programu: N0714A270001

Garant studijního programuprof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.

st_programy/automatizacni_a_pristrojova_technika/festo_linka_03.jpg
Specializace
Automatizace a průmyslová informatika
Přístrojová technika

Studijní program je zaměřen na zvládnutí pokročilých návrhových prostředků automatizační a přístrojové techniky a jejich aplikace zejména v průmyslových provozech výrobních podniků. Kromě společné části studia, která je převažující, absolvují studenti specializované předměty v jednom ze dvou zaměření:

  • Automatizace a průmyslová informatika
  • Přístrojová technika

Společná část studia je jednak zaměřena na získání teoretických a praktických poznatků v oblasti návrhu a implementace systémů monitorování a řízení průmyslových procesů a to s využitím jak klasických návrhových prostředků, tak i metod umělé inteligence. V kombinaci se senzorickými a vestavěnými systémy a principy rychlého prototypování, které jsou též součástí společné části studia, vzniká potenciál pro zvládnutí znalostí a dovedností potřebných ke komplexnímu návrhu instrumentace a automatického a autonomního řízení průmyslových celků v souladu s rozvojem vize Průmysl 4.0.

st_programy/automatizacni_a_pristrojova_technika/CP_Fact01.jpgV zaměření Automatizace a průmyslová informatika je posílena výuka v oblasti průmyslové informatiky. Pozornost je věnována seznámení s principy objektově orientovaného programování a jeho uplatnění v informačních a databázových systémech průmyslových provozů a podniků.  

V zaměření Přístrojová technika je věnována zvýšená pozornost zásadám konstruování v přesné mechanice a to s důrazem na funkčnost přístroje, který je často provozován ve specifických podmínkách, a technologickým možnostem výroby. V tomto směru specializované studium pokrývá kompletní návrh mechanických a opto-mechanických přístrojů.

Profil absolventa studijního programu

Ve společné části programu získá absolvent následující znalosti a dovednosti:

  • Modelování a řízení průmyslových systémů a procesů
  • Technologie a návrhové aspekty přístrojové techniky
  • Návrh a vývoj průmyslových řídicích a informačních systémů. 

V zaměření Automatizace a průmyslová informatika získá absolvent navazující znalosti a dovednosti:

  • Aplikace a návrh průmyslových informačních a znalostních systémů. Zvládnutí principů objektově orientovaného programovaní a tvorby informačních a databázových systémů pro průmyslovou praxi. Využívání metod softwarového inženýrství.
  • Aspekty pokročilého návrhu systémů monitorování a řízení. Algoritmy pro zpracování signálu a identifikaci parametrů matematických modelů. Optimalizační principy a jejich aplikace v návrhu prediktivních systémů řízení s využitím matematických modelů průmyslových procesů.  

zamereni_studia/procesy_pristroje_optika/prt_09.jpgAbsolventi zaměření automatizace a průmyslová informatika se uplatní na vedoucích pozicích všech fází vývoje systémů automatického řízení a průmyslové informatiky. Především ve fázích návrhu, vývoje, aplikovaného výzkumu a implementace. Tematicky sem patří především návrh řízení mechanických, mechatronických, dopravních, energetických či chemických celků nebo systémů řízení vnitřního prostředí budov.

V zaměření Přístrojová technika získá absolvent navazující znalosti a dovednosti:

  • Analýza, návrh a konstrukce přístrojů a zařízení přesné mechaniky. V rozsahu od přístrojů pro měření klasických veličin (tlaku, průtoku, teploty, apod.), speciálních přístrojů (využívajících mikrotechnologie, ultrazvukové systémy pro detekci vnitřních vad materiálu, speciálních vizualizačních přístrojů, fotoaparátů), systémů vyžadujících čistý provoz, až po přístroje pro podporu přírodovědeckého výzkumu (např. dalekohledů a teleskopů).
  • Podpora fyzikálních disciplín pro přesnou mechaniku a optiku. V rozsahu od speciálních fyzikálních jevů (holografie), přes moderní disciplíny optiky (např. rychlá nelineární optika (NLO)) až po úvod do dnes již samostatných vysoce vyhledávaných disciplín (např. nanotechnologie a fotonika).

Absolvent zaměření přístrojová technika bude schopen navrhovat součásti přístrojů, jejich skupiny i celé přístrojové systémy nebo investiční celky a nejen z pohledu jejich strojírenské konstrukce, ale bude také schopen navrhnout a realizovat řídicí systém zařízení, měřicí řetězec. Může též vytvářet specializované SW aplikace pro záznam, zpracování, a vyhodnocování sledovaných dat. S uvedenými kompetencemi nalezne absolvent uplatnění v podnicích vyrábějících přístrojovou nebo automatizační techniku, v podnicích využívajících automatizaci a přístroje pro potřeby svého výrobního programu, či ve výzkumných organizacích.

Informace o vyučovaných předmětech v rámci studijního programu

1. semestr
2. semestr

 

3. semestr
4. semestr

►Podmínky pro přijetí ke studiu


►Stránky studijního programu na Ústavu přístrojové a řídicí techniky