[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

O projektu

Cílem projektu Modernizace laboratoří FS ČVUT je obnova přístrojového vybavení pro zajištění laboratorní výuky pro bakalářské a magisterské studijní programy Strojní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Nově modernizované laboratoře zajistí atraktivní prostředí pro vzdělávání ve strojírenských oborech nejen s ohledem na zvyšování relevance znalostí a dovedností absolventů v praxi, ale také s ohledem na nejmodernější trendy a poznatky vědy a techniky.

Díky modernizaci laboratorní infrastruktury, která se projeví prakticky ve všech oborech bakalářského a magisterského studia Fakulty strojní ČVUT v Praze, se budou studenti moci seznámit s nejmodernějšími stroji a přístroji svého oboru, se kterými dále budou moci reálně pracovat a své teoretické poznatky aplikovat a stanou se tak připravenějšími pro vstup na trh práce. Realizací projektu se dosáhne zvýšení kvality výuky strojních inženýrů, kteří jsou základem konkurenceschopnosti průmyslu v České republice.

V průběhu doby realizace projektu bude pořízeno více než 140 nových přístrojů za více než 200 mil. Kč, které budou zavedeny a používány ve výuce. Projekt je financován z prostředků evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), a to z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci programového období 2014–2020.

Název projektu Modernizace laboratorní výuky v bakalářských a magisterských studijních programech FS ČVUT v Praze
Realizace projektu 01. 05. 2017 – 30. 04. 2021
Projekt v rámci výzvy Výzva č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy
Registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002446

[pracoviste/CAAT/logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg]