CZ/EN

Projekty podpořené z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)

[pracoviste/CAAT/logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg]

Název projektu Modernizace laboratorní výuky v bakalářských a magisterských studijních programech FS ČVUT v Praze
Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva ERDF pro vysoké školy
Číslo výzvy 02_16_016
Registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002446
Období realizace projektu 1. 5. 2017 – 30. 4. 2021
Anotace a cíle projektu V rámci projektu bude modernizována vzdělávací infrastruktura pro zajištění laboratorní výuky (především přístrojové vybavení) pro bakalářské a magisterské studijní programy Strojní fakulty ČVUT v Praze, tak aby odpovídaly nejmodernějším trendům vědy, techniky a především průmyslové praxe, a aby se zvýšila úroveň relevance znalostí a dovedností absolventů pro praxi. Dosáhne se tím zvýšení kvality výuky strojních inženýrů, kteří jsou základem konkurenceschopnosti průmyslu v ČR.