CZ / EN

Projekty podpořené z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)

[pracoviste/CAAT/logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg]

Název projektu

Modernizace laboratorní výuky v bakalářských a magisterských studijních programech FS ČVUT v Praze

Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva ERDF pro vysoké školy
Číslo výzvy 02_16_016
Registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002446
Období realizace projektu 1. 5. 2017 – 30. 6. 2022
Anotace a cíle projektu V rámci projektu bude modernizována vzdělávací infrastruktura pro zajištění laboratorní výuky (především přístrojové vybavení) pro bakalářské a magisterské studijní programy Strojní fakulty ČVUT v Praze, tak aby odpovídaly nejmodernějším trendům vědy, techniky a především průmyslové praxe, a aby se zvýšila úroveň relevance znalostí a dovedností absolventů pro praxi. Dosáhne se tím zvýšení kvality výuky strojních inženýrů, kteří jsou základem konkurenceschopnosti průmyslu v ČR.
Tisková zpráva https://dms.fs.cvut.cz/DTP/propagace_public/Aktuality/2018_07/2446_ERDF_tiskova_zprava.pdf
Název projektu Centrum pokročilých leteckých technologií
Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva Excelentní výzkum
Číslo výzvy 02_16_019
Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000826
Období realizace projektu 1. 10. 2016 – 30. 9. 2022
Anotace a cíle projektu Centrum pokročilých leteckých technologií je centrem mezinárodní excelence zabývající se problémově orientovaným interdisciplinárním výzkumem v oblasti simulace degradačních procesů jednotlivých komponent a jejich vlivu na funkčnost motorů a konstrukcí letadel s originálním praktickým dopadem v podobě experimentálního vývoje součástí nového turbovrtulového motoru a jejich kompletaci do funkčního celku dosahujícího parametrů, kterými v dané výkonové kategorii předčí motory současné koncepce. Cílem projektu je vývoj systému celoživotního sledování individuální životnosti leteckých motorů a celých letadel, s cílem prodloužení životního cyklu, funkčnosti, bezpečnosti a ekonomické efektivnosti provozu.
Název projektu Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií
Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva Excelentní výzkum
Číslo výzvy 02_16_019
Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753
Období realizace projektu 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022
Anotace a cíle projektu Cílem projektu je využití potenciálu výzkumného centra pro dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu. Projekt je zaměřen na realizaci excelentního výzkumu pro oblast záchytu CO2 ze spalovacích procesů (CCS-carbon capture and storage) s využitím biomasy – tzv. Bio-CCS, resp. využití zachyceného CO2, tzv. Bio-CCU. Výzkum bude specificky zaměřen na oxyfuel spalování různých druhů biopaliv ve fluidní vrstvě, které se z pohledu nových zařízení jeví jako nejperspektivnější, a na celý technologický řetězec s ním spojený, včetně výroby kyslíku. Dalším klíčovým výzkumným směrem je oxy-zplyňování biomasy a třetím klíčovým směrem jsou technologie využití zachyceného CO2 pro výrobu kapalných paliv. V projektu budou realizovány související výzkumné aktivity, zaměřené na přípravu biomasy pro technologie oxyfuel spalování a zplyňování, na separaci kondenzovatelných plynů z finálního CO2 a na modelování výše jmenovaných procesů a jejich procesní charakteristiku a datamining.