CZ / EN

Institucionální podpora MŠMT

Smyslem poskytování institucionální podpory (tzv. dofinancování) je přispívat určitým finančním podílem z prostředků České republiky českým výzkumným subjektům, které uspěly v mezinárodní konkurenci a zapojily se do projektů některých programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Evropského společenství (dále jen „ES“), tzn. dofinancovat určitý procentuální podíl způsobilých nákladů na daný výzkumný projekt až do 100% způsobilých nákladů projektu, pokud je tento podíl možno hradit z veřejných prostředků a pokud je daný projekt podporován z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků mezinárodních organizací. Evropská komise (dále jen „EK“) poskytuje podporu v projektech obvykle od 50 % do 100% způsobilých nákladů projektu. Projekty, které mají podporu od EK ve výši 100 %, nejsou tímto mechanismem podporovány.

Více informací najdete na stránkách MŠMT.

Záměrem aktivity dofinancování tedy je motivovat a stimulovat v souladu s programovým prohlášením vlády české výzkumné týmy k vyšší účasti v komunitárních programech a k zapojení se do mezinárodních výzkumných projektů, a prostřednictvím české účasti tak přispět k získání maximální výše prostředků na výzkum a vývoj zpět do České republiky. Je to aktivita, ve které se na financování projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji podílejí společně EK a Česká republika, případně určitou částí i uchazeč žádající o institucionální podporu (v případě kladně vyřízené žádosti o institucionální podporu se uchazeč o institucionální podporu „mění“ v příjemce institucionální podpory).

Národní procedura vychází ze současné platné české legislativy určené pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Právní rámec je tedy tvořen zejména zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) a Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací č. 2006/C 323/01 (dále jen „Rámec“).
Institucionální podpora (dále jen „podpora“) je poskytována v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 písm. b) bod 3, § 4 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 6 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb. a podle Rámce. Podpora se poskytuje na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na podporu projektu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji právnickým nebo fyzickým osobám nebo organizačním složkám České republiky a v souladu s podmínkami Rámce.

Udělování podpory v aktivitě dofinancování se řídí každoročně aktualizovanými „Pravidly pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji …“ (v závislosti na druhu programu, ve kterém je projekt řešen) obvykle schvalovanými poradou vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „poskytovatel“).

►Pořizované přístrojové vybavení na Fakultě strojní ČVUT v Praze