CZ/EN

Informace o přijímacím řízení

Potřebné dokumenty

Přihláška k doktorskému studiu
Příloha k přihlášce v oboru Řízení a ekonomika podniku
Rámcová témata pro Ph.D. studium
Konkurz na obsazení témat disertačních prací
Žádost u uznání zahraničního VŠ vzdělání

Podmínky pro přijetí k doktorskému studiu v akademickém roce 2017/2018
se zahájením studia v zimním nebo v letním semestru

Základní informace

V akademickém roce 2017/2018 bude na Fakultě strojní ČVUT v Praze otevřeno čtyřleté doktorské studium ve studijním programu Strojní inženýrství ve dvanácti studijních oborech (viz tabulka dole) v prezenční i kombinované formě. Přijímací řízení proběhne ve dvou termínech – jarním pro nástup v zimním nebo letním semestru a podzimním pro nástup v letním semestru.

Podání přihlášek ke studiu

Formuláře přihlášek jsou k dispozici na webových stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze a na Oddělení pro vědu a výzkum v hlavní budově Fakulty strojní, Technická 4, Praha 6 - Dejvice, přízemí, č. dveří 15. Vyplněné přihlášky a příslušné doklady uvedené na formuláři je třeba odevzdat u jarního termínu do 30. 4. 2017, u podzimního termínu v době od 1. 9. 2017 do 16. 10. 2017. Uchazeč se hlásí konkursní formou na vyhlášené nebo předem dohodnuté téma disertační práce.

Základní podmínka přijetí ke studiu

Základní podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné ukončení navazujícího magisterského studijního programu, především navazujícího magisterského studijního programu „Strojní inženýrství“ nebo jiného programu souvisejícího s tématem disertační práce. Přihlásit ke studiu se mohou rovněž studenti posledního ročníku magisterského studijního programu.

Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

Uchazeč předloží na Oddělení pro vědu a výzkum spolu s přihláškou originál dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání (tj. diplom a dodatek k diplomu) nebo ověřenou kopii. Uchazeči z posledních ročníků předloží uvedené doklady ihned po promoci.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je realizována ústní formou zpravidla ze tří předmětů zvolených tak, aby uchazeč prokázal znalosti teoretických základů doktorského studijního programu. Součástí zkoušky je také ústní ověření dosavadních odborných aktivit, aktuálního stavu znalostí jazyků a orientace v oblasti zvoleného tématu disertační práce. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se odpouští. Bližší informace poskytne uchazeči příslušné školicí pracoviště (ústav, viz Příloha) nebo budoucí školitel (je uveden u tématu disertační práce).

Organizace přijímacího řízení

Přijímací řízení s uchazečem o doktorské studium začíná dnem doručení jeho přihlášky a příslušných dokladů a končí dnem, kdy uplynou lhůty spojené s vydáním rozhodnutí o přijetí (respektive nepřijetí) ke studiu. Přijímací řízení je organizováno u jarního termínu od 22. 5. do 30. 6. 2017 a u podzimního termínu od 6. 11. 2017 do 15. 12. 2017 oborovými radami jednotlivých studijních oborů. Konkrétní termín přijímací zkoušky sdělí fakulta uchazeči písemně.

Vyhodnocení přijímacích zkoušek

U přijímací zkoušky se hodnotí odborné i jazykové znalosti, dosavadní odborné aktivity a orientace ve zvoleném tématu disertační práce. Kritériem pro přijetí je konsensus členů zkušební komise o tom, zda má uchazeč předpoklady k úspěšnému absolvování studia a vypracování disertace. V případě více uchazečů o jedno vypsané téma určí komise pořadí a doporučí do studia uchazeče, který se umístil na prvním místě.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledek obdrží písemně každý z uchazečů nejpozději do čtrnácti dnů po přijímacím řízení.

V Praze dne 13. 12. 2016
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., v.r.
děkan

Schváleno Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT

v Praze dne 7. 12. 2016 prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., v.r.
předseda AS FS ČVUT v Praze

Doktorské studijní obory a nejvyšší počet studentů přijímaných v akademickém roce 2017/2018 ke studiu.

Studijní program Strojní inženýrství
Studijní obor Počet studentů
Biomechanika
(Ústav 12105)
4
Technická kybernetika
(Ústav 12110)
5
Konstrukční a procesní inženýrství
(Ústavy 12113, 12118, 12135, 12110)
22
Řízení a ekonomika podniku
(Ústav 12138)
6
Technika prostředí
(Ústav 12116)
20
Dopravní stroje a zařízení
(Ústavy 12201, 12122)
20
Strojírenská technologie
(Ústavy 12133, 12134)
15
Materiálové inženýrství
(Ústav 12132)
5
Matematické a fyzikální inženýrství
(Ústavy 12101, 12102)
10
Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
(Ústav 12105)
20
Energetické stroje a zařízení
(Ústav 12115)
4
Termomechanika a mechanika tekutin
(Ústav 12112)
8
Celkem 139