CZ/EN

Technika prostředí

Kód studijního programu: N0715A070001 

Garant studijního programudoc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

[zamereni_studia/budovy/budovy_01m.jpg]

Studijní program Technika prostředí připravuje odborníky pro navrhování, realizaci, vývoj, výrobu a řízení strojních zařízení určených pro úpravu vnitřního prostředí budov nebo dopravních prostředků.

Absolventi magisterského studijního programu Technika prostředí jsou odborně připraveni pro řešení úkolů výzkumné, vývojové, projekční, konstrukční a technologické povahy. Získají prohloubené znalosti z teorie mechaniky tekutin, přenosu tepla a hmoty, řízení a automatizace a poznatky o aplikaci těchto disciplín v dílčích oborech techniky prostředí vč. využití moderních simulačních a experimentálních metod pro řešení praktických problémů.

Odborné předměty rozvíjejí teoretické poznatky, absolvent tak získává široké znalosti z navrhování, konstruování, projektování, technologie, provozu, měření a regulace, metod pro snižování hluku a vibrací, včetně hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních a odlučovacích zařízení a alternativních zdrojů energie. Absolvent se tak může úspěšně začlenit do vize budoucího vývoje hospodářství.

Absolventi dokáží navrhovat jak jednotlivé prvky pro využívání a přeměnu energie, tak i kompletní systémy a aplikace. V rámci řešení závěrečných prací se mohou podílet na výzkumu a vývoji. K základním znalostem absolventů studijního programu patří i zvládnutí pokročilých experimentálních metod, informační techniky a počítačových simulací, a to včetně využívání pokročilých metod projektování (BIM). V laboratořích probíhá výuka na experimentálních zařízeních, navazujících na řešení praktických i výzkumných problémů. 

Profil absolventa studijního programu

zamereni_studia/budovy/tp03.jpgStudijní program poskytuje velmi širokou možnost profesního uplatnění. Absolvent se uplatní ve výzkumu, vývoji a inovaci strojů a zařízení techniky prostředí, v projekci vzduchotechnických a vytápěcích zařízení, v dodavatelských a realizačních firmách, v provozní oblasti a může zastávat různé funkce v investičních útvarech, v hygienické službě i v útvarech ochrany životního prostředí státní správy. Uplatnění absolventů podporuje i perspektiva získání tzv. „autorizačního razítka“ České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, kde je technika prostředí staveb samostatným oborem. Stejně tak jsou absolventi tohoto studijního programu připraveni na výkon energetického specialisty.