CZ / EN

Výrobní a materiálové inženýrství

Garant studijního programu: Prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.

Doktorský studijní program „Výrobní a materiálové inženýrství“ vychází z potřeb budoucích zaměstnavatelů a jejich poptávky po vysoce kvalifikovaných odbornících zejména v oborech zaměřených na pokročilé materiály a výrobní technologie, inteligentní průmyslové systémy založené na moderní informatice a další. Koncepce studia je zaměřena na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost zohledňující silné mezioborové vazby v oblasti moderního strojního inženýrství. Studijní program je koncipován jako multidisciplinární s překryvy mezi oblastmi: 

  • Materiálové inženýrství
  • Strojírenská technologie
  • Řízení průmyslových podniků a systémů

st_programy/vmi/vmi03.jpgDoktorský studijní program „Výrobní a materiálové inženýrství“ reaguje na potřebu výchovy odborníků, kteří jsou schopni chápat a vyvíjet stále komplexnější výrobní systémy napříč všemi oblastmi průmyslu včetně řízení průmyslových podniků a systémů. Tato komplexnost narůstá díky stále větší integraci dodavatelsko-odběratelských řetězců, masivnímu rozvoji automatizace a robotizace jednotlivých procesů a jejich stále většímu provázání směřujícímu k vytváření autonomních výrobních systémů, které jsou schopné díky pokročilým senzorům adaptivně řídit a optimalizovat jednotlivé výrobní procesy v reálném čase. Dalším důležitým momentem, na který je nutné v rámci vzdělávání reagovat je nástup celé řady nových materiálů (biomateriály, kompozity a plasty, materiály obsahující nanočástice) stejně tak jako nových výrobních technologií včetně např. aditivních, jejichž špičkové osvojení a schopnost jejich dalšího vývoje na základně vlastního výzkumu je nutným předpokladem pro jejich možnou následnou integraci v rámci inteligentních výrobních systémů a jejich řízení. Studium vytváří prostor pro multidisciplinární výzkum a řešení praktických problémů průmyslových podniků a systémů s cílem rozvoje a udržení konkurenční výhody podniků. Reaguje na naléhavou potřebu hledání takových řešení problémů a potřeb průmyslové praxe, která jsou nejen technicky realizovatelná ale také ekonomicky akceptovatelná, environmentálně únosná a dlouhodobě udržitelná. Cílem doktorského studijního programu je nejen vychovávat odborníky, kteří jsou těmito znalostmi vybaveni, ale v rámci výzkumu a vývoje jsou schopni nové originální výsledky vytvářet a následně je komercionalizovat v praxi. 

Profil absolventa

st_programy/vmi/vmi02.jpgAbsolventi doktorského studijního programu „Výrobní a materiálové inženýrství“ jsou schopni realizovat vývoj, výzkum a následný transfer interdisciplinárních poznatků do průmyslu zejména v oblastech materiálového inženýrství, strojírenské technologie a řízení průmyslových systémů a zároveň jsou schopni reagovat na aktuální potřeby trhu v oblastech zaměřených na inteligentní průmyslové systémy ve vazbě na zavádění konceptu „Průmysl 4.0“, výrobky z plastů a kompozitů a aditivní technologie. 

Kombinace znalostí z materiálového inženýrství, strojírenských technologií a disciplín řízení zdrojů je zárukou zajímavého a velmi žádaného profilu absolventů, kteří nacházejí uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků, a to zejména ve vedoucích pozicích technických a výrobních útvarů. 

V rámci osvojených klíčových kompetencí jsou schopni dále rozvíjet a aplikovat získané znalosti a dovednosti v užším odborném zaměření, tj. v rámci pokročilého strojního inženýrství jsou schopni dále rozvíjet nejen klasický pohled na výrobní a materiálové inženýrství, ale i moderní oblasti zaměřené na inteligentní průmyslové systémy reagující v rámci konceptu „Průmysl 4.0“, výrobky z plastů a kompozitů, aditivní technologie.  

st_programy/vmi/vmi01.jpgAbsolvent doktorského studia má nejen hluboké teoretické znalosti uplatnitelné při řešení těch nejnáročnějších výzkumných úkolů, ale i praktické zkušenosti s nejmodernějšími experimentálními a diagnostickými metodami a poloprovozními i provozními zařízeními na špičkové světové úrovni. Tím je připraven nejen teoreticky řešit složité úlohy při vývoji nových technologií a zařízení, ale též své závěry experimentálně ověřit počínaje návrhem experimentálního zařízení přes jeho realizaci až po vyhodnocení a zobecnění získaných výsledků. Vzhledem k složitosti nejmodernějších technologií, na které se zaměřuje výchova studentů, je kladen důraz nejen na posílení mezioborových vazeb v rámci vlastního doktorského studijního programu, ale i na posílení interdisciplinárních vazeb na úrovni příbuzných oborů. Absolvent je schopen na základě těchto znalostí komplexně řešit, objektivně hodnotit a formulovat dosažené původní výsledky zadaného vědecko-výzkumného úkolu, včetně jejich mezinárodní prezentace nebo realizace, a to i s přihlédnutím k jejich duševní ochraně. Rovněž budou schopni v rámci svého zaměření realizovat vývoj a výzkum a řešit komplexní problémy s využitím pokročilých moderních metod a nástrojů pro analýzu statistických dat, simulaci a optimalizaci výrobních systémů, evaluaci ekonomické a environmentální udržitelnosti průmyslových produktů a technologií. Takto vybavení absolventi najdou uplatnění jak v oblasti průmyslového výzkumu a vývoje, projektování a zavádění nových technologií a řízení složitých průmyslových systémů, tak i v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi v tuzemském i mezinárodním měřítku. 

Podmínky k přijetí ke studiu

  • Základní podmínkou přijetí ke studiu je dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu souvisejícího s tématem disertační práce.

  • Podání řádně vyplněné přihlášky v určeném termínu a předepsaným způsobem.

  • Předložení originálu dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání (tj. diplom a dodatek k diplomu) nebo jeho ověřené kopie na Oddělení pro vědu a výzkum Fakulty strojní ČVUT.

  • Přijímací zkouška je realizována ústní formou, zpravidla ze tří předmětů zvolených tak, aby uchazeč prokázal znalosti teoretických základů doktorského studijního programu. Součástí zkoušky je také ústní ověření dosavadních odborných aktivit, aktuálního stavu znalostí jazyků a orientace v oblasti zvoleného tématu disertační práce. Kritériem pro přijetí je konsensus členů zkušební komise o tom, zda má uchazeč předpoklady k úspěšnému absolvování studia a vypracování disertační práce. V případě více uchazečů o jedno vypsané téma určí komise pořadí a doporučí do studia uchazeče, který se umístil na prvním místě. Při přijímací zkoušce má dle SZŘ školitel právo veta na rozhodnutí o přijetí uchazečů ke studiu na jím navržené téma.

Podrobné informace o průběhu přijímacího řízení jsou zveřejněny  na webových stánkách fakulty.