CZ / EN

Doktorand po 1. a 2. roce studia

Pokyny zvláště pro doktorandy Ústavu vozidel a letadlové techniky, které jsou však obecně platné pro všechny doktorandy.

Dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT pro doktorské studium je součástí studijního bloku studie dle následující specifikace: “Součástí studijního bloku v odborné činnosti je studie, která je písemnou přípravou na disertační práci. Obsahuje stručné shrnutí stavu studované problematiky ve světě (souhrnnou rešerši), doplněnou o dosavadní výsledky vlastní práce v oblasti tématu disertační práce. Tyto výsledky mohou být presentovány též souborem předložených publikací doktoranda.

Studie je na školícím pracovišti předmětem rozpravy o disertační práci, na jejímž základě je pak stanoven definitivní název a náplň disertační práce. Rozpravy se účastní školitel, vedoucí školícího pracoviště a člen ORO podle doporučení předsedy ORO; rozprava může probíhat v cizím jazyce. Vedoucí školícího pracoviště může podle svého uvážení stanovit též oponenta studie.”

Pro její zpracování je na Ústavu 12120 stanoven dvoustupňový systém kontroly. V době po 20. únoru proběhnou rozpravy k Vaší studii na schůzi odboru automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel. Studenti končící první akademický rok studia připraví minimálně souhrnnou rešerši a ve spolupráci se školitelem formulují na jejím základě obsah práce, její cíl a předpokládané metody k jeho dosažení. Referát musí být formulován jako ucelená přednáška o tématice práce (obvykle na základě kompilace z literatury), jeho cílem není předložení přehledu o vykonaných zkouškách atp. Může být doplněn o konkrétní vlastní výsledky, dosažené již při zpracovávání výzkumných témat blízkých cíli práce. Referát může být přednesen v češtině nebo cizím jazyce.

Věnujte, prosím, velkou pozornost rešerši. Využijte přitom předplacené odborné databáze Ústřední knihovny ČVUT. Pokud s nimi neumíte zacházet, zúčastněte se při nejbližší příležitosti školení pořádané Ústřední knihovnou ČVUT.

Studenti končící druhý akademický rok předloží studii k rozpravě a referují o ní v cizím jazyce (přednostně v angličtině, případně v němčině nebo francouzštině). Písemná studie by měla mít již strukturu tezí disertační práce. Písemná studie může být po dohodě se školitelem nahrazena komentovaným souborem nejméně dvou publikovaných prací doktoranda.

Snažte se v daném čase vyvážit úvodní část, věnovanou širším souvislostem práce, přehledu o známých skutečnostech a z nich plynoucích problémů, kterým se věnujete – tím stanovujete cíle práce (25, max. 30% celkové doby). Pak můžete popsat metody a výsledky Vaší práce. Neopomeňte zdůraznit, co je Váš přínos a jak jej dosahujete (vyvážený obsah teorie, simulace, experimentů, vše vlastní nebo od dalších členů teamu řešitelů, a zvláště zobecnění do směrnic pro konstrukci nebo metodik experimentů atp.) – max. 40% času. Disertační práce musí přinést nové obecně platné poznatky, nemůže to tudíž být jen např. jedna optimalizovaná konstrukce. Proto je před závěry nutno provést rozbor dosažených výsledků a vyvodit z nich do závěru, co jste nepochybně zjistil, co ještě zjistíte a co ponecháte do náplně prací Vašich následovníků (tedy uvedete náměty pro další práci). Proto počítejte na tuto část se 30-35% času. Během vlastní presentace pravděpodobně prodloužíte předcházející části a bylo by špatné, kdyby Vám vyměřený čas nevystačil na nejdůležitější část prezentace.

Doba prezentace žádného z obou referátů nesmí překročit 15 min. Proto musí být provázena promítáním podkladového textu, připraveného na foliích nebo nejlépe v  Power Pointu či obdobném prezentačním programu. Povinně musí obsahovat podle předcházejícího rozboru v úvodu strukturu (osnovu) přednášky, na závěr pak obecné vývody a jejich zhodnocení, konstatování doktorandova vlastního přínosu k problematice a náměty pro další práce v oboru. Vložené konkrétní podklady by měly připravovat posluchače na logicky vyplývající formulaci závěrů, a to opět v tradičním pořadí přehled stavu – použité metody nebo vývoj nových metod – výsledky získané popsanými metodami (simulace a její ověření experimentem nebo experiment a jeho kontrola teorií) – jejich rozbor – závěry.

Všechny promítané podklady musí být psány fontem o velikosti min. 14 bodů (raději 16 a více) tak, aby byly čitelné a stručně formulované. Během prezentace není nutné (ani vhodné) písemné podklady číst, je lépe využít času pro jejich komentář. Během prezentace konkrétních podkladů (diagramů, výjimečně rovnic, vývojových diagramů atp.) je vhodné občas upozornit na souvislost s osnovou přednášky. K jedné straně je nutno mluvit nejméně 1 minutu, takže rozumný rozsah přípravy představuje cca 10 stran v Power Pointu.

Upozorňuji na tutorial „Kurz prezentační dovednosti v češtině/angličtině ve formě eLearningu“. Je dobré si uvědomit, co vše má prezentace obsahovat.

Tyto zásady platí i pro kulturu prezentace na konferencích a lze je s úspěchem využít i při interních prezentacích Vašich řešení problémů u budoucího zaměstnavatele. Proto je vhodné zvládnout je co nejdříve. Počítejte, prosím, s přípravou Vašeho materiálu k počátku února. Harmonogram referátů bude sestaven podle možností pracovníků ústavu.

Účast na prezentacích je povinná po všechny dny pro všechny interní doktorandy. Jde o Vaši aktivní účast, kladení dotazů a hlavně učení se z chyb druhých – to je nejméně rizikové! Doktorandy kombinovaného studia žádám o účast podle jejich možností.