CZ / EN

Co předložit k obhajobě

1. Žádost o povolení obhajoby disertační práce

Žádost podá doktorand proděkanovi pro vědeckou a výzkumnou činnost na předepsaném formuláři. Žádost může podat pouze doktorand, který již vykonal státní doktorskou zkoušku. K žádosti připojí:
 • 4× disertační práci,
 • 1× CD s elektronickou verzí práce, tezí a posteru (doporučený formát .PDF),
 • 25× teze,
 • 2× curriculum vitae,
 • 2× seznam publikovaných, nebo k publikování připravených, popř. i nepublikovaných prací doktoranda (kvalifikační práce, výzkumné zprávy atd.), a jejich ohlasy,
 • 2× stanovisko školitele,
 • 1× poster A0 na výšku (841×1189 mm),
 • anotaci práce v českém jazyce a počet publikací, příspěvků na konferencích atd. (k zaslání e-mailem na Oddělení pro VaV ve formátu .DOC).

2. Disertační práce

Práci lze předložit v jazyce českém nebo slovenském nebo v jazyce anglickém, ve výjimečných případech i v jiném světovém jazyce. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Dále uvedené členění je doporučené, ale je velmi žádoucí popsanou strukturu dodržet.
Člení se na tyto části:
 • Anotace práce v českém nebo slovenském jazyce v rozsahu půl stránky textu.
 • Anotace práce v anglickém jazyce (musí obsahovat anglický název disertační práce) v rozsahu půl stránky textu.
 • Obsah (ukáže oponentovi rychle, jak jste naplnili dále popsanou strukturu těla práce, názvům kapitol a jejich řazení věnujte pozornost!).
 • Seznam použité symboliky – označení veličin, jednotky použitých veličin (v systému SI a správně!), seznam zkratek atd.
 • Úvod – především popis motivace pro práci a jejích širších souvislostí.
 • Vytyčení globálního cíle práce.
 • Přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertace (literární rešerše, především v zahraničních pramenech).
 • Konkrétní cíle disertační práce s případným stručným komentářem, vyplývajícím ze zjištěného stavu předmětu disertační práce.
 • Postup řešení problému disertace – vývoj metod, experimentálních nebo simulačních technik; výsledky experimentů a/nebo numerických simulací. Proporce těchto dvou částí závisí na stanových cílech disertační práce. Zpravidla jsou však v každé disertační práci přítomny obě, tedy jak vývoj postupů, tak jejich aplikace na výzkum sledovaného jevu. Zde je třeba již připravovat splnění cílů práce a zobecnění zjištěných výsledků.
 • Původní výsledky disertační práce a jejich diskuse. Vědecké výsledky musí mít obecnější platnost, na základě postupu řešení je nutné tedy výsledky zobecnit.
 • Závěr (stručná syntéza výsledků, konkrétní návrhy pro jejich praktickou realizaci nebo pro další rozvoj vědy, názor autora na dosažený stav řešení a zhodnocení splnění cílů disertace, návrh dalšího rozvoje předmětu disertace).
 • Poděkování   
 • Literatura (použitá literatura a jiné prameny, z nichž doktorand vycházel nebo na ně reagoval a publikace doktoranda vztahující se k disertační práci).

Disertační práce musí být vytištěna nebo jiným způsobem rozmnožena a svázána. Musí vyhovovat po stránce jazykové i formální úpravou. Doporučení pro grafické zpracování desek disertační práce najdete v Grafickém manuálu ČVUT, na stránce 107 a 108.

Na deskách vazby bude uvedeno:
                                                                

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta strojní
 

(Symbol ČVUT v Praze – konturová verze)


Disertační práce


 Rok dokončení

Titul, jméno a příjmení doktoranda

                                                                  
Na titulním listě bude dále uveden název disertační práce, studijní obor a jméno školitele.

3. Náležitosti tezí

Teze jsou stručné vyjádření základních myšlenek, metod a závěrů disertační práce. Teze lze předložit v českém nebo slovenském jazyce nebo (přednostně) v jazyce anglickém, avšak namísto anotace obsahuje resumé v českém (slovenském) a anglickém jazyce (musí obsahovat anglický název disertační práce) v rozsahu jedné stránky textu.
 • Teze mají shodnou osnovu jako disertační práce. Seznam literatury uvádí nejvýznamnější citované prameny včetně publikací autora, které se vztahují k disertační práci a dále musí být uveden seznam publikovaných i nepublikovaných  prací doktoranda popř. citace na tyto práce.
 • Teze mají rozsah 15 až 20 stran psaných na stroji nebo na počítači, musí vyhovovat po stránce jazykové i formální. Musí být vytištěny nebo jiným způsobem rozmnoženy ve formátu A5. Desky (Verze CZ: formát .JPG, formát .EPS, formát .PDF ; Verze EN: formát .JPG, formát .EPS, formát .PDF) a další tři strany (včetně prázdné stránky) je třeba upravit dle vzoru, který je k dispozici zde. Doktorandi předkládají teze v požadovaném počtu 25 výtisků sešité do brožury.

Tisk tezí si můžete domluvit, podle vytíženosti pracoviště, na středisku 12932, kontakt: Josef Zima (josef.zima@fs.cvut.cz) nebo Tomáš Prajs (tomas.prajs@fs.cvut.cz), tel. 224 352 600. Teze musí být pro tisk připraveny v jednom souboru (i s obálkou a prázdnými listy) formátu .DOC, .DOCX nebo .PDF. Jiné formáty je nutné konzultovat předem. Počet stran bez obálky, musí být dělitelný 4 na celé číslo!

4. Podklady pro vědeckou radu FS ČVUT v Praze

 • 1x poster 
  Pro jednání VR, je nutno vyvěsit poster s podstatným obsahem práce. Jasně strukturovat, velké fonty, hodně obrázků. Nezapomenout uvést motivaci práce; cíle práce; použité nástroje (jejich případný vývoj a jeho výsledky); výsledky práce; jejich diskuse i zobecnění (disertabilita – vědecká úroveň se většinou neprokazuje jen solitérním výsledkem, DP není jen lépe provedená výzkumná zpráva!); závěry konstatující způsob splnění cílů a otevřené problémy pro budoucí práci; soupis publikací doktoranda k tématu práce. Formát A0 na výšku (841x1189 mm), v záhlaví název práce, autor, školitel, popř. školitel specialista, obor studia.
  Tisk posteru po domluvě vytiskne středisko 12932, kontakt Josef Zima (josef.zima@fs.cvut.cz) nebo Tomáš Prajs (tomas.prajs@fs.cvut.cz), tel. 224 352 600. Poster může být ve formátu .PPT, .PPTX (s volbou vložení nesystémových fontů TrueType, pokud jsou v posteru takové fonty použity) nebo .PDF. Jiné formáty je nutné konzultovat předem.
 • Zveřejnění disertační práce
  Novela VŠ zákona ukládá od 1. 1. 2006 povinnost plně zveřejňovat disertační práce. Disertační práce jsou uloženy v knihovně FS ČVUT, kde je lze najít podle centrální databáze prací. Data pro databázi ukládají sami doktorandi v KoSu. Pro ukládání dat byl vytvořen nový webovský formulář. Najdete ho na adrese http://diplomky.fs.cvut.cz. Doktorandi zadávají všechny požadované informace o disertační práci. Vlastní uložení potvrzuje odd. pro VaV.
 • Součástí databáze disertačních prací je také název a anotace práce v anglickém jazyce. Bližší informace obdrželi předsedové oborových rad oboru.
 • Anotace DP a výčet publikací
  Doktorand, který podává disertační práci k obhajobě, musí zaslat současně českou (slovenskou, případně anglickou) verzi anotace disertační práce  připravené pro KOS dle předchozího bodu se shrnutím dosažených výsledků na adresu sylva.ondrejickova@fs.cvut.cz. Tato anotace i počty publikací a ostatních vědeckých výsledků bude součástí materiálu, který předkládá proděkan pro VVČ  v nejbližším termínu po obhajobě Vědecké radě FS ČVUT v Praze.
Počet publikací

Celkem články
v časopisech

Z toho časopisy ve Scopusu nebo WoS Celkem přednášky na konferencích Z toho konference ve Scopusu nebo WoS Technické výstupy, výzkumné zprávy, užitné vzory

Kapitoly

v knize

Patenty