CZ / EN

Národní centra kompetence

ČVUT bylo řešitelem v těchto Národních centrech kompetence:

TN01000015 Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ

Ing. Jan Smolík, Ph.D.; Jan.Smolik@fs.cvut.cz

Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ (NCKS) je zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. Záměrem je, společnou realizací aplikovaného VaV, posílit a dále rozvinout spolupráci podniků a výzkumných organizací a zvýšit jejich konkurenceschopnost. NCKS se bude zabývat řešením problémů a témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. Bude zaměřeno na zvyšování výkonu a přesností strojů a zařízení, snižováním energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, zkracování inovačních cyklů, nákladovou optimalizací a zohledněním trendů Průmyslu. 4.0. 

Tým fakulty strojní řeší ve spolupráci s předními českými výrobci obráběcích strojů (TOS VARNSDORF a.s.; TOSHULIN, a.s.; TAJMAC-ZPS, a.s.; KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s.; ŠKODA MACHINE TOOL a.s.; TOS KUŘIM - OS, a.s.) dílčí projekty zaměřené do oblasti konstrukce a řízení výrobních strojů a v oblasti technologie obrábění. Výsledky projektu budou konkrétní uplatněná řešení nabízená firmami koncovým zákazníkům

TN01000071 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství

Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D., Pavel.Steinbauer@fs.cvut.cz

Web: www.nccmestec.com

Hlavním cílem ustanovení centra je rozvoj komplexního modelu účinné spolupráce pracovišť výzkumných organizací a inovativních firem za účelem rozvoje technologické kompetence v oblasti chytrých součástek a technologií. Výsledky výzkumné činnosti centra vedou k nové či inovované produkci chytrých komponent a systémů, které vstupují do celé řady strojírenských konceptů. Jedná se zejména o technologické celky v oblasti strojírenského a zpracovatelského průmyslu, logistiky, zdravotnictví či energetiky. Centrum je svou technologickou kompetencí partnerem pro nové koncepce návrhů strojních zařízení a systémů. Současně pokrývá širokou škálu možných aplikací pro neprůmyslové obory (lékařská diagnostika, implantáty apod.).

TN01000029 Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku

prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola; Tomas.Vampola@fs.cvut.cz

Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku (NaCCAS) bylo ustanoveno za účelem koncentrace a efektivního využití VaV kapacit zapojených 3 špičkových výzkumných organizací a 7 inovativních podniků působících v progresivním high-tech odvětví letectví a kosmonautiky. Strategicky volená struktura konsorcia zajistí vysokou míru mezisektorové spolupráce a interdisciplinarity. Plánované výzkumné aktivity vyústí ve zvýšení příjmů z komercionalizace prostřednictvím přímého transferu znalostí a reálného uplatnění výsledků a vyvinutých technologií v průmyslových aplikacích. Současně dojde k synergickému propojení dosavadních Center kompetence a zvýšení počtu inovačních leaderů.

TN01000007 Národní centrum pro energetiku

prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; Michal.Kolovratnik@fs.cvut.cz
doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.; Jan.Hrdlicka@fs.cvut.cz

Web: www.ncenergy.cz

Cílem Národního centra pro energetiku (NCE) je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Dojde ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center prostřednictvím řešení společných projektů aplikovaného výzkumu. Výzkumná agenda NCE je v souladu s Národní RIS3 strategií a je zaměřena na nové technologie vedoucích ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí.

TN01000008 Centrum elektronové a fotonové optiky

doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D.; Jan.Hosek@fs.cvut.cz

Centrum elektronové a fotonové optiky sdružuje výzkumné instituce a výrobní podniky v České republice se zaměřením na řešení problémů v oblasti elektronové a fotonové optiky. Konsorcium sdružuje 9 akademických institucí a 4 komerční firmy a účast ČVUT v něm hraje podstatnou roli, jako člen 3 dílčích projektů zabývajících se strukturální, materiální a technologické základny v komplexních optomechanických aplikacích, dále v problematice výzkumu nových pokročilých justážních metod optomechanických systémů a v neposlední řadě také při návrhu optiky a optických vrstev pro výkonové laserové technologie.

Odbor přesné mechaniky a optiky Ústavu přístrojové a řídicí techniky  je spolu s dalšími součástmi ČVUT, spoluřešitelem několika dílčích projektů v rámci centra elektronové a fotonové optiky.

ČVUT bylo hlavním řešitelem v těchto Národních centrech kompetence:

TN01000026 Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky

prof. Ing. Jan Macek, DrSc., FEng.; Jan.Macek@fs.cvut.cz

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj budoucích prostředků udržitelné mobility silničními a kolejovými vozidly a jejich zapojení do dopravních systémů s ohledem na strategický rozvoj technické úrovně oborů, důležitých pro hospodářství České republiky i pro bezprostřední cíle průmyslu i zákazníků. Konkurenceschopnost v exportním odvětví je třeba zvýšit. Prostředkem dosažení tohoto cíle je založení konsorcia pro dlouhodobou spolupráci, které využije jak synergie mezi příbuznými obory s podobnými zásadními problémy rozvoje, tak synergie ze spolupráce mezi akademickými, výzkumnými a průmyslovými pracovišti, umožňující zaměřit aktivity na rozhodující problémy aplikovatelné na trhu budoucích dopravních prostředků a zajišťování mobility.

TN01000024 Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.; Vladimir.Marik@cvut.cz
Za Fakultu strojní: Ing. Petr Kolář, Ph.D.; Petr.Kolar@fs.cvut.cz

Projekt Národní centrum kompetence Kybernetika a umělá inteligence (NCK KUI) cílí na vznik nové platformy pro kybernetiku a umělou inteligenci, které synergicky propojuje excelentní výzkumná a aplikačně orientovaná centra v oblasti robotiky a kybernetiky pro Průmysl 4.0, “Smart cities”, inteligentních dopravních systémů a kybernetické bezpečnosti. Spoluprací výzkumných organizací a firem dojde ke zvýšení potenciálu a efektivity aplikovaného výzkumu pro významná národní odvětví, jako jsou vyspělé technologie pro globálně konkurenceschopný průmysl (Průmysl 4.0), rozvoj komunikačních a informačních technologií či transportní systémy 21. století.

Fakulta strojní ČVUT je v projektu NCK KUI zapojena na řešení tří tzv. subprojektů. Společný tým pracovníků  Ústavu mechaniky, mechatroniky a biomechaniky, Ústavu výrobních strojů a zařízení a zařízení a firmy ŠKODA AUTO a.s. připravuje řešení pro automatickou montáž závitových spojů průmyslovými roboty. Tým Ústavu výrobních strojů a zařízení a firmy LaserTherm spol. s r.o. řeší problematiku plug-and-work integrace laserových jednotek do multifunkčních OS. S tématem souvisí i SW integrace na úrovni řízení stroje a laserové jednotky a CAM příprava výrobního procesu. Tým Ústavu přístrojové a řídicí techniky společně s firmami PT SOLUTIONS WORLDWIDE spol. s r.o. a ZAT a.s. řeší modelování a řízení komplexních průmyslových aplikací ve strojírenství a energetice. U všech uvedených úkolů budou výsledkem praktické realizace v uvedených firmách.
 

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu NCK 1

Návrhy projektů přijaté do veřejné soutěže