[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Ústav výrobních strojů a zařízení

Výzkumná základna strojírenské výrobní techniky v ČR

Ústav výrobních strojů a zařízení Ú12135 (RCMT) se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v oboru „Machine Tools“, tedy v oboru obráběcích a tvářecích strojů a související automatizace. Historie pracoviště, jako odboru ústavu technologie obrábění se datuje od roku 1926, avšak k výraznému rozvoji došlo od roku 1960 pod vedením prof. Josefa, již jako samostatné katedry.

Zaměření pracoviště

Hlavním cílem pracoviště je vytvářet výzkumnou profesionální základnu pro český průmysl strojírenské výrobní techniky, vychovávat novou generaci mladých výzkumníků a v neposlední řadě být dobře vybaveným výzkumným, vzdělávacím a školicím pracovištěm. Neméně důležitý je výzkum nových řešení a nových perspektivních technologií blízké budoucnosti.
V oblasti výzkumu a vývoje výrobních strojů a technologií je hlavním úkolem vychovávat odborníky, kteří budou s výrobci strojů spolupracovat při řešení řady technických otázek a budou průmyslové praxi zprostředkovávat nejnovější odborné poznatky. Prostřednictvím teoreticky a experimentálně ověřovaných znalostí mohou tito specialisté přispívat ke zvyšování technické úrovně výrobních strojů vyvíjených v ČR a zvyšovat tak jejich konkurenceschopnost na náročných světových trzích.

Výrobní stroje a zařízení jsou hi-tech oborem aplikované mechaniky, ve kterém ČR zaujímá 7. místo na světě v produkci na obyvatele, působí v něm desítky českých prosperujících firem, export většiny české produkce putuje na trhy vyspělých zemí.

Jedná se o tradiční strojírenský obor:

 • specializovanou výrobou výrobních strojů se zabývají firmy již 200 let
 • tradice v Českých zemích sahá do druhé poloviny 19. stolení
 • dnes cca 20 prvovýrobních firem s vlastními produkty

Jedná se o moderní strojírenský obor:

 • výrobní stroje zajišťují realizaci všech výrobních technologií
 • rozvoj konstrukce strojů je spojen s rozvojem technologií
 • produktivita a přesnost strojů ovlivňuje kvalitu a cenu finálních výrobků

Jedná se o perspektivní obor:

 • výrobní stroje jsou základ moderních technologií
 • ČR je neprůmyslovější zemí EU (1/3 HDP vzniká v průmyslu)

Jedná se o univerzální obor:

 • synergie strojní konstrukce, řízení, elektroniky, automatizace a strojírenské technologie
 • přímá vazba na řízení výroby a management podniku

Absolventi oboru jsou žádaní národními i mezinárodními firmami

 • inženýři do vývoje, zkušeben i do provozu
 • manažeři a vedoucí technických provozů a oddělení

Obor výrobních strojů a zařízení patří v České republice ke klíčovým průmyslovým odvětvím. Zaměřuje se na produkci tzv. mateřských strojů, především obráběcích a tvářecích strojů. Tyto stroje stojí na počátku veškeré strojírenské a průmyslové produkce a jsou základním a univerzálním prostředkem pro vytváření jakýchkoliv dalších strojů, zařízení nebo produktů. Nedílnou součástí obráběcích a tvářecích strojů je také automatizace a vyšší celky výrobních systémů. Dlouhodobě zaujímá Česká republika 7. místo v produkci výrobních strojů a zařízení na obyvatele, přičemž většina strojů je exportována na vyspělé světové trhy. V oboru obráběcích strojů, tvářecích strojů a automatizační techniky v ČR působí desítky až stovky úspěšných a dlouhodobě prosperujících firem.

Dlouhodobá úspěšnost oboru strojírenské výrobní techniky a technologie na úrovni České republiky je určována vysokým stupněm konkurenceschopnosti tohoto oboru vůči zahraniční produkci. Z hlediska techniky je možné konkurenceschopnost ovlivňovat pouze zdokonalováním hlavních užitných vlastností výrobních strojů. Proto je při studiu kladen velký důraz na výklad a pochopení vazby mezi hlavními užitnými vlastnostmi výrobních strojů a zařízení a mezi technickými a technologickými nástroji, kterými můžeme tyto užitné vlastnosti jako strojní inženýři ovlivňovat. Předmětem studia oboru jsou moderní metody pro návrh, vývoj a optimalizaci výrobních strojů a automatizační techniky.

Absolventi oboru získávají kvalitní pracovní pozice v průmyslu a komerční sféře.