CZ / EN

Aktuality

Diplomová práce konceptu „Vehicle-to-Home“ mezi nejlepšími

Publikováno: 14. 03. 2024

V kategorii Chytrá infrastruktura a energetika, v rámci Ceny Wernera Siemense za rok 2023, obsadila 5 místo diplomová práce „Simulační analýza integrace elektromobilu do místního fotovoltaického systému“, Ing. Hynka Mečíře, pod vedením Ing. Vojtěcha Zavřela, Ph.D. z Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Tato diplomová práce se zabývá integrací elektromobilu do energetického systému budovy, konkrétně analýzou bilance elektrické energie rodinného domu s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou s využitím obousměrného toku elektrické energie z/do akumulátoru elektromobilu. Bilance elektrické energie je vyhodnocena pomocí klíčových indikátorů jak na úrovni celého objektu včetně provozní spotřeby elektromobilu, tak na úrovni samotné budovy. Pro účely analýzy byl vyvinut simulační model v programu TRNSYS 18 s využitím programovacího jazyka Python 3 pro automatizaci simulací a zpracování dat. Výstupem práce je vyhodnocení dopadů využití akumulátoru elektromobilu v různých provozních scénářích na energetickou bilanci budovy.

Hynek Mečíř jednoznačně prokázal schopnost pracovat samostatně a rozšířil znalosti nad typický rámec oboru energetiky budov a místních obnovitelných zdrojů zahrnutím elektromobility a jejich akumulační schopnosti a vyhodnotil provozní (dynamické) chování v rámci průběhu celého roku. Práce má skutečně mezioborový charakter a simulačně zpracovává velmi aktuální a relevantní problematiku tzv. „Vehicle-to-Home“.

Diplomant zpracoval přehlednou literární rešerši problematiky a dále v praktické části práce uplatnil numerické modelování a simulaci energetického chování budov v prostředí TRNSYS s využitím automatické parametrizace modelu z obecnějšího programovacího prostředí Python. Pokročilý simulační rámec TRNSYS – Python tak umožnil vyhodnotit celou řadu provozních scénářů (více než 400) využití elektromobilu v domě a dopadů na soběstačnost objektu jako celku, stejně jako na výkonnost samotného místního fotovoltaického systému využívajícího koncept „Vehicle-to-Home“. Práce dosahuje vynikající úrovně a díky širokému rozsahu studovaných případů, lze výsledky studie do značné míry zobecnit, čímž došlo k prohloubení znalostí napříč obory.

Celou práci Hynka Mečíře můžete najít zde: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/110158

Fotogalerie