[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Centrum leteckého a kosmického výzkumu

CZ   / EN  

Projekty

[pracoviste/CAAT/logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg]

pracoviste/CAAT/caat_logo_2016_RGB.jpgCentrum pokročilých leteckých technologií (CAAT)

Centrum pokročilých leteckých technologií (CAAT) je podpořeno z ESIF fondů, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000826). Centrum pokročilých leteckých technologií je centrem mezinárodní excelence zabývající se problémově orientovaným interdisciplinárním výzkumem v oblasti simulace degradačních procesů jednotlivých komponent a jejich vlivu na funkčnost motorů a konstrukcí letadel s originálním praktickým dopadem v podobě experimentálního vývoje součástí nového turbovrtulového motoru a jejich kompletaci do funkčního celku dosahujícího parametrů, kterými v dané výkonové kategorii předčí motory současné koncepce. Cílem projektu je vývoj systému celoživotního sledování individuální životnosti leteckých motorů a celých letadel, s cílem prodloužení životního cyklu, funkčnosti, bezpečnosti a ekonomické efektivnosti provozu.

pracoviste/CAAT/GE_05_18.jpegPartnerem projektu je Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. Společně s partnerem projektu CAAT sdružuje přes 100 expertů a odborníků v multi-disciplinárních oborech v oblasti leteckého a kosmického výzkumu. 


pracoviste/CAAT/NaCCAS_logo.pngNárodní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku (NaCCAS)

Cílem projektu koordinovaného Technickou univerzitou Brno je podpora efektivního využívání výzkumné a vývojové infrastruktury a know-how pro potřeby aplikovaného výzkumu v letectví a kosmonautice v České republice, propojením pracovišť výzkumných institucí s pracovišti významných průmyslových partnerů s cílem podpory přímého transferu znalostí a uplatnění výsledků dílčích projektů a vyzkoumaných technologií v průmyslových aplikacích. Partnery NCK jsou Technická univerzita Brno (leader), AERO Vodochody AEROSPACE a.s., Compo Tech PLUS, s. r.o., České vysoké učení technické v Praze, Galaxy GRS s.r.o., GE Aviation Czech s.r.o., Roko Airplanes s.r.o., UNIS, a.s., VR Group, a.s., a Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Český pokročilý robotický systém pro servis, průzkum a využívání zpracoviste/CAAT/CZARM_logo.pngdrojů (CZARM)

Projekt CZARM se zabývá výzkumem a vývojem komponent pokročilých robotů pro použití ve vesmíru. Partnery projektu jsou L.K.Engineering s.r.o. (koordinátor), Frentech Aerospace s.r.o., 5M s.r.o., BD SENSORS s.r.o., ČVUT v Praze a THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA. Projekt je ve fázi evaluace v rámci ITT2-Ambitious Projects for Czech Republic: Phase 0/A/B1 Studies (Activity Type C).
 

pracoviste/CAAT/cleanaviation.jpegAMBER - innovAtive deMonstrator for hyBrid-Electric Regional application

Podpořeno z programu: HORIZON.2.5.7 - Clean, Safe and Accessible Transport and Mobility

Číslo projektu: AMBER Project ref. Grant Agreement-101102020-AMBER
https://www.clean-aviation.eu/amber-advancing-hybrid-electric-propulsion

pracoviste/CAAT/cofoundedEU.pngZahájení projektu: 1. ledna 2023 
Ukončení projektu: 31. března 2026
Hybridní elektrický pohonný systém pro regionální letadla je považován za slibný krok k dosažení udržitelnějšího leteckého průmyslu. Projekt AMBER financovaný EU se vypořádá s výzvou změny klimatu a bude usilovat o dokončení, integraci a ověření klíčových technologií nezbytných pro hybridní elektrický pohonný systém poháněný vodíkovými palivovými články. To výrazně sníží emise skleníkových plynů a spotřebu paliva nejméně o 50 % ve srovnání s nejmodernějšími regionálními letadly z roku 2020. AMBER vnímá význam regionálního letectví jako jednu z klíčových možností k dosažení udržitelnosti a ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí. Projekt je krokem k dekarbonizaci letectví a snížení emisí znečišťujících látek.
Konsorcium: GE Avio S.r.l. (koordinátor), General Electric Aviation Advanced Technology Garching Deutschland Holding GmbH, GE Aviation Czech SRO, General Electric Company Polska Sp. z o.o., H2FLY GmbH, Leonardo S.p.A., GE Marmara Technology Center Muhendislik Hizmetleri Limited Sirketi,  Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (C.I.R.A.) S.C.p.A., Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V., VZLU Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering (FME CVUT), Politecnico di Bari, Politecnico di Torino,  Università di Pisa, WIA Łukasiewicz Research Network - Institute of Aviation,  AM Testing S.r.l., Dream Innovation S.r.l., Ergon Research S.r.l., NTI Engineering S.r.l., GE Aviation Systems Limited.

ČVUT v Praze koordinuje v rámci NCK tyto dílčí projekty:

  • Experimentální evaluace relaxace zbytkového napětí v důsledku provozního zatížení v různých materiálech používaných v turbovrtulovém turbínovém kole. Partneři projektu: GE Aviation Czech s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  • Advanced Composite Technologies for Small Airplanes (1 and 2). Partner projektu: Compo Tech PLUS, spol. s r.o.
  • Oil Cooler. Partner projektu: GE Aviation Czech s.r.o. 
     

EIT Manufacturing

Evropský inovační a technologický institut (EIT) je orgán EU vytvořený Evropskou unií v roce 2008 s finančními prostředky z rámcového programu EU Horizont 2020 pro podnikání, vzdělávání a vývoj výzkumu. Celý EIT sdružuje více než 1 500 partnerů, kteří jsou rozděleni do 8 sektorově orientovaných komunit. Od roku 2018 mezi ně patří i EIT Manufacturing. Jeho hlavním zaměřením je podpora inovací v evropském výrobním sektoru a jeho cílem je zvýšit jeho globální konkurenceschopnost, udržitelnost a produktivitu. Kromě přímých projektových příležitostí umožňuje EIT Manufacturing také různé možnosti rozvoje široké mezinárodní spolupráce. EIT Manufacturing zakládá inovační komunitu a buduje síť ekosystémů, kde mohou lidé získat dovednosti a najít příležitosti; a kde jsou inovátoři schopni přilákat investory.
Fakulta strojní se aktivně účastní projektů, více informací zde.

pracoviste/CAAT/Procraft.jpegPROCRAFT - PROtection and Conservation of Heritage AirCRAFT

Projekt je realizován v období 2.11.2020 – 1.11.2023 v rámci JPICH Cultural Heritage projektu, který získal dotační podporu z EU Horizon 2020 Research and innovation programme. Cílem projektu je vytvořit inovativní postupy a řešení pro každý klíčový krok při konzervaci letadel, včetně přizpůsobených technik konzervace-restaurování, inteligentních nátěrů pro venkovní ochranu respektujících požadavky ochrany kulturního dědictví, inovativních řešení preventivní konzervace v omezeném nebo částečně -konfigurovaná prostředí a vytvoření pokynů pro restaurování a konzervaci slitin Al pro neprofesionální aktéry. Zapojení týmu CLKV do projektu zahrnuje použití matematických modelů (zejména redukovaných modelů CFD) při analýze dopadu prostředí na životnost leteckých komponent, ii) senzorů a iii) zpracování velkých dat. Členy konzorcia jsou: GPLA – Arc’Antique  (Coordinator) – Francie, University of Ferrara  - Itálie, ČVUT v Praze, CNRS - Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales – Francie, Alma Mater Studiorum University of Bologna – Itálie.

Projekty ve fázi hodnocení poskytovatelem podpory:

Velká výzkumná infrastruktura - Pokročilé letecké a kosmické technologie
LRI-AAST (Advanced AeroSpace Technologies) je nově navržená distribuovaná velká výzkumná infrastruktura založena kolem stávajících přístrojových zařízení a laboratoří FSI ČVUT (Fakulta strojní ČVUT v Praze), IAE VUT (Ústav leteckého inženýrství, Fakulta Strojírenství, Vysoké učení technické v Brně) a VZLU (Letecký výzkumný ústav a zkušebna). LRI-AAST se skládá z 8 laboratoří, které jsou již plně funkční a následujících letech budou udržovány a modernizovány pro udržení konkurenceschopnosti. Tyto laboratoře poskytují zdroje a služby pro interdisciplinární výzkum v letectví a kosmonautice.

Grantová agentura ČR – projekty základního výzkumu:

  • Improved mechanical properties of machine components using 3D printing technology
  • Self-control of construction morphing using temperature actuator based on shape memory alloys