CZ/EN

Aktuality

Zemřel Ing. Miloš Poláček, CSc.

Publikováno: 27. 11. 2020

S lítostí oznamujeme, že nás dne 23. listopadu 2020 opustil ve věku 97 let pan Ing. Miloš Poláček, CSc.

Ing. Poláček patří k nejvýznamnějším představitelům českého příspěvku k výzkumu v oboru obráběcích strojů a obrábění ve světovém měřítku především jako tvůrce teorie samobuzeného kmitání při obrábění. Coby pracovník Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění (VÚOSO) objasnil ve své disertační práci v roce 1954 princip vzniku tzv. regenerativního chvění při obrábění a odvodil výpočet meze stability obrábění. Spolu s Ing. Jiřím Tlustým, CSc. publikovali ještě téhož roku teorii samobuzeného chvění při obrábění se značným ohlasem odborné veřejnosti knižně. Jednalo se o průlomovou teorii, protože v té době byly znalosti týkající se dynamického chování obráběcích strojů téměř nulové. Ing. Poláček získal v roce 1954 za tuto vědeckou práci, spolu se spoluautory knih J. Tlustým a L. Špačkem, státní cenu druhého stupně.

Ing. Poláček se narodil v roce 1923, v roce 1941 maturoval na reálné škole. Během studia na tehdejší Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT v Praze se v rámci praxe seznámil s tehdejším inženýrem Tlustým a toto setkání udalo směr jeho odborné dráze. Profesně byl jeho život spjat nejprve s oddělením výzkumu v TOS Čelákovice a následně  s Výzkumným ústavem obráběcích strojů a obrábění.
Ing. Poláček se brzy stal vůdčí osobností ve svém oboru. Za dobu jeho působení ve VÚOSO byly významným způsobem zlepšeny konstrukce mnoha typů československých obráběcích strojů, pokud šlo o potlačování chvění obráběcích strojů a zvýšení meze stability. V roce 2013 obdržel na Mezinárodním strojírenském veletrhu Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Je ctí pro Fakultu strojní ČVUT v Praze, že externě spolupracoval Ing. Poláček od roku 2000 také  s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT) a následně Ústavem výrobních strojů a zařízení, jako jehož zaměstnanec se aktivně až do poslední doby věnoval spoupráci s našimi kolegy v oblasti výzkumu samobuzeného kmitání.

S tichou vzpomínkou

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze