CZ / EN

Aktuality

Promoce na podzim 2023

Publikováno: 20. 04. 2023

Informace k promocím v listopadu 2023

Promoce absolventů, kteří úspěšně ukončí studium v průběhu letního semestru AR 2022/2023, se budou konat ve dnech 1. až 3. listopadu 2023.

Časový rozvrh promocí absolventů ČVUT v Praze, Fakulty strojní ve dnech 1., 2.  a 3. 11. 2023, Betlémská kaple, Praha 1
 

1. 11. 2023
9.00   Bakalářské studium:

Teoretický základ strojního inženýrství – absolventi s příjmením začínajícím písmeny A až L

11.30   Navazující magisterské studium:

Výrobní inženýrství Letectví a kosmonautika


2. 11. 2023
9.00  Bakalářské studium:

Teoretický základ strojního inženýrství – absolventi s příjmením začínajícím písmeny M až Ž

11.30  Navazující magisterské studium:

Aplikované vědy ve strojním inženýrství Průmysl 4.0

Robotika a výrobní technika Řízení průmyslových systémů Inteligentní budovy
Technika prostředí

3. 11. 2023
9.00     Bakalářské studium:

Strojírenství
Výroba a ekonomika ve strojírenství

11.30   Navazující magisterské studium:

Automatizační a přístrojová technika
Dopravní a transportní technika
Energetika a procesní inženýrství
Strojní inženýrství
Jaderná energetická zařízení
Master of Automotive Engineering

 

Pokyny pro slavnostní promoce absolventů Fakulty strojní ČVUT v Praze

Promoce absolventů Fakulty strojní ČVUT v Praze se koná ve středu, ve čtvrtek a v pátek 1., 2.  a 3. listopadu 2023 v Betlémské kapli v Praze 1, Betlémské náměstí.

Sraz diplomantů je nejméně 1 hodinu před začátkem promoce v Betlémské kapli.
Studijní  referentka  seřadí  diplomanty k slavnostnímu  nástupu.  Je  nutné,  aby každý diplomant
setrval na určeném místě, neboť v tomto pořadí budou předávány diplomy.

Průběh promoce: Po slavnostním příchodu do kaple vstoupí diplomanti na vyhrazená místa podle určeného pořádku a zůstanou stát. Po nástupu předsednictva zazní česká státní hymna. Poté všichni usednou. Další program následuje v tomto pořadí:

  • zahájení a uvítání hostů
  • projev prorektora (rektora)
  • hudební vložka
  • projev děkana (proděkana)
  • přednesení slibu
  • složení slibu na insignie ČVUT a předání diplomů
  • projev zástupce absolventů
  • závěr
 
Po skončení slavnostního aktu odchází nejprve předsednictvo, pak diplomanti. Očekáváme, že všichni přítomní dobrovolnou a uvědomělou kázní přispějí ke zdaru slavnosti a tím i dobré reprezentaci vysoké školy a své osobní. Diplomanty žádáme o dochvilnost!
 
Prosím, aby hosté zaujali svá místa nejpozději 15 minut před zahájením, bývá zvykem, že se začíná přesně! S ohledem na důstojnost slavnostního aktu se předpokládá společenský oděv, jak u absolventů, tak i u hostů.
 
Účast dětí do 6 let je naprosto nevhodná a celý akt ruší. Právě tak ruší tento akt individuální fotografování. Fotografická služba je zajištěna profesionální organizací.
 
Svrchní oděv se odkládá v šatně proti vchodu, je třeba počítat s frontami.
 

Prosím diplomanty, aby s těmito pokyny seznámili i své hosty!