CZ / EN

Aktuality

Doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D. jmenován profesorem

Publikováno: 06. 03. 2023

Na návrh Vědecké rady Fakulty strojní ČVUT v Praze a následně Vědecké rady ČVUT v Praze, převzal doc. Jan Hošek dekret o jmenování profesorem pro obor Konstrukční a procesní inženýrství. V aule Karolina mu jej předal ministr školství Vladimír Balaš dne 19. prosince 2022.

Profesor Hošek je téměř celou profesní kariérou spjatý s Fakultou strojní ČVUT v Praze. Magisterské studium tam zakončil v oboru Přesná mechanika a optika v roce 1999. Již během studia se s úspěchem zúčastňoval studentské tvůrčí činnosti a stále více se zajímal o  přístrojovou techniku a optiku. V letech 1990-1991 vystudoval astronomický kurs při Hvězdárně a Planetáriu Praha. Po teoretických a praktických zkouškách tam později pracoval jako demonstrátor, kde návštěvníkům představoval jak noční oblohu, tak i přístrojovou techniku hvězdárny. Jak magisterské, tak i o čtyři roky později doktorské studium zakončil opět s výsledkem „prospěl s vyznamenáním“. Vědecký titul Ph.D. získal za úspěšné obhájení práce „Optická aparatura pro studium vzniku aerosolů“.

Vědeckou činnost zahájil na Ústavu termomechaniky AV ČR, kde od roku 1996 působil jako pomocná vědecká síla a po absolvování inženýrského studia jako mladší vědecký pracovník. Jako doktorand absolvoval v roce 2000 během vědeckou stáž v laboratoři lékařské laserové techniky na University of Applied Science v německém Emdenu. Tam navrhl a provedl vůbec první měření fyzikálních parametrů z vnitřního prostoru kavitační bubliny. V roce 2002 se vrátil zpět na ČVUT, na Odbor přesné mechaniky a optiky Ústavu přístrojové a řídící techniky Fakulty strojní, jako odborný asistent. S ÚT AV ČR dále spolupracoval s dr. Hrubým a dr. Vinšem na projektech zaměřených na výzkum vlastností vody v nestabilních termodynamických oblastech, kde pro experimenty vyvinul několik optických přístrojů a měřicích zařízení. Od roku 2005 je prof. Ing. Jan Hošek, Ph.D. vedoucím Odboru přesné mechaniky a optiky. O čtyři roky později obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem pro obor Konstrukční a procesní inženýrství na FS ČVUT. Od roku 2019 je zástupce vedoucího Ústavu přístrojové a řídící techniky Fakulty strojní.

Prof. J. Hošek je osobnost s velkým rozhledem a talentem pro spojování a využívání znalostí z různých oborů v základním i aplikovaném výzkumu v oblasti přístrojové techniky. Je členem řady odborných týmů a společností. Byl členem rady Regionálního centra pro speciální optiku a optoelektroniku při Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Od roku 2007 je vedoucím týmu ČVUT v mezinárodním projektu OSQAR v CERNu, kde se podílí na detekci teoreticky předpovězených fyzikálních částic. Realizace a podpora měření axiomů a chameleonů v CERNu patří mezi nejvýznamnější výsledky jeho vědecké práce. Jako expert technické normalizační komise Úřadu pro technickou normalizaci – TNK144 Nanotechnologie byl nominován a v letech roku 2011-2020 zastával funkci místopředsedy technické komise CEN/TC352 – Nanotechnology Evropské normalizační komise. Od roku 2018 je prof. Hošek pověřeným zástupcem ČVUT v Českém optickém klastru a hlavním řešitelem výzkumného týmu za ČVUT v rámci Národního centra kompetence – Centra elektronové a fotonové optiky. V poslední době se vědecky zabývá návrhem, analýzou a konstrukcí speciálního mobilního systému pro zjišťování texturních charakteristik povrchů. Výsledkem jeho práce jsou nejen publikace ve významných impaktovaných časopisech, ale také osm patentů, včetně několika mezinárodních. Jeho odborný zájem v současné době nesměřuje pouze na konstrukci přístrojů, ale také na technologii výroby systémů malých rozměrů, zejména mikrosystémů. V této souvislosti se několikrát účastnil mezinárodních letních škol a od akademického roku 2005/6 zavedl na Fakultě strojní ČVUT výuku zcela nového předmětu Nanotechnologie.

Prof. Hošek byl členem programového výboru mnoha mezinárodních konferencí, oponentem řady článků v odborných impaktovaných časopisech a sbornících. Je členem redakční rady časopisů Journal of Imaging a Jemná mechanika a optika a aktivně se podílí na řešení projektů základního i aplikovaného výzkumu. Je také řešitelem nebo spoluřešitelem vzdělávacích projektů pro několik univerzit, například Meziústavní laboratoř pro praktickou podporu výuky nanotechnologií, Integrovaný systém pro vzdělávání v tkáňovém inženýrství, regenerativní medicíně a nanobiotechnologiích. Pedagogické činnosti se prof. Hošek věnuje od začátku působení na Fakultě strojní, vypracoval skripta Úvod do nanotechnologie, přednáší v mateřském i anglickém jazyce a vede četné bakalářské, magisterské i doktorské práce.