CZ/EN

Aktuality

Unikátní pontonový systém se stabilizačním systémem

Publikováno: 01. 12. 2020

Ve čtvrtek 3. 12. 2020 proběhnou na Slapské přehradě zátěžové zkoušky unikátní pontonové sestavy se stabilizačním systémem, který umožňuje přepravu nadrozměrných nákladů. Navržené řešení je použitelné jak v civilní, tak i ve vojenské oblasti.  Může sloužit nejen k přemisťování těžkých břemen např. při rekonstrukci mostních konstrukcí, ale i údržbě vodních toků, či při řešení mimořádných událostí. Na zátěžové zkoušky byli přizváni zástupci Vlády ČR, MPO, MD, RVC, Povodí a dalších organizací a stavebních firem. 

Projekt č. FV30052 „POKROČILÝ SYSTÉM NIVELACE A STABILIZACE AKTIVNÍHO PLOVOUCÍHO MOBILNÍHO MODULÁRNÍHO SYSTÉMU (APMMS)“ byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím MPO v programu TRIO. Řešení vzniklo za spolupráce firmy Česká lodní doprava-charter, s.r.o. a ČVUT v Praze, Fakulta strojní.

Program TRIO je zaměřen zejména na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií a uplatnitelnosti výsledků v nových produktech a službách.

K cílům Programu patří také posílení účinné spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

Hlavním cílem projektu bylo nalezení vhodné konstrukce pilotní verze Aktivního Plovoucího Mobilního Modulárního Systému pro přepravu a manipulaci rozměrných těles na vodní ploše, a to od základních nosných modulů, až po prvky se speciální funkcí s ohledem na specifika prostředí, ve kterém bude zařízení působit.
Transport APMMS je proveditelný běžnými dopravními prostředky a umístění na vodní plochu je realizováno pomocí jeřábu.  Jedna z předností APMMS je variantnost řešení – možnost sestavení modulů dle potřeby s ohledem na konkrétní účel použití.

APMMS bude možné využívat zejména při stavbě a rekonstrukci mostů, rovněž tak při diagnostice stavu mostních konstrukcí, dále při úpravě terénu povodí, čištění vodních toků či nádrží, a to při běžné údržbě i výjimečných stavech, např. povodně a záplavy. Pontony lze dále využít k přepravě těžké mechanizace, která je potřebná při stavbách prováděných z vodní hladiny.

Dále bude možné APMMS využít jako plovoucí zařízení pro civilní účely, např. výstavní plocha, podium pro hudební vystoupení a jiné kulturní akce. Pro vojenské účely je možné využít pro ženijní mostní konstrukce a provizoria. Vzhledem k absenci obdobného systému na českém i evropském trhu lze realizací projektu očekávat výrazné posílení konkurenceschopnosti v tomto oboru. Systém splňuje požadavky na přísné bezpečnostní standardy říčních plovoucích prostředků a je v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany životního prostředí. Jedná se o významnou pomoc při řešení oprav a výměn řady mostů v havarijním stavu v celé ČR a zároveň lze pontony využít jako rezervu pro nečekané živelné události.
 
Bližší informace poskytne:
Ing. Vladimír Toman, Česká lodní doprava-charter, s.r.o. vtoman@cld.cz, + 420 602 720 164
Prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, tomas.vampola@fs.cvut.cz  
Ladislav Lašek, Fakulta strojní, ČVUT v Praze – PR a média, ladislav.lasek@fs.cvut.cz  

Celou tiskovou zprávu najdete zde.