[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Přístroje

CONSTANT TEMPERATURE ANEMOMETER (výrobce DANTEC)

Zařízení Dantec systém „StreamLine“ slouží k analýze mikrostruktury proudění tekutin, tj. rychlosti a turbulence. Systém CTA (Constant Temperature Anemometry) pracuje na základě principu konstantní teploty žhaveného drátku. Tato metoda odstraňuje nedostatky klasických metod měření rychlostí (směrová necitlivost jednotlivých sond, necitlivost sond při měření malých rychlostí a deformaci zejména lopatkových anemometrů při měření rychlostí větších než 30 m/s). Metoda CTA je vhodná pro měření v rozsahu rychlostí řádově v cm/s až po rychlost zvuku, s přesností (chybou) méně než 1 %. Měří jak okamžitou rychlost proudění vzduchu, tak i teplotu okolí. Snímač je napojen přes A/D převodník a aplikační software LabVIEW™ na osobní počítač.Rychlost proudění vzduchu a teplota vzduchu jsou vzorkovány 10krát za sekundu. Po ukončení předem dané doby sběru dat (zpravidla min.180 s), systém vyhodnotí střední rychlost proudění wa, střední teplotu vzduchu ta, intenzitu turbulence Tu pro místo, kde byl snímač umístěn.

INNOVA AIR TECH INSTRUMENTS (výrobce INNOVA)

Dávkovač a sběrač vzorků umožňuje spolu s analyzátorem plynů uskutečnit obsáhlá měření intenzity větrání a hodnocení kvality vnitřního vzduchu. Na ústavu jsou k dispozici dva přístroje značky Innova. První je fotoakustický analyzátor plynu (typ 1312), druhý je dávkovač a sběrač vzorků (typ 1303). Analyzátor plynů pracuje na bázi fotoakustické infračervené detekce. Umožňuje tedy měřit koncentrace téměř všech plynů, které absorbují infračervené světlo. Náš přístroj má ve vnitřním karuselu osazeny dva optické filtry pro měření koncentrací plynů CO2 a SF6. Variabilně lze osadit filtr pro měření koncentrací plynu N2O. Dávkovač a sběrač vzorků 1303 umožňuje spolu s analyzátorem plynů 1312 uskutečnit obsáhlá měření intenzity větrání a hodnocení kvality vnitřního vzduchu. Značkovací plyn je dávkovačem přiváděn až do šesti různých míst v požadované vzdálenosti (max. 50 m). Dle cíle měření je nastaveno množství i intenzita dávkování. Vzduch z hodnocené místnosti je následně nasáván přístrojem 1303 a dopravován pro vyhodnocení do analyzátoru 1312. Přístroje je možné využít v mnoha aplikacích. Mezi nejčastější patří určení průměrné nebo okamžité intenzity větrání v místnosti, určení průtoku vzduchu v potrubí, hodnocení účinnosti distribuce vzduchu ve větraném prostoru a analýza proudění mezi více zónami.

MĚŘICÍ ÚSTŘEDNY AHLBORN ALMEMO (výrobce AHLBORN)

Měřící ústředna Ahlborn ALMEMO 5590-3 se používá pro shromažďování velkého množství naměřených dat. Obsahuje celkem šest měřicích karet, každá s deseti kanály. S použitím příslušných čidel je možné měřit např. teplotu, vlhkost vzduchu, či rychlost proudění vzduchu. Pro měření teplot se používají např. odporové teploměry Pt100 (čtyřdrátové zapojení), nebo negativní termistory Ntc (dvoudrátové zapojení). Propojení měřicí ústředny s čidly zajišťují konektory ZA 9030-FS nebo ZA 9040-FS. Pro měření relativní vlhkosti vzduchu se používá kapacitní čidlo typu FHA6461. Rychlost proudění se měří drátkovým termoanemometrem MT8455. Systém dále umožňuje měřit tyto fyzikální parametry: [°C, %rH, m/s, km/h, lux, V, mV, A, mA, Ohm, Hz, Ot/min, N, Kg, Pa, Bar, Atm, mm, m, cm, g/kg, kJ/kg, W/m2, ppm, mS, pH, rpm, l/min]

VŠESMĚROVÉ ANEMOMETRY HT400 (výrobce SENSOR)

Všesměrové anemometry HT400 jsou sondy určené především k měření nízkých rychlostí a měření teplot. Odečítají okamžitou rychlost v podobě skalární veličiny a okamžitou teplotu. Tyto data následně zpracovává sběrná stanice a program v počítači, který vyhodnotí průměrnou rychlost a teplotu, dále střední kvadratickou odchylku rychlosti, riziko průvanu a intenzitu turbulence v měřeném bodě. Sondy se používají především k měření proudění vzduchu v místnosti a hodnocení kvality vnitřního prostředí z hlediska tepelného komfortu. Ústav disponuje sadou 16 sond.

  • typ čidla: všesměrové, sférické, průměr d = 2mm
  • rozsah měřených rychlostí: 0,05 – 5 m/s
  • opakovatelnost: rozsah od 0,05 do 1m/s ± 0,02m/s ±1% zápisu rozsah od 1 do 5m/s ± 3% zápisu
  • rozsah měřených teplot: -10 až +50 °C
  • přesnost měření teploty: 0,2 °C