[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Měření

Analýzu vnitřního prostředí budov

Provádíme měření tepelně-vlhkostního stavu vnitřního prostředí budov, hodnocení stavu vnitřního prostředí, čistoty ovzduší, kvality větrání, měření a vyhodnocení rizika průvanu apod.

Měření hluku v laboratorních podmínkách i v komunální sféře

Provádíme měření hluku strojních zařízení v experimentálních podmínkách (hluková komora) i ve venkovním prostředí. Dále pak měření v pracovním i mimopracovním prostředí. Hodnocení hlukové zátěže od strojních zařízení. Provádíme projektové studie a posudky hlučnosti zařízení techniky prostředí.

Výkonová měření zařízení a experimentální ověřování prvků  

Měření výkonových parametrů zařízení techniky prostředí (výměníky, ventilátory, otopná tělesa), měření tlakových ztrát, měření hladin akustického výkonu zařízení techniky prostředí. Měření klimatizačních jednotek a distribuce vzduchu.

Bezkontaktní měření teplot – termovize

Provádíme mapování povrchových teplot ve vazbě na kontrolu kvality výroby (defektoskopie), kontrolu kvality stavby budov (tepelné mosty) a provozní charakteristiky procesů (obráběcí a odlévací procesy, zatěžovací cykly spalovacích motorů, speciální aplikace v oblasti potravinářství, zdravotnictví apod.). Měření pásma velmi vysokých teplot (až 2000 °C).

Teplotechnické a provozní charakteristiky otopných ploch  

Měření tepelného výkonu otopných ploch, stanovení dynamického chování otopných ploch (doby setrvačnosti náběhu a chladnutí, vliv regulačního zásahu na dosahovaný tepelný výkon). Návrh otopných ploch. Využití otopných ploch pro chlazení – hybridní otopná tělesa.

Monitoring provozovaných budov a klimatizačních systémů

Ve spolupráci s provozovateli budov provádíme provozní monitoring energetických systémů budov a následné analýzy jejich provozu za účelem snižování spotřeby energie. Optimalizaci provozu klimatizačních systémů, analýzy dat, vyhodnocení energetického monitoringu, dokročení při instalaci měření a monitorování. Řešení problémů s vnitřním prostředím, provozem větrání a klimatizace, zdroje tepla chladu, vytápění ve výrobních závodech a průmyslových objektech.

Měření emisí  

Měření odlučovacích schopností filtračních materiálů, měření prašnosti ve vnitřním prostředí s použitím počítače částic, tříděný odběr vzorků emisí a imisí, ověření funkce čističek vzduchu.

Zkoušky solárních tepelných kolektorů  

Ve spolupráci s partnerským pracovištěm nabízíme zkoušky výkonnosti a spolehlivosti solárních kolektorů v místě instalace nebo v laboratorních podmínkách. Soustředíme se především na integraci solárních kolektorů do obálky budov, energetické hodnocení solárních kolektorů a soustav, vývoj a matematické modelování solárních kolektorů a soustav, simulační studie a analýzy solárních soustav a pokročilých soustav s obnovitelnými zdroji tepla.