[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Doktorské

Téma Jazyk Školitel Školitel specialista Obor
Kinematické uzly robotů a manipulátorů a výrobních strojů CZ doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc.   Konstrukční inženýrství a mechatronika
Inovativní pohybové prvky pro manipulaci CZ doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc.   Konstrukční inženýrství a mechatronika
Vliv procesních parametrů hybridní technologie výroby na bázi metody WAAM při 5osém navařování kovů na výslednou geometrii a porezitu aditivně vytvořené struktur. CZ doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. Ing. Jan Smolík, Ph.D. Konstrukční inženýrství a mechatronika
Influence of process parameters of hybrid production technology based on the WAAM method in 5-axis cladding of metals on the resulting geometry and porosity of the additively manufactured structure. ENG doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. Ing. Jan Smolík, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics
Digitální dvojče stroje a procesu pro monitoring a hodnocení stavu procesu obrábění s možnostmi adaptivních zásahů do nastavení procesu CZ doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. Konstrukční inženýrství a mechatronika
Digital twin of the machine tool and process for monitoring and evaluation of the machining process with the possibility of adaptive intervention into the process setting ENG doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics
Lehké struktury obráběcích strojů pro přesné a produktivní obrábění CZ doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. Konstrukční inženýrství a mechatronika
Lightweight machine tool structures for precision and power machining ENG doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics
Modelování stability procesu při obrábění rychloposuvovými frézami v soustavě stroj – nástro CZ doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. Konstrukční inženýrství a mechatronika
Modelling of proces stability in machining using highfeed milling cutters in the system machine tool – cutting tool ENG doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics
Potlačování statických deformací a samobuzeného kmitání při obrábění tenkostěnných dílců CZ doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. Konstrukční inženýrství a mechatronika
Suppresssion of static deformation and elevated vibrations in machining of thin-walled parts ENG doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics
Bezpečnostní obvody hydraulických pohonů výrobních strojů CZ doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D.   Konstrukční inženýrství a mechatronika
Safety circuits of hydraulic drives of production machines ENG doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D.   Design Engineering and Mechatronics
Hydraulické pohony s akumulací kinetické energie CZ doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D.   Konstrukční inženýrství a mechatronika
Hydraulic drives with an accumulation of kinetic energy ENG doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D.   Design Engineering and Mechatronics
Synchronizace pohybu dvou a více hydromotorů CZ doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D.   Konstrukční inženýrství a mechatronika
Movement synchronization of two and more hydraulic drives ENG doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D.   Design Engineering and Mechatronics
Tlumení tlakových pulzací v sacím a výtlačném potrubí pístových čerpadel CZ doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D.   Konstrukční inženýrství a mechatronika
Damping of pressure pulsation in sucktion and outlet pipeline of piston pumps ENG doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D.   Design Engineering and Mechatronics
Řízení technologických podmínek se zahrnutím dynamiky řezného procesu pro zvyšování jakosti obráběných ploch CZ doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D. Ing. Petr Vavruška, Ph.D. Konstrukční inženýrství a mechatronika
Control of technological conditions including the dynamics of the cutting process for improving the quality of machined surfaces ENG doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D. Ing. Petr Vavruška, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics
Výzkum vlivů určujících celkovou volumetrickou přesnost obráběcích strojů CZ doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. Jan Smolík, Ph.D. Konstrukční inženýrství a mechatronika
Research of influences determining overall volumetric accuracy of machine tools ENG doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. Jan Smolík, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics
Zvyšování otáček vřeten obráběcích strojů CZ doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. Jan Smolík, Ph.D. Konstrukční inženýrství a mechatronika
Increasing of maximum revolutions of machine tool spindles ENG doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. Jan Smolík, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics
Inteligentní funkce obráběcího stroje pro snižování vibrací buzených výrobním procesem CZ doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. Konstrukční inženýrství a mechatronika
Intelligent functions of machine tools for descreasing vibration level excited by production proces ENG doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics
Pasivní prostředky pro zvyšování tlumení štíhlých částí nosné struktury obráběcích strojů CZ doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. Konstrukční inženýrství a mechatronika
Pasive solutions for damping increasing of slender structures of machine tools ENG doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics
Experimentální metody pro identifikaci stavu obráběcího stroje a procesu CZ doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. Miroslav Janota, Ph.D. Konstrukční inženýrství a mechatronika
Experimental methods for identification of state of machine tool and machining process ENG doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. Miroslav Janota, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics
Vibrodiagnostika ozubených převodů v pohonech obráběcích strojů CZ doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. David Burian, Ph.D. Konstrukční inženýrství a mechatronika
Vibrodiagnostics of gear drives of machine tools ENG doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. David Burian, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics
Machine vision for smart collision avoidance within working space of production machines ENG doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Dr. Torsten Sattler, Ing. Jiří Švéda, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics
Rotující komponenty výrobních strojů z hybridních materiálových struktur CZ doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., Ing. Ondřej Uher, Ph.D. Konstrukční inženýrství a mechatronika
Rotating components of production machines made of hybrid material structures ENG doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., Ing. Ondřej Uher, Ph.D. Design Engineering and Mechatronics

Rámcová témata doktorských prací můžete zkusit najít v tomto souboru.