[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Odborná činnost

Interní webové stránky: mat.fs.cvut.cz


 

pracoviste/12101/01.pngPracovníci ústavu se zabývají jak typicky matematickým výzkumem, tak aplikacemi matematiky v inženýrských, technických, medicínských a environmentálních problémech. Jedná se zejména o teorii obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, vývoj numerických metod pro parciální diferenciální rovnice, aplikovanou pravděpodobnost a stochastické modelování. Nezanedbatelná je i spolupráce s průmyslem na řešení konkrétních problémů.

Dominantním směrem je modelování proudění tekutin, případně interakce proudu a tělesa s mnoha různými aplikacemi. Je zde vyvíjen vlastní software, testovány matematické modely, numerická schémata a modely turbulence vhodné pro modelování proudění stlačitelné i nestlačitelné tekutiny. Dlouhodobě se zabýváme numerickou simulací turbulentního proudění v elementech turbostrojů (např. ve spolupráci s Doosan Škoda Power). Dále se věnujeme modelování proudění v různých typech kanálů (VUT Brno) v přízemní vrstvě atmosféry včetně přenosu znečišťujících příměsí (Mostecká uhelná, MFF UK Praha, ÚT AV ČR, Uni. Toulon), problémům aeroelasticity (např. proudění v hlasivkách ve spolupráci s ÚT AV ČR), modelování nestacionárního studeného plazmatu (Univ. Paris 13) nebo simulací toku krve v cévách.

Pracovníci ústavu jsou zapojeni v domácích i zahraničních grantových projektech i v přímé smluvní spolupráci s průmyslem. Naši pracovníci se účastní a jsou zváni na mnohé zahraniční konference, publikují v renomovaných mezinárodních časopisech.

Ústav také organizuje nebo se podílí na organizaci mezinárodních konferencí a seminářů, jako Finite Volumes for Complex Applications 6,  Topical Problems of Fluid Mechanics,  Non-Homogeneous Fluid and Flows, Particles in Flows.