[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Španělština

Španělština (neboli kastilština) je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Spadá do kategorie románských jazyků. Španělština je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině států Jižní a Střední Ameriky a v Rovníkové Guineji, velmi rozšířená je také ve Spojených státech, na Filipínách a v mnoha dalších zemích světa. Počet rodilých mluvčích se pohybuje okolo 400 miliónů.

pracoviste/12104/flag_es.png

Španělština začátečníci

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1. Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním. Prohloubení znalostí odborného jazyka.
 

Gramatika:

přítomný a budoucí čas sloves, nepravidelná slovesa, rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen, zájmena, infinitivní věty
Konverzační okruhy: seznamování, představování, pozdravy, omluva, poděkování, záliby, denní režim
Odborná část: matematické výrazy, geometrické obrazce, části automobilu

Španělština nižší střední

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2. Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním. Prohloubení znalostí odborného jazyka.
 

Gramatika:

podmiňovací způsob, minulé časy, trpný rod, gerundium, souslednost časů, frazémy
Konverzační okruhy: rodina, bydlení, nákupy, jídlo, zaměstnání
Odborná část: materiály, popis procesu, popis jednoduchých nástrojů a přístrojů

Španělština zkouška - požadavky

ZBSP 2041064 Španělština - bakalářská zkouška [dokumenty]
ZMSP 2041084 Španělština - magisterská zkouška [dokumenty]