[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Celoživotní vzdělávání

Čeština pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání

Zkoušky z češtiny na úrovni B2 a získání osvědčení

Termíny ZKOUŠKY Z ČEŠTINY NA ÚROVNI B2 budou vypsány vždy zde: https://czv.cvut.cz/.

Termíny přípravných kurzů ke zkoušce z češtiny na úrovni B2 najdete zde: https://czv.cvut.cz/kurzy-pro-verejnost/.

 

Osvědčení o znalosti jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky pro uchazeče o studium na ČVUT, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenské republiky) je vystaveno na základě přezkoušení, které se skládá ze 2 částí. Úspěšné absolvování písemné části je podmínkou pro ústní část přezkoušení.
 

V písemné části zkoušky se ověřuje:

 • porozumění čtenému cizojazyčnému textu
 • sestavení sdělení v celkovém rozsahu asi 150 slov
 • porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu
 • vybrané mluvnické a lexikální struktury češtiny
 • Písemná část zkoušky trvá 4 hodiny.

U ústní části zkoušky se ověřuje:

 • schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
 • dovednost plynně hovořit o daných tématech

Vyžaduje se schopnost vyjadřování v rámci těchto tematických okruhů:

 • Rodina
 • Společenský styk
 • Bydlení, město (místo), v němž žijeme
 • Práce a zaměstnání
 • Volný čas a jeho organizace
 • Příroda, ekologické problémy
 • Cestování
 • Oblékání
 • Péče o zdraví
 • Umění, věda a technika.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslava Kommová

jaroslava.kommova (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7218

místnost: B-312, Karlovo náměstí


 

Čeština pokročilí - Úvod do technické češtiny

Týdenní intenzivní kurz v září, přesný termín je vždy oznámen koncem června ne webových stránkách Ústavu jazyků
cena kurzu: 3.000 Kč

Kurz je určen zejména studentům-cizincům, kteří začnou studovat v 1. ročníku na Fakultě strojní ČVUT

Obsah kurzu:

 • Matematické operace, geometrie a technické kreslení
 • Materiály a jejich vlastnosti, Výroba železa a oceli
 • Vozidla a motory
 • Přístroje a zařízení
 • Energie a její zdroje
 • Technika životního prostředí
 • Grafy a práce s nimi

Kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslava Kommová

jaroslava.kommova (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7218

místnost: B-312, Karlovo náměstí


 

Prezentace v českém jazyce

13 dvouhodinových lekcí, zahájení kurzu dle domluvy
cena kurzu: 3.000 Kč. Kurz je určen všem studentům, kteří chtějí zdokonalit svou  ústní prezentaci tak, aby jejich mluvený projev byl srozumitelný a aby předali správně všechny důležité informace. Důraz je kladen na individuální přístup k jednotlivým studentům.

Obsah kurzu:

 • teoretické základy správné prezentace
 • praktický nácvik mluvené prezentace
 • příprava prezentace v power pointu na zvolené téma
 • analýza prezentačních dovedností pomocí moderní audiovizuální techniky

Kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslava Kommová

jaroslava.kommova (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7218

místnost: B-312, Karlovo náměstíIndividuální výuka

Po dohodě je možný celoroční kurz češtiny, kurzy „šité na míru“ či individuální výuka.
Minimální počet účastníků kurzu je 5.
Přesný termín kurzu může být stanoven na základě domluvy po zaplacení kurzu.
Kurzy jsou zakončeny závěrečným testem. Na základě úspěšného testu obdrží účastník kurzu certifikát Ústavu jazyků FS ČVUT.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslava Kommová

jaroslava.kommova (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7218

místnost: B-312, Karlovo náměstíPřípravný kurz češtiny pro cizince

Jedná se o kurz, který je organizován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách, především na ČVUT, ale výuka je zajišťována tak, aby splňovala požadavky přijímacích zkoušek i jiných veřejných vysokých škol. Cílem intenzivního ročního kurzu češtiny je získání znalostí českého jazyka pro přípravu na studium na VŠ (úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce).

Průměrný počet studentů ve skupině je 15. Kurz je veden zkušenými lektory z Ústavu jazyků FS ČVUT.

Při nástupu není počáteční znalost češtiny vyžadována, kurz je určen pro začátečníky, ale při splnění všech studijních povinností dosahují studenti znalostní úrovně B2. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou a studenti obdrží certifikát o absolvování kurzu, prokazující znalost češtiny na úrovní B2 dle Evropského referenčního rámce.

V letním semestru mají studenti jazykového kurzu také možnost přihlásit se na přípravné kurzy z matematiky a fyziky pořádané ČVUT: https://czv.cvut.cz/.

Akademický rok 2024/2025:

 • Kurz A 17.9. 2024 - 31.8.2025
 • Kurz B 1.10.2024 - 31.8. 2025

Přihlášení a informace v ruštině:

Podrobné informace o přihlášení na kurz, o programech, ceně a podmínkách nástupu, a také veškeré ostatní informace v ruštině vám podá agentury Advent Euroconsult, s.r.o. a agentura Darkos Premium, s r.o., se kterými ÚJ FS ČVUT spolupracuje:

Advent EuroConsult, s.r.o.
Darkos Premium, s.r.o.
Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3
Czech Republic
Telefon: +420 704 444 499
Telefon: +420 777 956 777
e-mail: study@my-cz.cz
https://my-cz.cz/

Подготовительные курсы по чешскому языку для иностранцев

Данные курсы организованы для подготовки к учебе в государственных вузах, прежде всего в Чешском техническом университете в Праге ЧВУТ, но учебный процесс проходит таким образом, чтобы удовлетворить требованиям вступительных экзаменов и других чешских вузов. Целью интенсивных годовых курсов чешского языка является достижение студентами знаний чешского языка для подготовки к обучению в чешских вузах (уровень B2 согласно европейской классификации).
В среднем в одной группе обучается 15 студентов. На курсах преподают опытные преподаватели Кафедры языков Машиностроительного факультета Чешского технического университета в Праге.
Начальные знания чешского не требуются, курс организован для начинающих студентов, но при условии выполнения всех требований студенты достигают знания чешского языка на уровне В2. Курс заканчивается выпускным экзаменом и студенты получают сертификат об окончании курса, подтверждающий знания чешского на уровне В2 согласно европейской классификации.
В летнем семестре студенты языковых курсов также имеют возможность записаться на подготовительные курсы по математике и физике, которые проводятся Чешским техническим университетом в Праге ЧВУТ: https://czv.cvut.cz/.

Сроки проведения 2024/2025:

 • Kурс A: 17.9. 2024 - 31.8.2025
 • Kурс B: 11.10.2024 - 31.8. 2025

Запись на курсы и информация на русском языке:

Подробную информацию о регистрации на курс, о программах, стоимости и условиях записи, а также всю остальную информацию на украинском или русском языках Вам предоставят агентство Advent Euroconsult, s.r.o. или агентство Darkos Premium, s r.o., с которыми сотрудничает Кафедра языков Машиностроительного факультета ЧВУТ.

Advent EuroConsult, s.r.o.
Darkos Premium, s.r.o.
Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3
Czech Republic
Telefon: +420 704 444 499
Telefon: +420 777 956 777
e-mail: study@my-cz.cz
https://my-cz.cz/

Preparatory Czech Course for Foreigners

The course is a preparatory course for studying at state universities, especially the CTU, however the teaching is such , that it fulfils requirements for entrance exams to other state universities. The aim of the one year Czech course is to acquire Czech knowledge as preparation to study within Higher Education (B2 level of the European Framework of Reference for Languages).

The average number of students per group is 15. The course is led by experienced lecturers from the Department of Languages, at the Faculty of Mechanical Engineering, CTU.

Upon entry no knowledge of Czech is expected, the course is designed for beginners, however after completing all study requirements students will reach B2 level. The course ends with a final exam and students gain a certificate of completion confirming Czech knowledge at the B2 level.

In the summer semester students of the language course also have the opportunity to apply to preparatory courses of Mathematics and Physics organized by CTU: https://czv.cvut.cz/.

Academic year 2024/2025:

 • Course A: 17.9. 2024 - 31.8.2025
 • Course B: 1.10.2024 - 31.8. 2025