[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Němčina

Němčina je západogermánský jazyk, kterým hovoří přibližně 200 milionů lidí na celém světě. V Evropě je z hlediska počtu rodilých mluvčích němčina s asi 100 mil. mluvčími druhým nejrozšířenějším jazykem po ruštině. V Evropské unii je němčina nejpoužívanějším mateřským jazykem. Patří také mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě.

pracoviste/12104/flag_ge.png

Němčina začátečníci

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1. Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
 

Gramatika:

skloňování podstatných jmen, přídavných jmen v přívlastku, osobních zájmen, množné číslo, časování sloves, modální slovesa, budoucí čas, vedlejší věty, nepřímé otázky, zvratná slovesa, předložky s genitivem, dativem, akuzativem, dativem a akuzativem, odlučitelné a neodlučitelné předpony
Konverzační okruhy: seznámení, rodina, návštěvy, vyučování, studium, jídlo, bydlení, nemoci
Odborná část: základní početní úkony, geometrické tvary, nářadí

Němčina nižší střední

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2. Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním. Prohloubení znalostí odborného jazyka.
 

Gramatika:

stupňování přídavných jmen a příslovcí, skloňování přídavných jmen po zájmenech a číslovkách, zeměpisná přídavná jména, zpodstatnělá přídavná jména, perfektum a préteritum slabých, silných smíšených i modálních sloves, závislý infinitiv, vazby sloves, příčestí minulé v přívlastku, vztažné věty, časové věty, souřadicí spojky
Konverzační okruhy: nákupy, sport, pošta, cestování v SRN, dovolená, kultura, pracovní den
Odborná část: struktura ČVUT, automobil, obsluha jednoduchých přístrojů, míry a váhy, matematické výrazy, počítač - základní výrazy

Němčina vyšší střední

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2 - B1. Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.
 

Gramatika:

krácení vět s dass a damit, trpný rod, příčestí přítomné a minulé, plusquamperfektum, konjuktiv préterita a plusquamperfekta, konjuktiv přítomného, minulého a budoucího času, opisný tvar s würde, minulý infinitiv, podmínkové věty, věty časové, souvětí účinkové, vazba se statt a ohne zu, rozvitý přívlastek, předpony někdy odlučitelné
Konverzační okruhy: volný čas, Praha, praxe doma a v zahraničí, cestování v ČR, služební cesta, dovolená v SNR
Odborná část: ekologie, počítače, složitější početní úkony, obsluha složitějších přístrojů

Němčina pokročilí

Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B1 - B2. Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
 

Gramatika:

postupné zopakování nejdůležitějších gramatických jevů
Konverzační okruhy:  
Odborná část: životopis, žádost o místo, přijímací pohovor, prezentace, energie, ekologie, motory, doprava, pumpy, vynálezy, materiály, ochranná opatření, počítače

Němčina zkouška - požadavky

ZBNE 2041062 Němčina - bakalářská zkouška [dokumenty]
ZMNE 2041082 Němčina - magisterská zkouška [dokumenty]