[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Čeština

Český jazyk neboli čeština je západoslovanský jazyk, nejbližší slovenštině, poté polštině a lužické srbštině. Patří mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. Čeština se vyvinula ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. století.

pracoviste/12104/flag_cz.png

Čeština začátečníci

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1. Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.
 

Gramatika:

vyjádření souhlasu a nesouhlasu, otázka, základní skloňování substantiv a zájmen, adjektiv, příslovce, časování - nepravidelná slovesa, infinitiv, modální slovesa, slovesný vid, číslovky, příslovce místa, zájmeno svůj, stupňování adjektiv a adverbií, předložky, minulý čas, podmiňovací způsob - spojka jestliže
Konverzační okruhy: seznámení, rodina, všední den, cestování, Praha, návštěva, denní program, nakupování
Odborná část: materiály, nástroje, jednoduchý popis

Čeština nižší střední

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2. Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním. Prohloubení znalostí odborného jazyka.
 

Gramatika:

osobní zájmena, řadové číslovky, časové otázky, pohybová slovesa, podmiňovací způsob, rozkazovací způsob, předpony - tvoření slov, pohybová slovesa, skloňování číslovek, srovnání, vyjádření času - časové spojky, plurál substantiv, podmínkové věty
Konverzační okruhy: v restauraci, roční období - počasí, na poště, počítač, telefonování, cestování, v hotelu, u lékaře, části těla, životopis, práce
Odborná část: jednotky měření, matematické výrazy a úkony, geometrie

Čeština vyšší střední

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2 - B1. Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.
 

Gramatika:

přehled skloňování substantiv a adjektiv, zájmena, číslovky, slovesa i s podmiňovacím způsobem, předložky, spojky
Konverzační okruhy: rodina, jídlo, pití, nákupy, cestování, roční období, móda, práce, reálie
Odborná část: materiály, popis přístroje a procesu, části auta, údržba, definice, životopis

Čeština pokročilí

Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B1 - B2. Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. Schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
 

Gramatika:

substantiva a adjektiva tvořená od sloves. Přehled adjektiv a zájmen. Jmenné vyjadřování. Vyjádření podmínky, účelu, příčiny, důvodu a důsledku, časové vztahy
Konverzační okruhy: četba a analýza odborných textů z oblasti techniky, konverzace na základě těchto textů
Odborná část: technické termíny z probraných textů, interpretace grafů

Čeština zkouška - požadavky

ZBCZ 2041066 Čeština - bakalářská zkouška [dokumenty]
ZMCZ 2041086 Čeština - magisterská zkouška [dokumenty]