[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Francouzština

Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

pracoviste/12104/flag_fr.png

Francouzština začátečníci

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1. Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním. Prohloubení znalostí odborného jazyka.
 

Gramatika:

užití členů, časování sloves 1. třídy, pomocná slovesa, blízký budoucí čas, pádové vztahy podstatných jmen, přivlastňovací zájmena, tvoření otázky
Konverzační okruhy: představování, rodina, vyučování, zájmy, bydlení
Odborná část: pojem odborný jazyk a jeho používání, základy odborné terminologie, popis jednoduchého stroje

Francouzština nižší střední

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2. Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním. Prohloubení znalostí odborného jazyka.
 

Gramatika:

minulý čas složený, infinitivní vazby, stupňování přídavných jmen, číslovky, zájmena přivlastňovací a vztažná
Konverzační okruhy: studium na univerzitě, orientace ve městě, cestování, francouzská kuchyně, sport, poslech textů z oblasti reálií
Odborná část: jednotky měření, soustava SI, matem. výrazy a úkony, pojmy z geometrie a technologie

Francouzština vyšší střední

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2 - B1. Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.
 

Gramatika:

perfektum, dělivý člen u abstrakt, předminulý čas, budoucí čas, subjunktiv, souslednost časová
Konverzační okruhy: životopis, motivační dopis, kultura a politika ve frankofonních oblastech, úvod do odborné terminologie
Odborná část: motory a jejich části, pojmy z výpočetní techniky, systémy CAD

Francouzština pokročilí

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci B1 - B2. Rozumět delšímu projevu a přednáškám za předpokladu, že téma je dostatečně známé. Konverzovat s rodilými mluvčími, aktivně se zúčastnit diskuze ve známém kontextu, vysvětlit a zdůvodnit názory. Napsat text o předmětech vztahujících se ke studentovým zájmům. Napsat esej, zprávu sdělující informace nebo udávající důvody na podporu určitého stanoviska nebo proti němu. Čtení článků a zpráv zabývajících se současnými problémy a článků populárně-vědeckých a odborných.
 

Gramatika:

passé simple, subjunktiv minulý, podmiňovací způsob minulý, nominální vazby v odborných textech
Konverzační okruhy: prezentace, odborné texty z oblasti kultury a techniky, korespondence, civilisation
Odborná část: gramatické pojmy typické pro odborný jazyk, věda a výzkum, CNRS, ekologické a energetické systémy

Francouzština zkouška - požadavky

ZBFR 2041063 Francouzština - bakalářská zkouška [dokumenty]
ZMFR 2041083 Francouzština - magisterská zkouška [dokumenty]