CZ / EN

Rules of Faculty (in Czech)

Pravidla pro provoz počítačové sítě Fakulty strojní (FS) ČVUT

(Verze 5c, 19.8.2000)

1.Statut tohoto dokumentu

Pro provoz počítačové sítě FS platí Pravidla užívání sítě ČVUT (vydaná jako příkaz rektora č. 4/93, resp. příkaz děkana FS č. 3/93) a pravidla definovaná tímto dokumentem, dále "Pravidla pro provoz počítačové sítě FS". Všichni uživatelé počítačové sítě FS jsou povinni si oboje pravidla prostudovat a dodržovat je. Pravidla pro provoz počítačové sítě FS mohou být měněna správci domén (viz dále) formou dodatků k tomuto dokumentu nebo vytvořením nové verze tohoto dokumentu.

2.Obecná ustanovení

Počítačová síť FS je součástí počítačové sítě ČVUT a sestává z počítačových sítí v jednotlivých lokalitách ve správě FS (Dejvice, Horská...). Logicky a správně je síť členěna na domény odpovídající sítí v jednotlivých lokalitách. Správu počítačové sítě v doménách a koordinaci s provozem sítě ČVUT zajišťuje za každou doménu odpovědný pracovník - správce domény.

Domény jsou dále členěny na subsítě jednotlivých ústavů a útvarů FS. Správu počítačové sítě na ústavech (útvarech) zajišťuje za každý ústav (útvar) odpovědný pracovník - správce subsítě.

Počítač, na kterém je přístup k jeho prostředkům realizován přidělováním uživatelských kont je server. Za správu každého serveru odpovídá správce serveru jmenovaný správcem subsítě.

Uživatelé počítačové sítě jsou zaměstnanci, doktorandi a studenti FS nebo osoby příslušné jinému právnímu subjektu využívajícího služeb počítačové sítě FS.

Síťový software je jakýkoliv software, který komunikuje jakýmkoliv způsobem v počítačové síti.

Přístup uživatelů k počítačové síti je realizován přidělováním uživatelských kont a zpřístupněním příslušného síťového software.

3.Přidělování uživatelských kont

Přidělování uživatelských kont probíhá postupem uvedeným v dokumentu Přidělování uživatelských kont a přístup k síti. Za přidělování uživatelských kont na serveru zodpovídá správce serveru. Správce serveru vytváří a ruší konta zaměstnancům FS, doktorandům FS, studentům FS a externistům na základě jejich žádosti. Přitom je povinnen dodržet pokyny správce domény týkající se přidělování kont uživatelům. Konto je zrušeno správcem serveru:

 • zaměstnancům FS při ukončení pracovního poměru
 • doktorandům FS při ukončení doktorandského studia
 • studentům FS při ukončení studia
všem:
 • dle dohody uživatele a správce serveru (např. při vypršení doby platnosti konta)
 • na vlastní žádost uživatele
 • v případě porušení Pravidel pro provoz počítačové sítě FS na příkaz správce subsítě nebo správce domény.

 

4.Síťový software a hardware

 • 4.1. Za instalace síťového software na serveru zodpovídá správce příslušného serveru.
 • 4.2. Za instalace síťového software na lokálním disku počítače (nikoliv na serveru) zodpovídá správce subsítě pracoviště, na kterém se příslušný počítač nachází.
 • 4.3. Správce serveru nebo správce subsítě může instalací síťového software pověřit jinou osobu. Osobám, které nebyli pověřeny správcem serveru nebo správcem subsítě není povoleno instalovat síťový software nebo provádět změny konfigurace stávajících instalací síťového software.
 • 4.4. Správci serverů a správci subsítí nebo jimi pověřené osoby mohou instalace síťového software provádět zcela samostatně, jsou však povinni dodržet pokyny správce domény týkající se instalací síťového software, zejména pokyny uvedené v dokumentu Instalace a konfigurace síťového hardware a software. Při nedodržení těchto pokynů může být na základě příkazu správce domény příslušná část sítě odpojena.
 • 4.5. Za síťový software podléhající těmto pravidlům se nepovažuje aplikační síťový software instalovaný v domovských adresářích uživatelů na serverech, kde jsou síťové konfigurační parametry software dány konfigurací operačního systému, jako je tomu například na serverech se systémem Unix. Tento software si mohou uživatelé instalovat sami.

5.Správce domény

 • 5.0. Správce domény je jmenován vedením fakulty. Správce domény odpovídá za řádný chod sítě domény a zajišťuje koordinaci provozu domény s provozem sítě ČVUT. Správce domény definuje pravidla pro provoz počítačové sítě FS v dané doméně a to tak, aby byla v souladu s Pravidly užívání sítě ČVUT a Statutem sítě CESNET. Správce domény má v zájmu zajištění řádného chodu sítě právo a povinnost odpojit část sítě, která narušuje řádný provoz nebo zakázat přístup k síti osobě, která porušila Pravidla pro provoz počítačové sítě FS. Správce subsítě:
 • 5.1. Správce subsítě je jmenován vedoucím příslušného ústavu (útvaru) na žádost správce domény. Správce subsítě odpovídá za řádný a bezpečný chod subsítě ústavu (útvaru) včetně pracovišť využívaných jinými právními subjekty, jejichž připojení k počítačové síti FS bylo realizováno na základě žádosti daného ústavu (útvaru).
 • 5.2. Je-li potřeba k subsítí ústavu (útvaru) připojit další počítač nebo jiný hardware komunikující v počítačové síti (například síťovou tiskárnu) nebo přivést počítačovou síť do místa, kde není dosud síť dostupná žádá správce subsítě o toto připojení resp. přivedení počítačové sítě správce domény.
 • 5.3. Správce subsítě je oprávněn přemístit již připojený síťový prostředek na jiné místo v rámci subsítě ústavu (útvaru), pokud nedojde k manipulaci se síťovými kabely (prodlužování, zkracování) a dále je oprávněn provést výměnu síťové karty v již připojeném síťovém prostředku. O těchto změnách správce subsítě informuje ihned po jejich provedení správce domény.
 • 5.4. Správce subsítě odpovídá za to, že v subsíti pracoviště nebudou zapojeny síťové prostředky nezaregistrované u správce domény. Správce subsítě vede evidenci síťových karet zapojených v subsíti pracoviště.
 • 5.5. Správce subsítě odpovídá za to, že v subsíti pracoviště nebude prováděna žádná správcem domény nepovolená manipulace se síťovými prostředky a dbá na to, aby nedocházelo k jejich poškození.
 • 5.6. Správce subsítě je povinen konzultovat se správcem domény výběr vhodných typů síťových prostředků (síťových karet, repeaterů a dalších prvků) před jejich pořízením pro provoz v subsíti a dodržet doporučení správce domény. Tato povinnost se nevstahuje na síťové prostředky uvedené v dokumentu "Instalace a konfigurace síťového hardware a software".
 • 5.7. Odpovídá za to, že v subsíti pracoviště bude používán pouze síťový software instalovaný na základě stanovených pravidel, viz výše, odstavec "Síťový software".
 • 5.8. Zprostředkuje žádosti o přidělení kont pracovníkům, doktorandům a studentům na příslušném pracovišti (dále členů pracoviště) na síťových prostředcích jiného pracoviště. Zaniknou-li členu pracoviště důvody pro existenci konta, žádá příslušného správce serveru o zrušení tohoto konta.
 • 5.9. Na základě povolení správce domény připojuje k počítačové síti FS servery ústavu (útvaru). Jmenuje správce těchto serverů. Informuje správce domény o všech změnách týkajících se konfigurace, umístění a správců těchto serverů.
 • 5.10. Odpovídá za to, že síťové prostředky na pracovišti budou používány pouze uživateli, kteří potvrdili písemně znalost Pravidel pro provoz počítačové sítě FS. Formulář s podpisy uživatelů je uložen na sekretariátu CPS.
 • 5.11. Správce subsítě je povinnen zřídit si vlastní schránku pro elektronickou poštu a alespoň jednou denně prohlédnout doručenou elektronickou poštu.

6.Správce serveru

 • 6.1. Správce serveru je jmenován správcem subsítě, ve které je server zapojen. Odpovídá za řádný chod serveru a za zabezpečení serveru proti neoprávněnému užití.
 • 6.2. Správce serveru vede záznamy o provozu serveru, zejména o využívání serveru jednotlivými uživateli. Správce serveru odpovídá za to, že každý uživatel, kterému přidělí přístup ke zdrojům serveru (t.j. k souborům na discích, tiskovým frontám atd.) ať již vytvořením uživatelského konta nebo jinak, potvrdil písemně znalost Pravidel pro provoz počítačové sítě FS. Formulář s podpisy uživatelů je uložen na sekretariátu CPS.
 • 6.3. Účelová konta v síti (t.j. konta s anonymním přístupem) slouží pouze pro výuku. Za to, že budou využívána jen k účelům, ke kterým byla vytvořena a pouze v době uvedené v žádosti o zřízení účelového konta, odpovídá ten pracovník, který o jejich zřízení požádal.
 • 6.4. Správce serveru je povinnen zřídit si vlastní schránku pro elektronickou poštu a alespoň jednou denně prohlédnout doručenou elektronickou poštu.