[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Velkoobjemový transport a dočasné uchování směsného komunálního odpadu – SKOTRANS

 • Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000363
 • Odpovědný řešitel: Prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. (Ústav konstruování a částí strojů)
 • Manažer projektu: Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. (Ústav řízení a ekonomiky podniku)
 • Další řešitelé z Ústavu ŘEP:  Ing Barbora Stieberová, Ph.D.; Ing. Pavel Scholz 
 • Spolupracující ústavy: Ústav konstruování a částí strojů; Ústav řízení a ekonomiky podniku; Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
 • Grantová podpora: Operační program Praha pól růstu; výzva 24: Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
 • Trvání projektu: 01/2018 - 12/2019

  [logo_praha.jpg]    [CZ_RO_B_C_orez.jpg]

Cíl projektu:

Projekt řeší urgentní situaci, která vzniká v návaznosti na strategii oběhového hospodářství (Circular Economy) nově připravenou Evropskou komisí a na nový Zákon o odpadech. Ten mimo jiné počítá s progresivním růstem poplatků za skládkování a od roku 2024 s jeho úplným zákazem, což staví stávající systém nakládání s odpady před zcela nové výzvy. V souvislosti s nástupem výše uvedených legislativních faktorů lze předpokládat významný nárůst poptávky po energetickém využití odpadu, což může mít negativní dopady na vytížení dopravní infrastruktury spojené s transportem směsného komunálního odpadu (SKO) do zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO).

Cílem projektu je vývoj klíčových prvků systému, které umožní realizovat transport SKO především pomocí kolejové dopravy (tramvaje, vlaky) tak, aby zvýšení zatížení silniční infrastruktury spojené s výše zmíněnými trendy, bylo minimalizováno.

 

Prověřované koncepty:

 • Kontejner univerzálně použitelný pro nákladní auta, vlaky, tramvaje.
 • Přestavbu tramvaje T3 pro transport odpadu
 • Plnící stanice kontejnerů
 • Možnosti automatizovaných skladišť odpadu
 • Překládání kontejnerů na kolejová vozidla
   

Hlavní fáze a výstupy projektu:

 • Realizace projektu je rozdělena do dvou fází:

1. Fáze – ověření proveditelnosti (2018)

Zaměřuje se na:

 • ověření technické proveditelnosti jednotlivých konceptů,
 • kvantifikaci ekonomických a environmentálních přínosů jejich realizace,
 • analýzy konkurence, tržní poptávky, tržního uplatnění a zájmu aplikační sféry,
 • prověření možností ochrany duševního vlastnictví a výběr vhodné varianty
Výstupem první fáze jsou 3D modely pro ověření technické proveditelnosti zvolené koncepce klíčových prvků, analýza konkurence, ekonomické a environmentální proveditelnosti a přínosnosti. Tyto podklady budou předloženy Radě pro komercializaci ČVUT v Praze, která na základě posouzení komerčního potenciálu jednotlivých konceptů rozhodně o jejich postupu do druhé fáze.

2. Fáze – příprava komercializace (2019)

Bude podporovat pouze úspěšně ověřené dílčí projekty.Pro ty bude virtuální 3D model dále rozpracován do podoby detailní dokumentace potřebné pro výrobu., tj. vytvářena výrobní dokumentace. V rámci řešení technické stránky jednotlivých konceptů budou prováděny následující činnosti:

 • Ze 3D modelu budou odvozeny výkresy jednotlivých sestav a dílů.
 • Pro jednotlivé díly bude proveden technologický rozbor a výkresy budou doplněny o informace nutné pro technologické provedení dílů.
 • Na základě konečných tvarů dílů budou provedeny detailní výpočetní kontroly podle metod navrhování strojních dílů a mechanismů.
 • V případě potřeby budou na základě detailních výpočtů díly upraveny jednak v modelu a jednak ve výkresech.
 • Bude vydána prototypová výrobní dokumentace.
 • Bude vyroben prototyp – pro vybrané koncepty.
Kromě činností směřujících k technickému převedení konceptu do reálného produktu, budou probíhat další nezbytné činnosti:
 • Příprava podkladů pro vhodný typ ochrany duševního vlastnictví, realizace nebo alespoň započetí procesu ochrany duševního vlastnictví
 • Ekonomické, environmentální a kapacitní analýzy pro podporu volby optimálního technického řešení
 • Vytvoření plánu komercializace
 • Příprava smluv pro dodavatele/výrobce prototypů
 • Příprava licencí výstupů projektu koncovému uživateli
Výstupem této druhé části realizační fáze tedy bude vyrobený prototyp nebo vypracovaná výrobní dokumentace, dále plán komercializace a zahájený proces ochrany duševního vlastnictví.