[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Manufacturing Technology

CZ   / EN  

Master's

Magisterské

 • Rizika technologie lepení konstrukčních materiálů - více
  3901T000 - bez oboru, Maxim Puchnin, téma k dispozici
 • Vlastní téma se slévárenskou problematikou - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Konstrukce přístroje na zkoušení kombinovaného působení abraze a rázů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Tření a opotřebení návarových slitin - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Suchánek, téma k dispozici
 • Zvýšení přilnavosti a korozní odolnosti organických povlaků pomocí bezchromátové pasivace zinkového povrchu na bázi organosilikátů. - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Svoboda, téma k dispozici
 • Porovnání aplikace nových chemických předúprav na bázi organosilikátů pomocí postřiku a ponoru pro předúpravu žárově pozinkovaných prvků ocelových konstrukcí - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jakub Svoboda, téma k dispozici
 • Aspekty konstrukce ohýbacího nástroje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Návrh kování výkovku technologií přesného či bezvýronkového kování - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Moderní trendy materiálů pro střižné nástroje - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Optimalizace podmínek laserového nanášení měrných sítí pro velkoplošné výlisky - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, František Tatíček, téma k dispozici
 • Vliv oxidických vrstev na fluorescenční vlastnosti lehkých kovů - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Vliv dispergace uhlíkových nanomateriálů v pojivech nátěrových hmot na funkční vlastnosti povlaků - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Návrh a konstrukce přístroje pro detekci daktyloskopických stop splňující ochranu krytím alespoň stupně IP54 - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Michal Zoubek, téma k dispozici
 • Životnost a renovace kovárenských zápustek - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Vliv předúprav povrchů na hliníkové lepené spoje - více
  N071VIN - Bez specializace, Jaroslav Červený, téma k dispozici
 • Rozebíratelné spoje z kovových materiálů a kovů s povrchovou ochranou v tropikalizačním prostředí - více
  N071VIN - Bez specializace, Jaroslav Červený, téma k dispozici
 • Efekt změny ochranné atmosféry při svařování tenkých plechů metodou CMT v automobilovém průmyslu - více
  N071VIN - Bez specializace, Tomáš Gurčík, téma k dispozici
 • Využití 3D tisku v jaderné energetice - více
  N071VIN - Bez specializace, Tomáš Gurčík, téma k dispozici
 • Analýza metalurgického procesu - více
  N071VIN - Bez specializace, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Metalurgie slitin Al-B - více
  N071VIN - Bez specializace, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Kovové pěny - více
  N071VIN - Bez specializace, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Optimalizace výroby konkrétního odlitku z Al slitiny s dopadem na snížení výrobních nákladů - více
  N071VIN - Bez specializace, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Numerická optimalizace výroby Al odlitku pomocí simulačního SW - více
  N071VIN - Bez specializace, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Nízkotlaké lití slitin Ni do skořepin vyrobených metodou vytavitelného modelu - více
  N071VIN - Bez specializace, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Optimalizace vsřikovaného dílu z plastů pomocí simulace - více
  N071VIN - Bez specializace, Aleš Herman, téma k dispozici
 • Analýza vhodného defektoskopického zkoušení kompozitních materiálů. - více
  N071VIN - Bez specializace, Lukáš Holub, téma k dispozici
 • Analýza mechanických vlastností kompozitních materiálů s různou skladbou matric. - více
  N071VIN - Bez specializace, Lukáš Holub, téma k dispozici
 • Technologie autoklávové výroby kompozitních materiálů s různými typy matric ve strojírenství. - více
  N071VIN - Bez specializace, Lukáš Holub, téma k dispozici
 • Vývoj progresivních (bio)kompozitních materiálů s vyšším stupněm udržitelnosti v průmyslu. - více
  N071VIN - Bez specializace, Lukáš Holub, téma k dispozici
 • Porovnání mechanických vlastností kompozitních materiálů s krátkými vlákny výztuže vs výztuž z celých zpevňujících vláken. - více
  N071VIN - Bez specializace, Lukáš Holub, téma k dispozici
 • Porovnání laserového a obloukového svařování otěruvzdorných ocelí typu Hardox - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv parametrů aditivní výroby W-LMD na geometrii a mikrostrukturu vyrobených návarů - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Obloukové svařování 3D tištěných dílů hliníkové slitiny AlSi10MgCu - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Obloukové svařování 3D tištěných dílů korozivzdorných ocelí - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání robotického laserového a obloukového navařování při tvorbě tenkostěnných rotačních dílů - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Laserové navařování korozivzdorné oceli – optimalizace parametrů z hlediska geometrické stability - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv strategie pohybu hořáku při navařování technologií WAAM na vlastnosti hliníkových komponentů - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Porovnání robotického laserového a obloukového navařování při tvorbě objemových dílů - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Stanovení závislosti emisivity vybraných materiálů na úhlu měření a teplotě povrchu - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • NDT metody pro kontrolu vnitřních objemových vad svarových spojů - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Nedestruktivní zkoušení feromagnetických dílů ve zbytkovém magnetizmu - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Zhodnocení pokročilých ultrazvukových technik z hlediska schopnosti detekce a přesnosti stanovení velikosti indikace - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Elektronové svařování heterogenních spojů konstrukčních ocelí s otěruvzdornými ocelemi - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Analýza základních parametrů digitální radiografie a její porovnání s klasickou filmovou radiografií - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Stanovení koeficientu účinnosti procesu MAG svařování - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Studium vlastností svarových spojů na hliníkové slitině vyrobených elektronovým svazkem - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Využití autoklávu při výrobě kompozitních materiálů - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Mechanické vlastnosti svarových spojů nevytvrditelných Al slitin po svařování - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv technologie aditivního procesu WAAM na kvalitu návarů - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv času chladnutí po navaření na mechanické vlastnosti hliníkových komponentů vyrobených technologií WAAM - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Vliv času chladnutí mezi housenkami na pórovitost hliníkových komponentů vyrobených navařováním WAAM - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Kontrola lepených spojů pomocí metody Phased Array - více
  N071VIN - Bez specializace, Ladislav Kolařík, téma k dispozici
 • Spojování materiálů metodou vybíjení kondenzátoru - více
  N071VIN - Bez specializace, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Ověření metody pro určování opotřebení elektrod při odporovém svařování - více
  N071VIN - Bez specializace, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Vliv koroze a zamaštění povrchu na emisivitu - více
  N071VIN - Bez specializace, Marie Kolaříková, téma k dispozici
 • Povrchová úprava žárově zinkovaných povlaků organickým nátěrem - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ze samopatinujících ocelí - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Aplikace vysokotlakého nástřiku nátěrové hmoty do úzkých štěrbin ocelových konstrukcí - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Vliv změny parametrů drsnosti a čistoty povrchu na přilnavost nátěrových hmot - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Lehké tryskání žárově zinkovaných povlaků a jeho vliv na přilnavost následných nátěrových hmot - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Hodnocení nátěrových systémů vhodných do prostředí C4-C5 - více
  N071VIN - Bez specializace, Jan Kudláček, téma k dispozici
 • Aplikace křivky mezních deformací v numerických simulací plošného tváření - více
  N071VIN - Bez specializace, Vít Novák, téma k dispozici
 • Ověření průběhu deformací na hranách výlisků pomocí zkoušky rozšiřování otvoru - více
  N071VIN - Bez specializace, Vít Novák, téma k dispozici
 • Robotické navařování 3D struktur mikroMIG/MAG - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Svařování elektrickým obloukem při sníženém tlaku - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Renovace labyrintového těsnění turbín plazmovým navařováním - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Navařování pulzním plazmatem – chování tavné lázně - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Pulzní plazmové navařování forem pro tlakové lití hliníku - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Pulzní plazmové navařování kovů pro první stěnu fúzních reaktorů - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Plazmové navařování dílů namáhaných abrazi za vysokých teplot - více
  N071VIN - Bez specializace, Pavel Rohan, téma k dispozici
 • Digitalizace kovárenského procesu - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Čermák, téma k dispozici
 • Průmysl 4.0 a monitorování dat v kovárenském procesu. - více
  3911T035 - Výrobní a materiálové inženýrství, Jan Čermák, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12133/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-06-23 (17:51)