[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

ZVONÍČKOVA NADACE 

CZ   / EN  

Historie

Zvonickova_nadace/Jan_Zvonicek.jpgProfesor Jan Zvoníček

byl všestranně technicky nadaný. Narodil se v Týništi nad Orlicí, v rodině tkalce Jana Zvoníčka a manželky Anny, rozené Junkové. Vystudoval reálku v Hradci Králové a vysokou školu technickou v Praze. Po vystudování pracoval v Českomoravské strojírně. V roce 1902 byl jmenován mimořádným profesorem české techniky v Brně a v roce 1904 řádným profesorem. Roku 1912 přešel na českou techniku v Praze, kde se až do své smrti věnoval vědecké činnosti.

V letech 1914-1915 a 1919-1920 byl děkanem fakulty a v letech 1922-1923 rektorem univerzity. Věnoval se zejména teorii a stavbě parních motorů a kompresorů a byl autorem několika patentů z tohoto oboru. V roce 1896 sestrojil ventilový rozvod na přehřátou páru a v roce 1908 obdržel patent na konstrukci mnohostupňové radiální parní turbíny (tzv. Zvoníčkova parní turbína). Parní stroje s tímto rozvodem, stejně jako později turbíny, vyráběla firma Českomoravská strojírenská.

O univerzálním technickém talentu prof. Zvoníčka svědčí rovněž to, že byl konstruktérem prvních elektrických jeřábů a že se zabýval i konstrukcemi rychloběžných čerpadel. Byl též autorem řady odborných prací. Z jeho podnětu byla v roce 1919 zřízena slovníková komise České matice technické a prof. Zvoníček se jako její vedoucí člen zasadil o zavedení moderního českého technického názvosloví.

Není bez zajímavosti, že i jeho bratr Josef Zvoníček byl technicky založený, též profesorem brněnské techniky a jejím rektorem.

[pracoviste/zvonickova-nadace/Zvonnad1.gif]Zvoníčkova nadace

byla založena a registrována na Fakultě strojní ČVUT v Praze v roce 1993 z podnětu tehdejšího děkana Fakulty strojní prof. Ing. Petra Zuny, CSc.

Činnost nadace od jejího založení se soustředila v souladu se statutem nadace především na následující aktivity:

  • podpora činnosti související se zvyšováním úrovně ve všech oborech studia na Fakultě strojní – soutěže o nejlepší diplomové a doktorské práce
  • podpora základního a aplikovaného výzkumu, vzdělávání a výchovy studentů, doktorandů, pedagogů a vědeckých pracovníků, především částečným subvencováním jejich pobytů na tuzemských i zahraničních pracovištích
  • podpora aktivní účasti na vědeckých konferencích, seminářích, studentské tvůrčí činnosti a na dalších akcích na národní i mezinárodní úrovni

Nadace je pojmenována po významném konstruktérovi a zakladateli novodobého českého technického pokroku a spolutvůrci základů československého strojírenství, prof. Janu Zvoníčkovi. Na spoluzaložení nadace se podílela i paní Věra Zvoníčková, která poskytla první vklad do nadace.


Dokumenty Zvoníčkovy nadace ke stažení