[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

JAK SE PŘIHLÁSIT DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA?

1.

PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 2023

Při vyplňování přihlášky si vše pečlivě přečtěte.

Při uvedení nepravdivých informací může být přihláška vyřazena z přijímacího řízení.

UPOZORNĚNÍ! Přihláška bude otevřená a půjde vyplňovat až od 3. ledna 2023!

Po zadání kódu přihlášky a hesla můžete sledovat průběh přijímacího řízení.

2.

ZAPLAŤTE POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850 Kč za každou přihlášku je možná jedním z následujících způsobů.

3.

LZE SE DOSTAT NA FAKULTU STROJNÍ I BEZ PŘIJÍMAČEK?

ANO, pokud máte maturitu z Matematiky nebo Fyziky absolvovanou v letech 2021, 2022, 2023, na škole akreditované v České republice,
pokud NE, MUSÍTE vykonat přijímačky.

4.

ZKOMPLETUJTE A DODEJTE POŽADOVANÉ DOKUMENTY DO 30. 6. 2023

Na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze dodejte TYTO dokumenty.
 • Při zaslání poštou musí být datové razítko nejpozději 30. 6. 2023.

 • Při osobním doručení je třeba dokumenty dodat do 30. června 2023, 13.00 hodin, na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, 160 00 Praha 6.

 • Při využití elektronické konverze např. na Czech Point nebo na Slovenské poště lze takto úředně ověřenou kopii přidat k elektronické přihlášce.

5.

JAK DOSTANETE INFORMACE O VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?

Výsledek přijímací zkoušky bude zveřejněn v přihlášce a na webových stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Na požádání lze osobně nahlédnout do protokolu přijímací zkoušky na Oddělení studijním Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, 160 00 Praha 6) v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu bude odesláno nejpozději do 31. července 2023, a to způsobem uvedeným v elektronické Přihlášce ke studiu.

6.

JAK SE ZAPSAT DO STUDIA?

Studentem se stanete až ZÁPISEM do studia, pokud dodáte všechny požadované dokumenty a případně jste úspěšně vykonal přijímačky.

 

PLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ NAJDETE ZDE

 


 

INFORMACE K BODU 1.

Po úplném vyplnění přihlášky, ověření e-mailové adresy, uzavření přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením bude přihláška zařazena do přijímacího řízení ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Informace o zařazení přihlášky do přijímacího řízení bude k dispozici v elektronické přihlášce.

Pokud se tato informace nezobrazí do 5 dnů po uhrazení poplatku, je třeba kontaktovat Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze: Jana Krummerová: tel.: +420 224 352 634 nebo e-mail: Jana.Krummerova@fs.cvut.cz.

 


 

INFORMACE K BODU 2.

 1. online platbou platební kartou či QR kódem při vyplňování elektronické přihlášky (doporučeno, platba bude s přihláškou spárována obratem)
 2. převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví
 3. složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce Komerční banky a. s.

Poplatek 850 Kč se poukazuje pouze na účet:

 • Název účtu: ČVUT v Praze Fakulta strojní, Technická 4, 160 00  Praha 6
 • Banka: KB a.s. – pobočka Praha 6,
 • Číslo účtu: 19-5505030267/0100,
 • Variabilní symbol: 77777
 • Specifický symbol: číslo přihlášky

Pro platby ze zahraničí:

 • IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267
 • SWIFT: KOMBCZ PPXXX
 • Všechny poplatky s podáním přihlášky musí být hrazeny uchazečem (OUR)

Poplatek příp. přeplatek je nevratný.

 


 

INFORMACE K BODU 3.

Přijímací test z matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR) bude probíhat na Fakultě strojní ČVUT v Praze dne 8. června 2023.

Uchazečům, kteří splní test na méně než 50%, bude předepsána povinnost absolvovat předmět Repetitorium středoškolské matematiky. Uchazeči, kteří splní test na méně než 25%, nebudou ke studiu přijati.

Na přijímací test se můžete připravit přímo na Fakultě strojní ČVUT v Praze, během Přípravného kurzu z matematiky pro maturitu, přijímací zkoušky na technické VŠ a dobrý start v matematice v 1. ročníku technických VŠ.

Pro přípravu na přijímací test z matematiky, si můžete vyzkoušet spočítat zadání testů z minulých let.

 


 

INFORMACE K BODU 4.

 1. Uchazeči, kteří maturovali na škole akreditované v ČR: 
  úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 2. Uchazeči z České republiky nebo cizinci trvale žijící v České republice, kteří absolvovali maturitu mimo ČR nebo Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko nebo Slovinsko:  
  úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky a případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1]. Uchazeč, který absolvoval zahraniční střední školu v ČR, musí doložit akreditaci této školy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
 3. Uchazeči ze Slovenské republiky: 
  úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy akreditované v SR (není zde třeba dokládat nostrifikaci tohoto vzdělání v ČR a v případě absolvování střední školy ve slovenském jazyce ani doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
 4. Uchazeči z Maďarska, Německa, Polska a Slovinska: 
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy akreditované v dané zemi (není zde třeba dokládat nostrifikaci tohoto vzdělání v ČR, ale je třeba dodat úřední překlad do českého, slovenského nebo anglického jazyka).
  • doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
 5. Uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenska, Maďarska, Německa, Polska a Slovinska) a neabsolvovali maturitní zkoušku na škole akreditované v České republice a budou studovat v programu zajišťovaném v českém jazyce:
  • úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky (pokud nekonal maturitní zkoušku na škole v ČR).
  • doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
 6. Uchazeči, kteří získali osvědčení o Evropském bakalaureátu (dle Úmluvy o statutu evropských škol, čl. 5 a čl. 11):
  • úředně ověřenou kopii originálu tohoto osvědčení. Není-li originál v českém nebo anglickém jazyce, pak je třeba dodat ještě úřední překlad do českého nebo anglického jazyka
  • případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1], nejedná-li se o občany České republiky nebo Slovenské republiky.

___________________________

Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:

 • předložením dokladu o vykonané maturitní zkoušce z českého jazyka nebo
 • vysvědčením o státní zkoušce z českého jazyka na české škole s tímto oprávněním nebo
 • certifikátem o složení zkoušky z českého jazyka na úrovni B2  vydaným ČVUT v Praze nebo Univerzitou Karlovou.

 


 

INFORMACE K BODU 6.

Zápisy do 1. ročníku studia v bakalářských studijních programech proběhnou podle zvláštního harmonogramu zápisů 1. ročníku bakalářských studijních programů:

 • osobně na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6)
  nebo
 • online. 

Zápisy končí dne 14. září 2023.

K online zápisu se budou moci zaregistrovat pouze ti uchazeči, jimž byla přijímací zkouška prominuta či u ní uspěli a současně doručili poštou či osobně (nikoli naskenované mailem) všechny povinné dokumenty pro bakalářské studium.

Ke studiu nebude zapsán uchazeč, který do dne zahájení akademického roku 2023/2024 nedovrší 18 let (nelze dodržet předpisy BOZP a PO). Pokud uchazeči ještě nebude 18 let do dne zápisu ke studiu, musí být při zápisu přítomen zákonný zástupce uchazeče.

Všichni on line zapsaní studenti obdrží potvrzující e-mail na adresu uvedenou v přihlášce.

 


 

Uchazeči o studium s postižením mají u přijímacích zkoušek možnost využít zohlednění specifických potřeb, které z postižení vyplývají.

Služby pro tyto uchazeče zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, které kontaktujte v případě vašeho požadavku na úpravu průběhu přijímacích zkoušek.