[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

JAK SE PŘIHLÁSIT DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA?

 • Přihláška bude otevřená od 3. ledna 2024 do 31. března 2024!
 • Při vyplňování přihlášky si vše pečlivě přečtěte.
 • Při uvedení nepravdivých informací může být přihláška vyřazena z přijímacího řízení.
 • Po zadání kódu přihlášky a hesla můžete sledovat průběh přijímacího řízení.
 • V elektronické přihlášce naleznete veškeré informace týkající se průběhu vašeho přijímacího řízení.
 • Pokud do dne zahájení akademického roku nedovršíte věku 18 let, nemůžeme vás zapsat do studia.


Po úplném vyplnění přihlášky, ověření e-mailové adresy, uzavření přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením bude přihláška zařazena do přijímacího řízení ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Informace o zařazení přihlášky do přijímacího řízení bude k dispozici v elektronické přihlášce.

Pokud se tato informace nezobrazí do 5 dnů po uhrazení poplatku, je třeba kontaktovat Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze: tel.: +420 224 353 249  nebo email: Eva.Razkova@fs.cvut.cz.

Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 900 Kč za každou přihlášku je možná jedním z následujících způsobů:

 1. online platbou platební kartou či QR kódem při vyplňování elektronické přihlášky (doporučeno, platba bude s přihláškou spárována obratem)
 2. převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví
 3. složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce Komerční banky a. s.

Poplatek 900 Kč se poukazuje pouze na účet:

 • Název účtu: ČVUT v Praze Fakulta strojní, Technická 4, 160 00  Praha 6
 • Banka: KB a.s. – pobočka Praha 6,
 • Číslo účtu: 19-5505030267/0100,
 • Variabilní symbol: 77777
 • Specifický symbol: číslo přihlášky

Pro platby ze zahraničí:

 • IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267
 • SWIFT: KOMBCZ PPXXX
 • Všechny poplatky s podáním přihlášky musí být hrazeny uchazečem (OUR)

Poplatek příp. přeplatek je nevratný.

ANO,

pokud máte maturitu z Matematiky nebo Fyziky
absolvovanou v letech 2022, 2023, 2024, 
na škole akreditované v České republice,
 

pokud NE, MUSÍTE vykonat přijímačky.


 • Při zaslání poštou musí být datové razítko nejpozději 28. 6. 2024.

 • Při osobním doručení je třeba dokumenty dodat do 28. června 2024, 13.00 hodin, na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, 160 00 Praha 6.

 • Při využití elektronické konverze např. na Czech Point nebo na Slovenské poště lze takto úředně ověřenou kopii přidat k elektronické přihlášce.


Na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze dodejte tyto dokumenty:

 1. Uchazeči, kteří maturovali na škole akreditované v ČR: 
  • ​​úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 2. Uchazeči z České republiky nebo cizinci trvale žijící v České republice, kteří absolvovali maturitu mimo ČR nebo Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko nebo Slovinsko:  
  • úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky a případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
  • Uchazeč, který absolvoval zahraniční střední školu v ČR, musí doložit akreditaci této školy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
 3. Uchazeči ze Slovenské republiky: 
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy akreditované v SR (není zde třeba dokládat nostrifikaci tohoto vzdělání v ČR a v případě absolvování střední školy ve slovenském jazyce ani doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
 4. Uchazeči z Maďarska, Německa, Polska a Slovinska: 
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy akreditované v dané zemi (není zde třeba dokládat nostrifikaci tohoto vzdělání v ČR, ale je třeba dodat úřední překlad do českého, slovenského nebo anglického jazyka).
  • doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
 5. Uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenska, Maďarska, Německa, Polska a Slovinska) a neabsolvovali maturitní zkoušku na škole akreditované v České republice a budou studovat v programu zajišťovaném v českém jazyce:
  • úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky (pokud nekonal maturitní zkoušku na škole v ČR).
  • doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
 6. Uchazeči, kteří získali osvědčení o Evropském bakalaureátu (dle Úmluvy o statutu evropských škol, čl. 5 a čl. 11):
  • úředně ověřenou kopii originálu tohoto osvědčení. Není-li originál v českém nebo anglickém jazyce, pak je třeba dodat ještě úřední překlad do českého nebo anglického jazyka
  • případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1], nejedná-li se o občany České republiky nebo Slovenské republiky.

Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:

 • předložením dokladu o vykonané maturitní zkoušce z českého jazyka nebo
 • vysvědčením o státní zkoušce z českého jazyka na české škole s tímto oprávněním nebo
 • certifikátem o složení zkoušky z českého jazyka na úrovni B2  vydaným ČVUT v Praze nebo Univerzitou Karlovou.

Pokud úspěšně absolvujete přijímací řízení a obdržíte Rozhodnutí o přijetí na Fakultu strojní ČVUT (Uvidíte také ve vaší elektronické přihlášce), je nutné se do studia ZAPSAT.

 • Rozhodnutí o přijetí obdržíte, pokud vám byla přijímací zkouška prominuta nebo jste ji úspěšně složil/a a na Oddělení studijní doručíte všechny požadované dokumenty.
 • Studentem se stanete teprve dnem zápisu a budete moci čerpat veškeré studentské výhody.
 • Zápis do bakalářského studia proběhne ve stanovených termínech, které budou zveřejněny v ČERVNU 2024.
 • Formu zápisu si budete moci zvolit sami: zápis on-line nebo prezenčně (s osobní účastí).
 • K vybrané formě zápisu se budete muset zaregistrovat ve vaší elektronické přihlášce.


PLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ


Uchazeči o studium s postižením mají u přijímacích zkoušek možnost využít zohlednění specifických potřeb, které z postižení vyplývají.

Služby pro tyto uchazeče zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, které kontaktujte v případě vašeho požadavku na úpravu průběhu přijímacích zkoušek.