CZ/EN

Bakalářský studijní program STROJÍRENSTVÍ

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2017/2018

Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze v bakalářských studijních programech B 2341 Strojírenství, B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství bude přijato v akademickém roce maximálně 1 500 studentů.[1]

Studijní programy budou v akademickém roce 2017/2018 otevřeny v prezenční a v kombinované formě studia (výuka v kombinované formě probíhá formou soustředění v jeden pracovní den v týdnu).
Všechny bakalářské studijní programy jsou vyučovány v českém jazyce.

Obory bakalářského studijního programu B 2341 Strojírenství

 • Energetika a procesní technika

 • Informační a automatizační technika

 • Konstruování podporované počítačem

 • Technika životního prostředí          

(1) Přihlášky ke studiu

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v bakalářském studijním programu B 2341 Strojírenství se uchazeč přihlašuje elektronicky vyplněním a odesláním e-přihlášky, která bude od 9. ledna 2017 k dispozici na adrese:      

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

Protože součástí e-přihlášky prozatím není elektronický podpis, je nutné, aby uchazeč, po elektronickém odeslání dat, svoji e-přihlášku (dále jen přihláška) vytiskl, PODEPSAL a doručil na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze.

K vytištěné přihlášce ke studiu je třeba přiložit:

1. uchazeči z České republiky, resp. cizinci žijící v České republice: 

 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v ČR (občan ČR, který absolvoval maturitu mimo ČR, musí předložit úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky).  Uchazeč, který absolvoval zahraniční střední školu v ČR, musí doložit akreditaci této školy Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.
  • ​Pokud uchazeč již má maturitní vysvědčení, přiloží úředně ověřenou kopii k přihlášce.
  • Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v roce 2017, musí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní bezodkladně po vykonání maturitní zkoušky v řádných termínech, nejpozději však do konce ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu, tj. do 30. června 2017 do 12.00 hodin.
 •  Doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

2. uchazeči ze Slovenské republiky: 

 •  Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v SR (není třeba nostrifikace).

  • Pokud uchazeč již má maturitní vysvědčení, přiloží úředně ověřenou kopii k přihlášce.

  • Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku v roce 2017, musí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní bezodkladně po vykonání maturitní zkoušky v řádných termínech, nejpozději však do konce ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu, tj. do 30. června 2017 do 12.00 hodin.
 • Doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

3. uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenské republiky) a neabsolvovali maturitní zkoušku v České republice:
 • Kopii dokladu totožnosti (pasu nebo povolení k pobytu, resp. občané EU osobního průkazu).

 • Úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky (pokud nekonal maturitní zkoušku na škole v ČR). Uchazeč, který má zažádáno o nostrifikaci v roce 2017, musí spolu s přihláškou dodat doklad o podání žádosti o nostrifikaci. Úředně ověřené rozhodnutí a doložku musí uchazeč dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do konce ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu, tj. do 30. června 2017 do 12.00 hodin.

 • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [2]. Tento doklad musí uchazeč dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do konce ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu (do 30. června 2017). Uchazeč, který se hlásí do studijního programu vyučovaného v českém jazyce, musí absolvovat všechny části přijímacího řízení včetně případných zkoušek v českém nebo slovenském jazyce.

 • Doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

(2) Úhrada poplatku

K přihlášce je nutno připojit doklad o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky nebo jeho čitelná kopie a/nebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě - za tento doklad se nepovažuje pouhý příkaz k úhradě). Poplatek činí 600,- Kč [3]. Poplatek příp. přeplatek je nevratný. Poplatek se poukazuje pouze na účet:

KB a.s. – pobočka Praha 6
číslo účtu 19-5505030267/0100,
konstantní symbol v případě hotovostní platby 378, v případě bezhotovostní platby 558,
variabilní symbol: 77777, specifický symbol: číslo přihlášky.
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267, SWIFT: KOMBCZ PPXXX

(3) Podání přihlášky

Vytištěnou přihlášku spolu se všemi stanovenými přílohami je nutno doručit nejpozději do 31. března 2017 do 12.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo do podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze [4]. Při zaslání poštou použijte adresu:
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Oddělení studijní
Technická 4, 166 07 Praha 6 – Dejvice

V případě zaslání poštou musí být dopis s datovým razítkem nejpozději 31. března 2017.

(4) Podmínky pro přijetí ke studiu

 • Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které uchazeč prokazuje maturitním vysvědčením. Cizí státní příslušníci prokazují dosažení úplného středoškolského vzdělání Rozhodnutím o uznání rovnocennosti v zahraničí vydaného dokladu absolventa zahraniční školy o dosažení středního vzdělání spolu s Nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice.
 • Splnění přijímacího testu z matematiky v případě, že uchazeč nesložil úspěšně žádnou maturitní zkoušku z matematiky nebo z fyziky v ČR v uplynulých 3 letech (2015 až 2017). Přijímací test z matematiky bude probíhat na FS ČVUT v Praze dne 14. června 2017. Uchazeči, který splní test na méně než 50%, bude předepsána povinnost absolvovat předmět Repetitorium středoškolské matematiky. Uchazeč, který splní test na méně než 25%, NEBUDE KE STUDIU PŘIJAT.
 • Prokázání znalosti českého jazyka [2] uchazečů, kteří nejsou občany České nebo Slovenské republiky.
 • Ke studiu nebude zapsán uchazeč, který je již studentem v bakalářském studijním programu na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Takový uchazeč musí před zápisem předchozí studium ukončit a při vlastním zápisu do 1. ročníku předložit doklad o ukončení studia.

(5) Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení přihlášky, při kterém může být přihláška nepřijata nebo odmítnuta [5]. V případě osobního dodání nebude neúplná přihláška (bez požadovaných příloh) pracovníkem fakulty vůbec přijata. Sdělení o odmítnutí přihlášky ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze bude vyhotoveno písemně do 10 dnů od zjištění důvodu a bude doručeno uchazeči doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.

Je-li přihláška přijata, následuje administrativní zpracování, které je ukončeno vydáním Rozhodnutí děkana o přijetí (resp. nepřijetí) ke studiu. Přijímací řízení pak končí dnem, kdy uplynou lhůty spojené s vydáním těchto rozhodnutí.

Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu končí nejpozději dnem 30. června 2017. Tento termín je konečný a v případě jeho nedodržení bude přijímací řízení automaticky ukončeno a tato informace bude zveřejněna pod číslem přihlášky na úřední desce Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu bude následně odesláno nejpozději do 31. července 2017 doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.

(6) Přijímací zkoušky

 • V případě úspěšného absolvování jakékoliv maturity v ČR z matematiky nebo fyziky na škole v České republice v letech 2015 až 2017 děkan fakulty přijímací zkoušku promíjí.
 • Uchazeči, kteří neabsolvují a neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky v ČR v letech 2015 až 2017 a uchazeči, kteří absolvují nebo absolvovali maturitu mimo ČR, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce bude uchazeč pozván písemně poštou na kontaktní adresu v ČR.
 • Uchazeči ze SR, kteří neabsolvují a neabsolvovali maturitní zkoušku v ČR v letech 2015 až 2017, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce bude uchazeč pozván písemně poštou na kontaktní adresu v ČR. 
 • Tyto zkoušky budou probíhat na Fakultě strojní ČVUT v Praze dne 14. června 2017.

 (7) Termíny

 • Podání přihlášky
  Přihlášky budou přijímány do 31. března 2017 do 12.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo do podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze. Při zaslání poštou musí být s datovým razítkem nejpozději 31. března 2017.
 • Konání přijímacích zkoušek
  Přijímací zkouška z matematiky se bude konat na FS ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) dne 14. června 2017 (týká se pouze studentů, kteří neabsolvovali žádnou maturitu z matematiky nebo z fyziky v ČR v letech 2015 až 2017).
 • Konání zápisů do studia
  Zápisy do studia v bakalářském studijním programu B 2341 Strojírenství proběhnou na FS ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) v době od poloviny června 2017 do poloviny září 2017. Zápisy do 1. ročníku se řídí zvláštním harmonogramem zápisů 1. ročníku FS ČVUT v Praze. Termín zápisu do 1. ročníku studia bude uchazeči sdělen v Rozhodnutí o přijetí ke studiu, které bude doručeno uchazeči doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.
  Pro uchazeče, kteří již na Fakultě strojní ČVUT v Praze studovali a splňují podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze, je stanoven termín zápisu 29. srpna 2017. Tento termín je jediný a závazný a bude uveden v Rozhodnutí o přijetí ke studiu, které uchazeči obdrží společně s dalšími dokumenty doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.
 • Uchazečům, kteří se nedostaví k zápisu do 1. ročníku (termín zápisu je stanoven v Rozhodnutí o přijetí ke studiu), bude automaticky přijímací řízení ukončeno.
 • Zveřejnění výsledků přijímacího řízení Do 31. října 2017 bude na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

(8) Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářském studijním programu B 2341 Strojírenství na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách FS ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.

(9) Přijímací komise

V souladu s ustanovením Řádu přijímacího řízení ČVUT v Praze (článek 6, odstavec 3) rozhodne děkan v průběhu února 2017 o vytvoření hlavní přijímací komise a dále do 9. června 2017 o vytvoření předmětových komisí z matematiky. Rozhodnutí děkana bude zveřejněno na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze.

(10) Projednání a schválení podmínek Akademickým senátem

Tyto podmínky byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány a schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze dne 16. listopadu 2016.

prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.  v. r.
předseda akademického senátu
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. v. r.
děkan fakulty

 

[1] Doporučujeme podat pouze jednu přihlášku, protože výuka v 1. ročníku je ve všech třech bakalářských programech shodná a po úspěšném absolvování 1. ročníku lze přestoupit z jednoho programu do jiného.

Volba studijního programu a případně oboru v přihlášce je závazná pro zápis a lze ji změnit až po úspěšném absolvování 1. ročníku.

[2] Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:

 1. předložením dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka nebo
 2. potvrzením o složení zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 vydaným následujícími institucemi:
  ČVUT v Praze nebo Universitou Karlovou v Praze. V případě, že toto potvrzení uchazeči ještě nemají, musí předložit potvrzení o navštěvování kurzu českého jazyka na úrovni B2 vydaným buď ČVUT v Praze, nebo Universitou Karlovou v Praze, kde bude vyznačeno předpokládané ukončení kurzu a získání potvrzení. Po získání tohoto potvrzení musí uchazeč toto potvrzení bezodkladně předložit.

[3] Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil dne 1. 9. 2016 rektor ČVUT v Praze podle čl. 11 odst. 1 písm. a  Statutu ČVUT v Praze (č.j.: 0608/16/51921).

[4] Písemná přihláška uchazeče je považována za doručenou převzetím pracovníkem podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo pracovníkem Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Přijetím písemné přihlášky je zahájeno přijímací řízení.

[5] Podle Řádu přijímacího řízení ČVUT čl. 5, odst. 6 nemusí být nepravdivě nebo neúplně vyplněná nebo pozdě podaná přihláška ke studiu přijata. Proti odmítnutí takové přihlášky nelze podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.