CZ / EN

Navazující magisterské studijní programy

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA FAKULTĚ STROJNÍ ČVUT V PRAZE SE ZÁPISEM DO AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024

Nově akreditované studijní programy dle zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, mají akreditaci platnou na 10 let do roku 2028.

APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ,
AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA,
DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA *),
ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ,
ROBOTIKA A VÝROBNÍ TECHNIKA,
ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ,
TECHNIKA PROSTŘEDÍ,
VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ,
INTELIGENTNÍ BUDOVY.

*) Při zájmu o studium nově akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Letectví a kosmonautika je třeba podat přihlášku do navazujícího magisterského studijního programu Dopravní a transportní technika a v návaznosti na průběh procesu akreditace bude možné provést dodatečnou změnu v přihlášce.

 

Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze v navazujících magisterských studijních programech bude přijato maximálně 450 studentů.

Všechny navazující magisterské studijní programy jsou vyučovány v českém jazyce.

V případě zájmu lze většinu programů a oborů pro studenty – samoplátce zajišťovat také v anglickém jazyce (výše poplatku za studium v cizím jazyce je stanovena Přílohou č. 5 „Poplatky spojené se studiem“ Statutu ČVUT v Praze na 66 000,- Kč za semestr).

Specializace navazujících magisterských studijních programů

APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ

 • Aplikovaná mechanika
 • Biomechanika
 • Matematické modelování v technice
 • Mechatronika
AUTOMATIZAČNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA
 • Automatizace a průmyslová informatika
 • Přístrojová technika
DOPRAVNÍ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA [1]
 • Kolejová vozidla
 • Motorová vozidla
 • Spalovací motory
 • Transportní technika
 • ISP Letectví a kosmonautika [1]
ENERGETIKA A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
 • Energetika
 • Procesní inženýrství
ROBOTIKA A VÝROBNÍ TECHNIKA
 • Robotika
 • Výrobní technika
ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ
 • bez specializace
TECHNIKA PROSTŘEDÍ
 • bez specializace
VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ
 • bez specializace
INTELIGENTNÍ BUDOVY
 • bez specializace (je zajišťován současně na FS, FSv a FEL ČVUT)

(1) Přihlášky ke studiu

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v navazujících magisterských studijních programech se uchazeč přihlašuje elektronicky vyplněním a odesláním e-přihlášky, která bude od 3. ledna do 31. března 2023 k dispozici na adrese:

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska

Po úplném vyplnění přihlášky, ověření mailové adresy, uzavření přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením - viz bod (2) bude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Informace o zařazení přihlášky do přijímacího řízení bude k dispozici v elektronické přihlášce. Pokud se tato informace nezobrazí do 5 dnů po uhrazení poplatku, je třeba kontaktovat Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze (paní Eva Lišková: tel.: +420 22435 5638 nebo email: Eva.Liskova@fs.cvut.cz).

Posledním možným datem pro podání přihlášky je 31. březen 2023.

Uchazeč se ale může přihlásit současně i do více navazujících magisterských studijních programů, ale v rámci každého navazujícího magisterského studijního programu je nutné podat samostatnou přihlášku a uhradit administrativní poplatek za každou z nich. Při přijetí do více programů má pak uchazeč buď možnost volby studijního programu, nebo studovat vybrané programy současně při splnění všech povinností vyplývajících ze Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze ve všech studovaných programech.
Po zařazení do přijímacího řízení musí uchazeč dodat na Oddělení studijní do 30. června 2023 níže uvedené dokumenty:
Při zaslání poštou musí být datové razítko nejpozději 30. 6. 2023 a při osobním doručení je třeba zásilku dodat do 30. června 2022 do 13.00 hodin na Oddělení studijní, Technická 4, 160 00 Praha 6. Při využití elektronické konverze např. na Czech Point-u nebo Slovenské poště lze takto úředně ověřenou kopii přidat k elektronické přihlášce.

1. uchazeči z České republiky nebo Slovenské republiky: 

 • Úředně ověřený výpis všech předmětů absolvovaných v bakalářském programu (netýká se studentů všech bakalářských programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v akademickém roce 2022/2023). Výpis absolvovaných předmětů uchazeče, který v době podání přihlášky ještě neukončil bakalářské studium, nemusí obsahovat předměty absolvované a splněné v posledním semestru bakalářského studia v akademickém roce 2022/2023. Úředně ověřenou kopii diplomu absolvovaného bakalářského studia (netýká se studentů všech bakalářských programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v akademickém roce 2022/2023), případně ověřené kopie Rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice a Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.
 • Pokud uchazeč již má bakalářský diplom nebo Rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice a Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice, dodá jeho úředně ověřenou kopii do 31. března 2023.
 •  Uchazeč, který získá bakalářský diplom až v LS 2022/2023, musí úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 14. září 2023 – nejzazší datum zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze (netýká se studentů všech bakalářských programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v LS 2022/2023).
2. uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenské republiky):
 • Při případném absolvovaném bakalářském vysokoškolském vzdělání v zahraničí dále předkládá úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního bakalářského vysokoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky a úředně ověřený český překlad dokladu o absolvování vysokoškolského vzdělání v zahraničí spolu s překladem přehledu absolvovaných předmětů do českého nebo anglického jazyka s tlumočnickou doložkou.
 • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [2]. Uchazeč, který bude skládat zkoušku z českého jazyka v roce 2023, musí spolu s přihláškou dodat doklad prokazující účast na kurzu úrovně B2 [2] s předpokládaným datem závěrečných zkoušek. Doklad o vykonání zkoušky musí uchazeč dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 14. září 2023. Uchazeč při přihlášce do studijního programu vyučovaného v českém jazyce musí absolvovat všechny části přijímacího řízení včetně případných zkoušek v českém jazyce.

(2) Úhrada poplatku

Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850,- Kč [3] za každou přihlášku je možná jedním z následujících způsobů:

 • On-line platbou kreditní kartou či QR kódem při vyplňování elektronické přihlášky (doporučeno, platba bude s přihláškou spárována obratem) nebo
 • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo
 • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce Komerční banky a. s.

V případě „nespárování“ platby s přihláškou (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) je nutno neprodleně doručit jednoznačně identifikovatelný doklad o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (identifikací je jméno a příjmení a kód přihlášky a dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky typu A nebo jeho čitelná kopie anebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě). Poplatek příp. přeplatek je nevratný (i v případě podání více přihlášek). Poplatek 850,- Kč [3]  se poukazuje pouze na účet:

Název účtu: ČVUT v Praze Fakulta strojní, Technická 4, 160 00  Praha 6
Banka: KB a.s. – pobočka Praha 6
číslo účtu: 19-5505030267/0100,
variabilní symbol: 77777,
specifický symbol: číslo přihlášky
.
 
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267, SWIFT: KOMBCZ PPXXX
Všechny poplatky s podáním přihlášky musí být hrazeny uchazečem (OUR).

(3) Podmínky pro přijetí ke studiu

 • Podmínkou přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu technického směru, a to v takové úrovni a rozsahu, aby bylo zaručeno naplnění konečného profilu absolventa příslušného navazujícího magisterského studijního programu/specializace a dodání všech dokladů požadovaných v článku (1) těchto podmínek.
 • Úspěšné absolvování přijímacího řízení do akademického roku 2023/2024 na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

(4) Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení úplnosti přihlášky a předložených dalších dokladů. Při zjištění závažných nedostatků bude uchazeč neprodleně vyzván k jejich nápravě. V případě neodstranění nedostatků do termínu uvedeného ve výzvě k nápravě, bude přijímací řízení zastaveno. Také v případě uvedení nepravdivých informací v přihlášce (zjištěných i dodatečně po dodání požadovaných dokumentů) bude přijímací řízení zastaveno.

(5) Přijímací zkoušky

Součástí přijímacího řízení ve všech navazujících magisterských studijních programech je pro všechny specializace:

 1. písemná zkouška konaná zejména ke zjištění úrovně bakalářských znalostí z předmětů teoretického základu studia a předmětů konstrukčně technologického zaměření,
 2. ústní zkouška doplňující výsledky písemné zkoušky,
 3. oborový pohovor zjišťující předpoklady pro studium zvoleného programu/specializace.

Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být přijímací zkoušky i přijímací pohovory konány bezkontaktně v online režimu.
Uchazečům, kteří budou končit v akademickém roce 2022/2023 v bakalářském studijním programu Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství nebo úspěšně ukončili v minulosti studium v tomto bakalářském programu a ještě nestudovali v navazujícím magisterském studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze písemnou i ústní část přijímací zkoušky promíjí kromě oborového pohovoru [4].
Každý uchazeč se však musí zúčastnit oborového pohovoru.
Uchazeči, kteří již neúspěšně studovali v navazujícím magisterském studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze (včetně absolventů programu FS ČVUT v Praze B2342 TZSI) nebo kteří nesplňují podmínku pro prominutí písemné a ústní přijímací zkoušky, budou k této zkoušce konané na Fakultě strojní ČVUT v Praze pozváni elektronicky na email ověřený v Přihlášce ke studiu. Termín přijímacích zkoušek a pohovorů je stanoven na 11. května 2023.

 

1) Písemná část přijímací zkoušky

Mechanika kontinua
 (Mechanika IA, IIA a IIIA, Pružnost a pevnost IA a IIA, Termomechanika A a Mechanika tekutin A)
maximální počet bodů za skupinu 40
Aplikovaná matematika
(Matematika IA, IIA a IIIA a Numerická matematika A)    
maximální počet bodů za skupinu 30
Části strojů, materiály a technologie
(Části a mechanizmy strojů I a II, Nauka o materiálu I a II a Technologie I a II)
maximální počet bodů za skupinu 30
  maximum z písemné části zkoušky 100

Uchazeči, kterým nebyla přijímací zkouška prominuta, konají vždy písemné zkoušky ze třech oblastí (skupin předmětů).
Uchazeči, kterým nebyla přijímací zkouška prominuta, budou postupně konat písemné zkoušky z jednotlivých skupin předmětů. Pro konání každé ze tří zkoušek je vyhrazeno 60 minut a mezi jednotlivými zkouškami budou odpovídající přestávky.
Uchazečům – absolventům bakalářských studijních programů Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2341 Strojírenství a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství nebo absolventům bakalářských studijních programů strojírenství a obdobných technických programů a oborů/specializací z jiných technických vysokých škol bude předchozí studium zohledněno následujícím způsobem:

Kritérium Každá vykonaná zkouška na úrovni A
(jen předměty Fakulty strojní ČVUT v Praze)
Vážený průměr za předchozí bakalářské studium
(rozhodným datem pro stanovení váženého průměru je 31. března 2023[6]
< 1,00 – 1,20 > ( 1,20 – 1,40 > ( 1,40 – 1,50 >
Počet bodů 3 [5] 20 10 5

Studenti musí předložit úřední doklad o dosaženém studijním průměru za předchozí bakalářské studium nejpozději do 31. března 2023 [6].

Takto získané body budou připočteny k výsledku písemné přijímací zkoušky.

 • Uchazeči, kteří celkově získají alespoň 50 bodů, postupují přímo k oborovému pohovoru.
 • Uchazeči, kteří celkově získají 49 až 33 bodů, musí absolvovat i ústní část přijímací zkoušky.
 • Uchazeči, kteří získají 32 a méně bodů z písemné části, nebudou ke studiu přijati.

 

2) Ústní část přijímací zkoušky
Tato část bude mít formu pohovoru o výsledcích písemné zkoušky a bude obsahovat doplňující otázky a případné stanovení individuálního studijního plánu k doplnění chybějících znalostí. Uchazeč může být přijat do navazujícího magisterského studia i v případě, že mu sice chybí část znalostí ve výše uvedených skupinách předmětů, ale přijímací komise v ústní části zkoušky usoudí, že má předpoklady k tomu, aby si znalosti doplnil.

V takovém případě stanoví komise podmínky, za kterých si student chybějící znalosti doplní. Zpravidla předepíše absolvovat některý z vypsaných předmětů teoretického základu studia na magisterské úrovni a úspěšně z něho složit zkoušku.

Uchazeči, který získal méně než 50 bodů, bude v rámci individuálního studijního plánu vždy předepsán minimálně jeden předmět.

Předměty předepsané přijímací komisí k doplnění znalostí teoretického základu, si student musí zapsat během prvního semestru navazujícího magisterského studia.

Podmínky studia a případně stanovený individuální studijní plán jsou pak součástí rozhodnutí o přijetí.
 

3) Oborový pohovor
Oborového pohovoru se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o přijetí ke studiu.
Při výběru uchazečů komise přihlédne zejména k jejich studijnímu průměru, době předchozího studia a příbuznosti absolvovaného studijního programu, odborné praxi a účasti v odborných studentských soutěžích, úrovni bakalářské práce a výsledkům státní závěrečné zkoušky (pokud je student již úspěšně absolvoval).

(6) Termíny

Podání přihlášky
Řádně vyplněná a uzavřená přihláška s ověřenou e-mailovou adresou se po zaplacení poplatku a jeho zaúčtování (v elektronické přihlášce naleznete veškeré informace týkající se průběhu vašeho přijímacího řízení) považuje za podanou. Posledním možným datem pro podání přihlášky je 31. březen 2023.

Pozvánka k závěrečné části přijímacího řízení
Pozvánka k přijímacím zkouškám resp. oborovému pohovoru konaným na Fakultě strojní ČVUT v Praze bude uchazeči zaslána elektronicky na email ověřený v Přihlášce ke studiu nejpozději do 21. dubna 2023.

Přijímací zkoušky a oborový pohovor
Přijímací zkoušky a oborový pohovor se budou konat dne 11. května 2023.

Oznámení výsledků přijímacích zkoušek
Oznámení o úspěšném vykonání přijímacích zkoušek bude zasláno uchazeči elektronicky na email ověřený v Přihlášce ke studiu nejpozději do 26. května 2023.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze na základě neúspěšného absolvování přijímacích zkoušek bude vyhotoveno písemně nejpozději do 26. května 2023 a zasláno uchazeči na kontaktní adresu uvedenou v Přihlášce ke studiu.

Konání zápisů do studia
Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem dle zákona 111/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud se uchazeč nezapíše v určených termínech do studia a ani se řádně neomluví nebo jeho omluva nebude přijata, nebude uchazeč zapsán do studia.

Zápisy do studia v navazujících magisterských studijních programech proběhnou na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) nebo online na základě zvláštního harmonogramu zápisů 1. ročníku navazujících magisterských studijních programů na FS ČVUT v Praze. Zápisy do 1. ročníku navazujících magisterských studijních programů končí dne 14. září 2023.

Pokud jste úspěšně absolvovali přijímací řízení a obdrželi jste Oznámení o výsledku přijímací zkoušky na FS ČVUT (Uvidíte také ve vaší elektronické přihlášce), je nutné se do studia ZAPSAT.

 • Pokud jste úspěšně absolvovali přijímací řízení a obdrželi jste Rozhodnutí o přijetí na FS ČVUT (Uvidíte také ve vaší elektronické přihlášce), je nutné se do studia zapsat.

 • Studentem se stáváte teprve dnem zápisu a můžete čerpat veškeré studentské výhody.

 • Zápis do magisterského studia proběhne ve stanovených termínech (viz. tabulky níže).

 • Formu zápisu si můžete zvolit sami – zápis on-line nebo prezenčně (s osobní účastí).

 • K vybrané formě zápisu se musíte zaregistrovat ve vaší elektronické přihlášce  ke studiu.

 • V případě, že do dne vámi vybraného termínu zápisu nedodáte na oddělení studijní FS ČVUT doklad o úspěšném vykonání SZZ (úspěšní absolventi bakalářského studia FS ČVUT doklad o absolvování bakalářského studia nedodávají) nemůžete být do studia zapsáni.

 

Vyberte si formu zápisu:

On-line zápis – bez osobní účasti

Prezenční zápis – s osobní účastí

 


ONLINE ZÁPIS

Vyberte si termín zápisu a v období registrace k vybranému termínu se zaregistrujte:

Termín zápisu
(den, kdy se stanete studentem)
Období registrace k on-line zápisu Způsob zápisu
11. 7. 2023 Od 1.6.2023 do 9.7.2023 On-line
13. 9. 2023 Od 12.7.2023 do 11.9.2023 On-line
 • Ve výše uvedené tabulce si vyberte Termín zápisu (první sloupec tabulky)

 • V období registrace (druhý sloupec tabulky) k vámi vybranému Termínu zápisu otevřete svojí elektronickou přihlášku.

 • Poté v elektronické přihlášce klikněte na „On-line zápis do studia“ a pozorně zkontrolujte všechny údaje.

 • Správnost údajů potvrďte.

 • Prostudujte připravené dokumenty (po rozkliknutí se zobrazí: Informace pro studenty 1. ročníku, Pravidla používání sítě a pod nimi se nachází text Imatrikulačního slibu FS ČVUT).

 • Registraci potvrdíte kliknutím na pole „Závazně se zapisuji do studia“.

Poznámka:
Informaci o provedení zápisu do studia studijním oddělením uvidíte ve vaší elektronické přihlášce nejdříve druhý den po Vámi zvoleném termínu zápisu a také ji obdržíte do emailu, který jste uvedli ve vaší přihlášce. Pokud do tří dnů od vámi zvoleného termínu on-line zápisu nebude informace v přihlášce a neobdržíte informační email, kontaktujte Oddělení studijní.

 


PREZENČNÍ ZÁPIS

Vyberte si termín zápisu a v období registrace k vybranému termínu se zaregistrujte:

Termín zápisu
(den, kdy se stanete studentem)
Období registrace k prezenčnímu zápisu Způsob zápisu
14. 9. 2023 od 9:00 hodin Od 12.7.2023 do 12.9.2023 Pouze prezenčně
 • Ve výše uvedené tabulce si vyberte Termín zápisu (první sloupec tabulky)

 • V období registrace (druhý sloupec tabulky) k vámi vybranému Termínu zápisu otevřete svojí elektronickou přihlášku.

 • Poté v elektronické přihlášce v sekci „Přiřazení na termíny“ vyberte termín a potvrďte jej.

 • Ve vámi vybraný termín zápisu se dostavte na Fakultu strojní ČVUT (Technická 4, Praha 6 – Dejvice). S sebou přineste doklad totožnosti (občanský průkaz, případně pas), a požadované dokumenty, které jste dosud nedodali.

 

Zveřejnění zprávy o přijímacím řízení
Do 31. října 2023 bude na webových stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

(7) Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze stejně jako mimořádný termín písemných i ústních přijímacích zkoušek a oborového pohovoru zejména s ohledem na hygienickou situaci a případná centrálně vydaná omezení. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.

(8) Přijímací komise

V souladu s ustanovením Řádu přijímacího řízení ČVUT v Praze (článek 6, odstavec 3) rozhodne děkan v průběhu února 2023 o vytvoření hlavní přijímací komise a do 28. dubna 2023 o vytvoření oborových přijímacích komisí.

(9) Projednání a schválení podmínek Akademickým senátem

Tyto podmínky byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány a následně schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze na 24. řádném zasedání dne 30. listopadu 2022.

doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. v. r.
předseda AS FS ČVUT v Praze
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. v. r.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

[1] V návaznosti na proces udělení akreditace bude možné provést dodatečnou změnu v přihlášce na nově akreditovaný navazující magisterský studijní program Letectví a kosmonautika.

[2]  Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:

 1. absolvováním předchozího bakalářského studia včetně SZZ v českém nebo slovenském jazyce nebo
 2. potvrzením o složení zkoušky z českého jazyka na ČVUT v Praze nebo na Univerzitě Karlově (úspěšné absolvování zkoušky je nutno doložit nejpozději do 14. září 2023) nebo
 3. vysvědčením o státní zkoušce z českého jazyka na české škole s tímto oprávněním.

[3] Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil rektor ČVUT v Praze dne 7. 2. 2022 v souladu čl. 11 odst. 2 Statutu ČVUT v Praze.  
[4] Absolventům bakalářského studijního programu Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství, kteří již studovali nebo studují navazující magisterské studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, děkan přijímací zkoušky nepromíjí.
[5] O započtení absolvovaných předmětů Fakulty strojní ČVUT v Praze na úrovni A-alfa (ze všech předchozích studií na Fakultě strojní ČVUT v Praze ne starších 5 let) je třeba samostatně požádat (zkoušky nebudou započítávány automaticky).
[6]  Studentům Fakulty strojní ČVUT v Praze bude automaticky generován studijní průměr dosažený v bakalářském studiu ke dni 31. března 2023.