CZ/EN

Navazující magisterské studijní programy

Podmínky pro přijetí ke studiu V NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2020/2021


Nově akreditované studijní programy dle zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, mají akreditaci platnou na 10 let do roku 2028.
Aplikované vědy ve strojním inženýrství,
Automatizační a přístrojová technika,
Dopravní a transportní technika,
Energetika a procesní inženýrství,
Řízení průmyslových systémů,
Technika prostředí,
Výrobní inženýrství.


Původní navazující magisterské studijní programy a obory mají na základě zákona č. 168/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, akreditaci prodlouženou roku 2024.
Inteligentní budovy,
Jaderná energetická zařízení,
Letectví a kosmonautika,
Průmysl 4.0,
Strojní inženýrství.


Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze v navazujících magisterských studijních programech bude přijato maximálně 450 studentů.

Všechny navazující magisterské studijní programy jsou vyučovány v českém jazyce.
V případě zájmu je většina programů a oborů pro studenty – samoplátce zajišťována také v anglickém jazyce (výše poplatku za studium v cizím jazyce je stanovena Přílohou č. 5 „Poplatky spojené se studiem“ Statutu ČVUT v Praze na 66 000,- Kč za semestr).

Specializace navazujících magisterských studijních programů

Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Aplikovaná mechanika
 • Biomechanika
 • Matematické modelování v technice
 • Mechatronika
Automatizační a přístrojová technika
 • Automatizace a průmyslová informatika
 • Přístrojová technika
Dopravní a transportní technika
 • Kolejová vozidla
 • Motorová vozidla
 • Spalovací motory
 • Transportní technika
Energetika a procesní inženýrství
 • Energetika
 • Procesní inženýrství
Řízení průmyslových systémů
 • Tento studijní program je bez specializace
Technika prostředí
 • Tento studijní program je bez specializace
Výrobní inženýrství
 • Tento studijní program je bez specializace

Obory navazujících magisterských studijních programů

N 2301 Strojní inženýrství
 • Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů
N 3946 Inteligentní budovy
 • Tento studijní program je bezoborový
N 3951 Jaderná energetická zařízení
 • Jaderná energetická zařízení
N 3958 Letectví a kosmonautika
 • Letadlová a kosmická technika
N 2347 Průmysl 4.0 [1]
 • Tento studijní program je bezoborový, má pouze zaměření Mechatronika nebo Výrobní technika – Výrobní stroje a zařízení 

(1) Přihlášky ke studiu

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v navazujících magisterských studijních programech se uchazeč přihlašuje elektronicky vyplněním a odesláním e-přihlášky, která bude od 6. ledna do 14. srpna 2020 k dispozici na adrese:

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska

Přihláška se uzavře automaticky po úplném vyplnění a zaúčtování poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením - viz bod (2). Pokud po provedení platby do 5 dnů neproběhne uzavření přihlášky (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce), je třeba kontaktovat Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze (paní Eva Lišková: tel.: +420 224 355 638 nebo e-mail: Eva.Liskova@fs.cvut.cz).

Po uzavření elektronické přihlášky je třeba její výtisk doručit osobně nebo zaslat poštou na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze nejpozději do 14. srpna 2020.

K vytištěné přihlášce ke studiu je třeba přiložit

 1. uchazeči z České republiky nebo Slovenské republiky:  

  • Úředně ověřený výpis všech předmětů absolvovaných v bakalářském programu (netýká se studentů všech bakalářského programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v akademickém roce 2019/2020). Výpis absolvovaných předmětů uchazeče, který v době podání přihlášky ještě neukončil bakalářské studium, nemusí obsahovat předměty absolvované a splněné v posledním semestru bakalářského studia v akademickém roce 2019/2020.
  • Úředně ověřenou kopii diplomu absolvovaného bakalářského studia (netýká se jen studentů všech bakalářského programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v akademickém roce 2019/2020), případně ověřené kopie Rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice a Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.
   • Pokud uchazeč již má bakalářský diplom, přiloží jeho úředně ověřenou kopii k přihlášce.
   • Uchazeč, který získá bakalářský diplom až v LS 2019/2020, musí úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 17. září 2020 -  datum řádného zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze (netýká se jen studentů všech bakalářských programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v LS 2019/2020).
 2. uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenské republiky):

  • Při případném absolvovaném bakalářském vysokoškolském vzdělání v zahraničí dále předkládá úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního bakalářského vysokoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky a úředně ověřený český překlad dokladu o absolvování vysokoškolského vzdělání v zahraničí spolu s překladem přehledu absolvovaných před-mětů do českého nebo anglického jazyka s tlumočnickou doložkou. Tyto doklady musí uchazeč dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 28. srpna 2020.
  • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [2]. Uchazeč, který bude skládat zkoušku z českého jazyka v roce 2020, musí spolu s přihláškou dodat doklad prokazující účast na kurzu úrovně B2 s předpokládaným datem závěrečných zkoušek. Doklad o vykonání zkoušky musí uchazeč dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 17. září 2020. Uchazeč při přihlášce do studijního programu vyučovaného v českém jazyce musí absolvovat všechny části přijímacího řízení včetně případných zkoušek v českém nebo slovenském jazyce.

Písemná přihláška uchazeče je považována za doručenou převzetím pracovníkem podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo pracovníkem Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Přijetím písemné přihlášky je zahájeno přijímací řízení.

V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení přihlášky, při kterém může být přihláška nepřijata nebo odmítnuta. V případě osobního dodání nebude neúplná přihláška (bez požadovaných příloh) pracovníkem fakulty přijata.

(2) Úhrada poplatku

Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 800 Kč za každou přihlášku je možná jedním z následujících způsobů:

 • on-line platbou kreditní kartou či QR kódem při vyplňování elektronické přihlášky (preferovaná metoda)
 • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví
 • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce KB
 • složenkou

V případě „nespárování“ platby s přihláškou (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) je nutno neprodleně doručit jednoznačně identifikovatelný doklad o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (identifikací je jméno a příjmení a kód přihlášky a dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky typu A nebo jeho čitelná kopie anebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě). Poplatek příp. přeplatek je nevratný. Poplatek 800,- Kč [3]  se poukazuje pouze na účet:

Název účtu: ČVUT v Praze Fakulta strojní, Technická 4, 160 00  Praha 6
Banka: KB a.s. – pobočka Praha 6
číslo účtu: 19-5505030267/0100,
variabilní symbol: 77777, specifický symbol: číslo přihlášky.
konstantní symbol: v případě hotovostní platby 378, v případě bezhotovostní platby 558,
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267, SWIFT: KOMBCZ PPXXX

(3) Podání přihlášky

Vytištěnou přihlášku spolu se všemi stanovenými přílohami je nutno doručit nejpozději do 14. srpna 2020 do 12.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze (viz https://www.fs.cvut.cz/studium/bakalarske-a-magisterske/oddeleni-studijni/) nebo do podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze [4]. Při zaslání poštou použijte adresu:

ČVUT v Praze Fakulta strojní,
Oddělení studijní,
Technická 4,
160 00 Praha 6

V případě zaslání poštou musí být dopis s datovým razítkem nejpozději 14. srpna 2020.
V rámci každého navazujícího magisterského studijního programu lze podat pouze jednu přihlášku. Uchazeč se ale může přihlásit současně i do více navazujících magisterských studijních programů. V tomto případě je pro každý vybraný studijní program třeba podat samostatnou přihlášku a uhradit administrativní poplatek za každou z nich. Při přijetí do více programů má pak uchazeč buď možnost volby studijního programu, nebo studovat vybrané programy současně při splnění všech povinností vyplývajících ze Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze ve všech studovaných programech.

Poplatek za podanou ale „nerealizovanou“ přihlášku je nevratný.

Případné změny, jako je změna studijního programu, oboru, formy studia, …, je možno provést i v průběhu vlastního přijímacího řízení před termínem přijímacích zkoušek a pohovorů. Vše je třeba řešit individuálně přímo s referentkou pro přijímací řízení Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT – paní Eva Lišková, tel.: +420 224 355 638.

(4) Podmínky pro přijetí ke studiu

 • Podmínkou přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu technického směru, a to v takové úrovni a rozsahu, aby bylo zaručeno naplnění konečného profilu absolventa příslušného navazujícího magisterského studijního programu/oboru.
 • Uchazeči s cizí státní příslušností (s výjimkou občanů SR) musí předložit doklad, ze kterého bude patrné, že ovládají v dostatečné míře český jazyk, a to na úrovni B2. Tímto dokladem může být např. doklad o složení zkoušky z českého jazyka na Českém vysokém učení technickém v Praze nebo na Univerzitě Karlově. Dále lze použít doklad o ukončení předchozího studia, které celé probíhalo v českém jazyce. V případě pochybností bude vyžadováno vyjádření Ústavu jazyků Fakulty strojní ČVUT v Praze.

(5) Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení přihlášky. Při zjištění závažných nedostatků bude uchazeč neprodleně vyzván k jejich nápravě. V případě neodstranění nedostatků do termínu uvedeného ve výzvě k nápravě, nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Při osobním dodání nebude neúplná přihláška (bez požadovaných příloh) pracovníkem fakulty přijata.

(6) Přijímací zkoušky

Všem uchazečům, kteří úspěšně ukončili nebo ukončí bakalářské studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze děkan písemnou i ústní část přijímací zkoušky promíjí.

Uchazeči, kteří úspěšně ukončili nebo ukončí studium na jiné vysoké škole technického směru, než je Fakulta strojní ČVUT v Praze, nesplňují podmínku pro prominutí písemné přijímací zkoušky. Tito uchazeči budou pozváni k přijímací zkoušce doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR. Termín přijímacích zkoušek dne 13. května 2020 se ruší a nově je stanoven termín přijímacích zkoušek na středu dne 9. září 2020.

Všem uchazečům děkan promíjí oborový pohovor.

Součástí přijímacího řízení ve všech navazujících magisterských studijních programech je pro všechny obory a zaměření (specializace):

 1. písemná zkouška konaná zejména ke zjištění úrovně bakalářských znalostí z předmětů teoretického základu studia a předmětů konstrukčně technologického zaměření, 

 2. ústní zkouška doplňující výsledky písemné zkoušky,

 3. oborový pohovor zjišťující předpoklady pro studium zvoleného oboru.

Uchazečům, kteří budou končit v akademickém roce 2019/2020 v bakalářském studijním programu Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství nebo úspěšně ukončili v minulosti studium v tomto bakalářském programu a ještě nestudovali v navazujícím magisterském studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze a děkan písemnou i ústní část přijímací zkoušky promíjí [5].

Každý uchazeč se však musí zúčastnit oborového pohovoru.
Uchazeči, kteří již neúspěšně studovali v navazujícím magisterském studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze (včetně absolventů programu FS ČVUT v Praze B2342 TZSI) nebo kteří nesplňují podmínku pro prominutí písemné a ústní přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR. Termín přijímacích zkoušek a oborových pohovorů je stanoven na 13. května 2020.

1) Písemná část přijímací zkoušky

Mechanika kontinua
(Mechanika IA, IIA a IIIA, Pružnost a pevnost IA a IIA, Termomechanika A a Mechanika tekutin A) [8]
maximální počet bodů za skupinu 40
Aplikovaná matematika
(Matematika IA, IIA a IIIA a Numerická matematika A) [8]
maximální počet bodů za skupinu 30
Části strojů, materiály a technologie
(Části a mechanizmy strojů I a II, Nauka o materiálu I a II a Technologie I a II) [8]
maximální počet bodů za skupinu 30
  maximum z písemné části zkoušky 100

Uchazeči, kterým nebyla přijímací zkouška prominuta, konají vždy písemné zkoušky ze třech oblastí (skupin předmětů).

Uchazeči, kterým nebyla přijímací zkouška prominuta, budou postupně konat písemné zkoušky z jednotlivých skupin předmětů. Pro konání každé ze tří zkoušek je vyhrazeno 60 minut a mezi jednotlivými zkouškami budou odpovídající přestávky.

Uchazečům – absolventům bakalářských studijních programů Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2341 Strojírenství a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství nebo absolventům bakalářských studijních programů strojírenství a obdobných technických programů a oborů z jiných technických vysokých škol bude předchozí studium zohledněno následujícím způsobem:

Kritérium Každá vykonaná zkouška na úrovni A
(jen předměty Fakulty strojní ČVUT v Praze)
Vážený průměr za předchozí bakalářské studium
(rozhodným datem pro stanovení váženého průměru je poslední možný den podání přihlášky ke studiu 31. března 2020)
< 1,00 – 1,40 > ( 1,40 – 1,60 > ( 1,60 – 1,80 >
Počet bodů 3 [6] 20 10 5

Studenti musí předložit úřední doklad o dosaženém studijním průměru za předchozí bakalářské studium nejpozději do 28. srpna 2020, pokud žádají jeho započtení do přijímacích zkoušek.

Takto získané body budou připočteny k výsledku písemné přijímací zkoušky.

 • Uchazeči, kteří celkově získají alespoň 50 bodů, postupují přímo k oborovému pohovoru.
  Uchazeči, kteří celkově získají 49 až 33 bodů, musí absolvovat i ústní část přijímací zkoušky.
  Uchazeči, kteří získají 32 a méně bodů z písemné části, nebudou ke studiu přijati.

2) Ústní část přijímací zkoušky

Tato část bude mít formu pohovoru o výsledcích písemné zkoušky a bude obsahovat doplňující otázky a případné stanovení individuálního studijního plánu k doplnění chybějících znalostí. Uchazeč může být přijat do navazujícího magisterského studia i v případě, že mu sice chybí část znalostí ve výše uvedených skupinách předmětů, ale přijímací komise v ústní části zkoušky usoudí, že má předpoklady k tomu, aby si znalosti doplnil. V takovém případě stanoví komise podmínky, za kterých si student chybějící znalosti doplní. Zpravidla předepíše absolvovat některý z vypsaných předmětů teoretického základu studia na magisterské úrovni a úspěšně z něho složit zkoušku.

Uchazeči, který získal méně než 50 bodů, bude v rámci individuálního studijního plánu vždy předepsán minimálně jeden předmět.

Předměty předepsané přijímací komisí k doplnění znalostí teoretického základu, si student musí zapsat během prvního semestru navazujícího magisterského studia.

Podmínky studia a případně stanovený individuální studijní plán jsou pak součástí rozhodnutí o přijetí.

3) Oborový pohovor

Oborového pohovoru se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o přijetí ke studiu.
Při výběru uchazečů komise přihlédne zejména k:
 • jejich studijnímu průměru, době předchozího studia a příbuznosti absolvovaného studijního programu, 

 • odborné praxi a účasti v odborných studentských soutěžích,

 • úrovni bakalářské práce a výsledkům státní závěrečné zkoušky (pokud je student již absolvoval). 

(7) Termíny

Podání přihlášky

Vytištěnou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení je nutno doručit osobně nebo poštou kdykoliv, jakmile to situace v ČR umožní, nejpozději však do pátku dne 14. srpna 2020, na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice (přízemí vpravo od hlavního vchodu).

Konání přijímacích zkoušek

V případě přihlášek do navazujícího magisterského studia děkan fakult všem absolventům bakalářských studijních programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze promíjí přijímací zkoušky a přijímací pohovory.

Uchazečům, kteří nejsou absolventy bakalářského studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze, ruší děkan termín přijímacích zkoušek dne 13. května 2020 a jako nový termín stanovuje středu dne 9. září 2020. Ústní část přijímací zkoušky v tomto případě také děkan promíjí.

Pozvánka k závěrečné části přijímacího řízení
Pozvánka k přijímacím zkouškám resp. oborovému pohovoru bude odeslána uchazeči nejpozději do 17. dubna 2020 dopisem na kontaktní adresu v ČR.

Přijímací zkoušky a oborový pohovor
Přijímací zkoušky a oborový pohovor se budou konat dne 13. května 2020.

Oznámení výsledků
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze nebo oznámení o úspěšném vykonání přijímacích zkoušek bude vyhotoveno písemně nejpozději do 22. května 2020 a zasláno uchazeči doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.

Konání zápisů do studia
Zápisy do studia v navazujících magisterských studijních programech proběhnou na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) dne 17. září 2020. U zápisu bude studentům vydáno Rozhodnutí o přijetí k navazujícímu magisterskému studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Tento termín je vzhledem k termínu konání SZZ na Fakultě strojní ČVUT v Praze jediný a závazný a bude uveden v oznámení o úspěšném vykonání přijímací zkoušky, které uchazeči konající přijímací zkoušky obdrží doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.

Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem dle zákona 111/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud se uchazeč nedostaví v určeném termínu k zápisu do studia (termín zápisu bude uchazeči sdělen s dostatečným předstihem poštou na kontaktní adresu v ČR) a ani se řádně neomluví nebo jeho omluva nebude přijata, bude Fakulta strojní postupovat v souladu s platnou legislativou ČVUT v Praze.

Zveřejnění zprávy o přijímacím řízení
Do 30. října 2020 bude na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

(8) Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze stejně jako mimořádný termín písemných i ústních přijímacích zkoušek a oborového pohovoru. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.

(9) Přijímací komise

V souladu s ustanovením Řádu přijímacího řízení ČVUT v Praze (článek 6, odstavec 3) rozhodne děkan v průběhu února 2020 o vytvoření hlavní přijímací komise a do 30. dubna 2020 o vytvoření oborových přijímacích komisí.

(10) Projednání a schválení podmínek Akademickým senátem

Tyto podmínky byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány Pedagogickou komisí Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze dne 29. listopadu 2019 a následně schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze na 25. řádném zasedání dne 11. prosince 2019.

Doplnění a úprava podmínek byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány a následně schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze na 2. řádném zasedání konaném dne 29. dubna 2020.

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. v. r.
předseda AS FS ČVUT v Praze
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. v. r.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

Oficiální podepsaný dokument najdete zde.

Výnos děkana FS se změnami podmínek z 29. dubna 2020 najdete zde.


[1] Po úspěšném zvládnutí 1. ročníku dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze v platném znění bude možný přestup do programu Strojní inženýrství/obor Výrobní stroje a zařízení, resp. do nově akreditovaného programu Robotika a výrobní technika v návaznosti na průběh procesu akreditací Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství.
[2]  Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:
a) absolvováním předchozího bakalářského studia včetně SZZ v českém nebo slovenském jazyce nebo
b) potvrzením o složení zkoušky z českého jazyka nebo vykonáním státní zkoušky z českého jazyka na ČVUT v Praze nebo na Univerzitě Karlově (úspěšné absolvování zkoušky je nutno doložit nejpozději do 17. září 2020).
[3] Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil rektor ČVUT v Praze dne 6. 2. 2019 v souladu čl. 11 odst. 2 Statutu ČVUT v Praze (č. j.: MSMT-4513/2019).  
[4] Písemná přihláška uchazeče je považována za doručenou převzetím pracovníkem podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo pracovníkem Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Přijetím písemné přihlášky je zahájeno přijímací řízení.
[5] Absolventům bakalářského studijního programu Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství, kteří již úspěšně absolvovali navazující magisterské studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, děkan přijímací zkoušky nepromíjí.
[6]  O započtení absolvovaných předmětů Fakulty strojní ČVUT v Praze na úrovni A-lfa (ze všech předchozích studií na Fakultě strojní ČVUT v Praze ne starších 5 let) je třeba požádat společně s podáním přihlášky ke studiu (zkoušky nebudou započítávány automaticky).
[8] Okruhy k přijímacím zkouškám z jednotlivých skupin předmětů budou včetně typových úloh zveřejněny na webu Fakulty strojní ČVUT v Praze.