CZ/EN

Navazující magisterské studijní programy

Podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2019/2020


Nově akreditované studijní programy dle zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, mají akreditaci platnou na 10 let do roku 2028.
Aplikované vědy ve strojním inženýrství,
Automatizační a přístrojová technika,
Dopravní a transportní technika,
Energetika a procesní inženýrství,
Výrobní inženýrství.


Původní navazující magisterské studijní programy a obory mají na základě zákona č. 168/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, akreditaci prodlouženou roku 2024.
Inteligentní budovy,
Jaderná energetická zařízení,
Letectví a kosmonautika,
Průmysl 4.0,
Strojní inženýrství.


Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze v navazujících magisterských studijních programech bude přijato maximálně 450 studentů.
Všechny navazující magisterské studijní programy jsou vyučovány v českém jazyce.
V případě zájmu je většina programů a oborů pro studenty – samoplátce zajišťována také v anglickém jazyce.

Specializace navazujících magisterských studijních programů

Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Aplikovaná mechanika
 • Biomechanika
 • Matematické modelování v technice
 • Mechatronika
Automatizační a přístrojová technika
 • Automatizace a průmyslová informatika
 • Přístrojová technika
Dopravní a transportní technika
 • Kolejová vozidla
 • Motorová vozidla
 • Spalovací motory
 • Transportní technika
Energetika a procesní inženýrství
 • Energetika
 • Procesní inženýrství
Výrobní inženýrství
 • Tento studijní program je bez specializace

Obory navazujících magisterských studijních programů

N 2301 Strojní inženýrství

 • Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Technika životního prostředí
 • Výrobní stroje a zařízení
N 3946 Inteligentní budovy
 • Tento studijní program je bezoborový
N 3951 Jaderná energetická zařízení
 • Jaderná energetická zařízení
N 3958 Letectví a kosmonautika
 • Letadlová a kosmická technika
N 2347 Průmysl 4.0
 • Tento studijní program je bezoborový

(1) Přihlášky ke studiu

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v navazujících magisterských studijních programech se uchazeč přihlašuje elektronicky vyplněním a odesláním e-přihlášky, která bude od 7. ledna 2019 k dispozici na adrese:

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska

Protože součástí e-přihlášky prozatím není elektronický podpis, je nutné, aby uchazeč, po elektronickém odeslání dat, svoji e-přihlášku (dále jen přihláška) vytiskl, PODEPSAL a doručil na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze.

K vytištěné přihlášce ke studiu je třeba přiložit

 • Doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Dále pak:

 1. uchazeči z České republiky nebo Slovenské republiky:  

  • Úředně ověřený výpis všech předmětů absolvovaných v bakalářském programu (netýká se studentů všech bakalářského programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v akademickém roce 2018/2019). Výpis absolvovaných předmětů uchazeče, který v době podání přihlášky ještě neukončil bakalářské studium, nemusí obsahovat předměty absolvované a splněné v posledním semestru bakalářského studia v akademickém roce 2018/2019.
  • Úředně ověřenou kopii diplomu absolvovaného bakalářského studia (netýká se jen studentů všech bakalářského programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v letním semestru 2018/2019), případně ověřené kopie Rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice a Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.
   • Pokud uchazeč již má bakalářský diplom, přiloží jeho úředně ověřenou kopii k přihlášce.
   • Uchazeč, který získá bakalářský diplom až v LS 2018/2019, musí úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 12. září 2019 –  datum řádného zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze (netýká se jen studentů všech bakalářského programů na Fakultě strojní ČVUT v Praze končících studium v LS 2018/2019).
 2. uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenské republiky):

  • Při případném absolvovaném bakalářském vysokoškolském vzdělání v zahraničí dále předkládá úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního bakalářského vysokoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky a úředně ověřený český překlad dokladu o absolvování vysokoškolského vzdělání v zahraničí spolu s překladem přehledu absolvovaných předmětů do českého nebo anglického jazyka s tlumočnickou doložkou. Tyto doklady musí uchazeč dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do termínu konání přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia (do 13. května 2019).
  • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2  [1]. Uchazeč, který bude skládat zkoušku z českého jazyka v roce 2019, musí spolu s přihláškou dodat doklad prokazující účast na kurzu úrovně B2 s předpokládaným datem závěrečných zkoušek. Doklad o vykonání zkoušky musí uchazeč dodat na Oddělení studijní Fakulty strojní nejpozději do 12. září 2019. Uchazeč při přihlášce do studijního programu vyučovaného v českém jazyce musí absolvovat všechny části přijímacího řízení včetně případných zkoušek v českém nebo slovenském jazyce.

Písemná přihláška uchazeče je považována za doručenou převzetím pracovníkem podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo pracovníkem Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Přijetím písemné přihlášky je zahájeno přijímací řízení.
V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení přihlášky, při kterém může být přihláška nepřijata nebo odmítnuta. V případě osobního dodání nebude neúplná přihláška (bez požadovaných příloh) pracovníkem fakulty přijata.

(2) Úhrada poplatku

K přihlášce je nutno připojit doklad o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky nebo jeho čitelná kopie a/nebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě - za tento doklad se nepovažuje pouhý příkaz k úhradě). Poplatek činí 650 Kč [2]. Poplatek příp. přeplatek je nevratný. Poplatek se poukazuje pouze na účet

KB a.s. – pobočka Praha 6
číslo účtu 19-5505030267/0100,
konstantní symbol v případě hotovostní platby 378 a v případě bezhotovostní platby 558,
variabilní symbol: 77777, specifický symbol: číslo přihlášky.
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267,
SWIFT: KOMBCZ PPXXX

(3) Podání přihlášky

Vytištěnou přihlášku spolu se všemi stanovenými přílohami je nutno doručit nejpozději do 29. března 2019 do 12.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo do podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze  [3]. Při zaslání poštou použijte adresu:
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Oddělení studijní, Technická 4, 160 00 Praha 6
V případě zaslání poštou musí být dopis s datovým razítkem nejpozději 31. března 2019

V rámci každého navazujícího magisterského studijního programu lze podat pouze jednu přihlášku (případné změny, jako je změna studijního programu, oboru, formy studia, …, je možno i v průběhu vlastního přijímacího řízení před termínem přijímacích zkoušek a pohovorů řešit přímo s referentkami pro přijímací řízení Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT – paní Eva Lišková, tel.: 224 355 638 nebo paní Jiřina Nevosadová, tel.: 224 352 457).

(4) Podmínky pro přijetí ke studiu

 • Podmínkou přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu technického směru, a to v takové úrovni a rozsahu, aby bylo zaručeno naplnění konečného profilu absolventa příslušného navazujícího magisterského studijního programu/oboru.
 • Uchazeči s cizí státní příslušností (s výjimkou občanů SR) musí předložit doklad, ze kterého bude patrné, že ovládají v dostatečné míře český jazyk, a to na úrovni B2. Tímto dokladem může být např. doklad o složení zkoušky z českého jazyka na Českém vysokém učení technickém v Praze nebo na Univerzitě Karlově  [1]. Dále lze použít doklad o ukončení předchozího studia, které celé probíhalo v českém jazyce. V případě pochybností bude vyžadováno vyjádření Ústavu jazyků Fakulty strojní ČVUT v Praze.

(5) Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení přihlášky. Při zjištění závažných nedostatků bude uchazeč neprodleně vyzván k jejich nápravě. V případě neodstranění nedostatků do termínu uvedeného ve výzvě k nápravě, nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Při osobním dodání nebude neúplná přihláška (bez požadovaných příloh) pracovníkem fakulty přijata.

(6) Přijímací zkoušky

Součástí přijímacího řízení ve všech navazujících magisterských studijních programech je pro všechny obory a zaměření (specializace):

 1. písemná zkouška konaná zejména ke zjištění úrovně bakalářských znalostí z předmětů teoretického základu studia a předmětů konstrukčně technologického zaměření,

 2. ústní zkouška doplňující výsledky písemné zkoušky,

 3. oborový pohovor zjišťující předpoklady pro studium zvoleného oboru.

Uchazečům, kteří ještě nestudovali v navazujícím magisterském studiu na Fakultě strojní ČVUT a těm, kteří ukončí v akademickém roce 2018/2019 nebo úspěšně ukončili v minulosti studium v bakalářském studijním programu Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství (s výjimkou ISP ŘEPP), děkan písemnou i ústní část přijímací zkoušky promíjí [4].

Uchazečům – absolventům ISP Řízení a ekonomika průmyslového podniku děkan písemnou i ústní část přijímací zkoušky promíjí pouze v případě přihlášky na studijní obor Řízení a ekonomika podniku v programu Strojní inženýrství.

Každý uchazeč se však musí zúčastnit oborového pohovoru.
Uchazeči, kteří již neúspěšně studovali v navazujícím magisterském studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze (i absolventi programu Fakultě strojní ČVUT v Praze B2342 TZSI) nebo kteří nesplňují podmínku pro prominutí písemné a ústní přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR. Termín přijímacích zkoušek a oborových pohovorů je stanoven na 13. května 2019.

1) Písemná část přijímací zkoušky

Mechanika kontinua [5]
(Mechanika IA, IIA a IIIA, Pružnost a pevnost IA a IIA, Termomechanika A a Mechanika tekutin A)
maximální počet bodů za skupinu 40
Aplikovaná matematika [5]
(Matematika IA, IIA a IIIA a Numerická matematika A)
maximální počet bodů za skupinu 30
Části strojů, materiály a technologie [5]
(Části a mechanizmy strojů I a II, Nauka o materiálu I a II a Technologie I a II)
maximální počet bodů za skupinu 30
  maximum z písemné části zkoušky 100

Uchazeči, kterým nebyla přijímací zkouška prominuta, konají vždy písemné zkoušky ze třech oblastí (skupin předmětů) podle zvoleného studijního programu.
Uchazeči, kterým nebyla přijímací zkouška prominuta, budou postupně konat písemné zkoušky z jednotlivých skupin předmětů. Pro konání každé ze tří zkoušek je vyhrazeno 60 minut a mezi jednotlivými zkouškami budou odpovídající přestávky.
Uchazečům – absolventům bakalářských studijních programů Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2341 Strojírenství a B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství nebo absolventům bakalářských studijních programů strojírenství a obdobných technických programů a oborů z jiných technických vysokých škol bude předchozí studium zohledněno následujícím způsobem:

Kritérium Každá vykonaná zkouška na úrovni A-lfa (jen předměty Fakulty strojní ČVUT v Praze) Vážený průměr za předchozí bakalářské studium
(rozhodným datem pro stanovení váženého průměru je poslední možný den podání přihlášky ke studiu 31. března 2019)
< 1,00 – 1,40 > ( 1,40 – 1,60 > ( 1,60 – 1,80 >
Počet bodů 3 [6] 20 10 5

Studenti musí předložit úřední doklad o dosaženém studijním průměru za předchozí bakalářské studium nejpozději do 29. března 2019 [7].

Takto získané body budou připočteny k výsledku písemné přijímací zkoušky.

 • Uchazeči, kteří získají alespoň 50 bodů, postupují přímo k oborovému pohovoru.

 • Uchazeči, kteří získají 49 až 33 bodů, musí absolvovat i ústní část přijímací zkoušky.

 • Uchazeči, kteří získají 32 a méně bodů z písemné části, nebudou ke studiu přijati.

2) Ústní část přijímací zkoušky

Tato část bude mít formu pohovoru o výsledcích písemné zkoušky a bude obsahovat doplňující otázky a případné stanovení individuálního studijního plánu k doplnění chybějících znalostí. Uchazeč může být přijat do navazujícího magisterského studia i v případě, že mu sice chybí část znalostí ve výše uvedených skupinách předmětů, ale přijímací komise v ústní části zkoušky usoudí, že má předpoklady k tomu, aby si znalosti doplnil. V takovém případě stanoví komise podmínky, za kterých si student chybějící znalosti doplní. Zpravidla předepíše absolvovat některý z vypsaných předmětů teoretického základu studia na magisterské úrovni a úspěšně z něho složit zkoušku.
Uchazeči, který získal méně než 50 bodů, bude v rámci individuálního studijního plánu vždy předepsán minimálně jeden předmět.
Předměty předepsané přijímací komisí k doplnění znalostí teoretického základu, si student musí zapsat během prvního semestru navazujícího magisterského studia.
Podmínky studia a případně stanovený individuální studijní plán jsou pak součástí rozhodnutí o přijetí.

3) Oborový pohovor

Oborového pohovoru se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o přijetí ke studiu.
Při výběru uchazečů komise přihlédne zejména k:
 • jejich studijnímu průměru, době předchozího studia a příbuznosti absolvovaného studijního programu, 

 • odborné praxi a účasti v odborných studentských soutěžích, 

 • úrovni bakalářské práce a výsledkům státní závěrečné zkoušky (pokud je student již absolvoval).

(7) Termíny

 • Podání přihlášky
  Přihlášky budou přijímány do 29. března 2019 do 12.00 hodin při osobním doručení na Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo do podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze. V případě zaslání poštou musí být s datovým razítkem nejpozději 31. března 2019.

 • Pozvánka k závěrečné části přijímacího řízeníPozvánka k přijímacím zkouškám resp. oborovému pohovoru bude odeslána uchazeči nejpozději do 19. dubna 2019 dopisem na kontaktní adresu v ČR.

 • Přijímací zkoušky a oborový pohovor
  Přijímací zkoušky a oborový pohovor se budou konat dne 13. května 2019.

 • Oznámení výsledků
  Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze nebo oznámení o úspěšném vykonání přijímacích zkoušek bude vyhotoveno písemně nejpozději do 22. května 2019 a zasláno uchazeči doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR

 • Konání zápisů do studia
  Zápisy do studia v navazujících magisterských studijních programech proběhnou na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) dne 12. září 2019. U zápisu bude studentům vydáno Rozhodnutí o přijetí k navazujícímu magisterskému studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze.
  Tento termín je vzhledem k termínu konání SZZ na Fakultě strojní ČVUT v Praze jediný a závazný a bude uveden v oznámení o úspěšném vykonání přijímací zkoušky, které uchazeči obdrží doporučeným dopisem na kontaktní adresu v ČR.

 • Zveřejnění zprávy o přijímacím řízení
  Do 31. října 2019 bude na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

(8) Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze stejně jako mimořádný termín písemných i ústních přijímacích zkoušek a oborového pohovoru. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.

(9) Přijímací komise

V souladu s ustanovením Řádu přijímacího řízení ČVUT v Praze (článek 6, odstavec 3) rozhodne děkan v průběhu února 2019 o vytvoření hlavní přijímací komise a do 3. května 2019 o vytvoření oborových přijímacích komisí. Rozhodnutí děkana bude zveřejněno na úřední desce Fakulty strojní ČVUT v Praze.

(10) Projednání a schválení podmínek Akademickým senátem

Tyto podmínky byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány a schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze na 17. řádném zasedání dne 21. listopadu 2018.

doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. v. r.
předseda AS FS ČVUT v Praze
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. v. r.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

Oficiální podepsaný dokument najdete zde.


[1] Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:
 1. absolvováním předchozího bakalářského studia včetně SZZ v českém nebo slovenském jazyce nebo
 2. potvrzením o složení zkoušky z českého jazyka nebo vykonáním státní zkoušky z českého jazyka na ČVUT v Praze nebo na Univerzitě Karlově (úspěšné absolvování zkoušky je nutno doložit nejpozději do 12. září 2019).
[2] Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil rektor ČVUT v Praze dne 30. 1. 2018 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) Statutu ČVUT v Praze (č. j.: MSMT-21850/2017).
[3] Písemná přihláška uchazeče je považována za doručenou převzetím pracovníkem podatelny Fakulty strojní ČVUT v Praze nebo pracovníkem Oddělení studijního Fakulty strojní ČVUT v Praze. Přijetím písemné přihlášky je zahájeno přijímací řízení.
[4] Absolventům bakalářského studijního programu Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství, kteří již úspěšně absolvovali navazující magisterské studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, děkan přijímací zkoušky nepromíjí.
[5] Okruhy k přijímacím zkouškám z jednotlivých skupin předmětů budou včetně typových úloh zveřejněny na webu Fakulty strojní ČVUT v Praze.
[6] O započtení absolvovaných předmětů Fakulty strojní ČVUT v Praze na úrovni A-lfa (ze všech předchozích studií na Fakultě strojní ČVUT v Praze ne starších 5 let) je třeba požádat společně s podáním přihlášky ke studiu (zkoušky nebudou započítávány automaticky).
[7] Studentům Fakulty strojní ČVUT v Praze bude automaticky generován studijní průměr dosažený v bakalářském studiu ke dni 29. března 2019.