CZ / EN

Bakalářské studijní programy

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ a STROJÍRENSTVÍ
na Fakultě strojní ČVUT v Praze
se zápisem do akademického roku 2023/2024

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v bakalářských studijních programech Strojní inženýrství a Strojírenství bude přijato v akademickém roce maximálně 1 500 studentů.

Studijní programy B0715A270023 Strojní inženýrství a B0715A270025 Strojírenství budou v akademickém roce 2023/2024 otevřeny v prezenční a v kombinované formě studia (výuka v kombinované formě probíhá formou soustředění vždy jeden pracovní den v týdnu).

Celý studijní program Strojní inženýrství je pro studenty samoplátce zajišťován také v anglickém jazyce (výše poplatku za studium v cizím jazyce je stanovena Přílohou č. 5 „Poplatky spojené se studiem“ Statutu ČVUT v Praze na 55 000,- Kč za semestr).

V bakalářském studijním programu B0715A270023 Strojní inženýrství (standardní délka studia 3 roky) je třeba již v přihlášce zvolit jeden z oborově orientovaných profilů, který se realizuje formou povinně volitelných předmětů ve 2. a 3. ročníku studia. Tím je možné již bakalářské studium orientovat do plánovaného programu navazujícího magisterského studia. Volba profilu není závazná a lze jí v průběhu studia změnit volbou jiných povinně volitelných předmětů.

Pro akademický rok 2023/2024 je možné vybírat z následujících šestnácti profilů:

 • Aplikovaná mechanika
 • Biomechanika
 • Energetika
 • Informatika a automatizace
 • Konstrukce přístrojů
 • Letadlová a kosmická technika
 • Management a ekonomika v průmyslu
 • Matematické a fyzikální modelováníMateriálové inženýrství
 • Moderní průmyslová výroba
 • Robotika a mechatronika
 • Strojírenská technologie
 • Technika prostředí budov
 • Vozidla a pohony 21. století
 • Výrobní technika a Průmysl 4.0
 • Zpracovatelská zařízení a nízkouhlíkové technologie

Pokud není uchazeč ještě pevně rozhodnut ohledně profilu budoucího studia, je možné zvolit variantu „Rozhodnu se později …“.

 
V bakalářském studijním programu B0715A270025 Strojírenství (standardní délka studia 4 roky) je třeba již v přihlášce zvolit jednu ze specializací, která se realizuje formou povinně volitelných předmětů ve 2., 3. a zejména ve 4. ročníku. Volbu specializace lze v průběhu studia změnit podáním žádosti na Oddělení studijní. Je možné vybírat z následujících dvou specializací:

 • Strojírenská výroba
 • Všeobecné strojírenství

 Přestup mezi bakalářskými studijními programy je v průběhu studia možný v souladu s platnými předpisy.

(1) Podmínky pro přijetí ke studiu

 • Podání přihlášky ke studiu – viz bod (2)
 • Uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením – viz bod (3)
 • Dodání všech požadovaných dokumentů – viz bod (4)
 • Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání – viz bod (4)
 • Splnění přijímacího testu (pokud není uchazeči prominut) – viz bod (5)

(2) Přihlášky ke studiu

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze v bakalářských studijních programech Strojní inženýrství nebo Strojírenství se uchazeč přihlašuje elektronicky vyplněním a odesláním e-přihlášky, která bude od 3. ledna do 31. března 2023 k dispozici na adrese:       

https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska

Po úplném vyplnění přihlášky, ověření e-mailové adresy, uzavření přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením – viz bod (3) bude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Informace o zařazení přihlášky do přijímacího řízení bude k dispozici v elektronické přihlášce. Pokud se tato informace nezobrazí do 5 dnů po uhrazení poplatku, je třeba kontaktovat Oddělení studijní Fakulty strojní ČVUT v Praze (Jana Krummerová: tel.:  +420 224 352 634 nebo email: Jana.Krummerova@fs.cvut.cz).

Posledním možným datem pro podání přihlášky je 31. března 2023

(3) Úhrada poplatku

Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850,- Kč [2]  za každou přihlášku je možná jedním z následujících způsobů:

 • On-line platbou platební kartou či QR kódem při vyplňování elektronické přihlášky (doporučeno, platba bude s přihláškou spárována obratem) nebo
 • převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo
 • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce Komerční banky a. s.

V případě „nespárování“ platby s přihláškou (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) je nutno neprodleně doručit jednoznačně identifikovatelný doklad o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (identifikací je jméno a příjmení a kód přihlášky a dokladem může být řádně vyplněný podací lístek složenky typu A nebo jeho čitelná kopie nebo doklad o provedené platbě při bezhotovostní úhradě). Poplatek příp. přeplatek je nevratný. Poplatek 850,- Kč [2]  se poukazuje pouze na účet:

Název účtu: ČVUT v Praze Fakulta strojní, Technická 4, 160 00  Praha 6
Banka: KB a.s. – pobočka Praha 6,
číslo účtu: 19-5505030267/0100,
variabilní symbol: 77777, specifický symbol: číslo přihlášky.
 
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267, SWIFT: KOMBCZ PPXXX
Všechny poplatky s podáním přihlášky musí být hrazeny uchazečem (OUR).

(4) Požadované dokumenty

Následně je třeba dodat na Oddělení studijní do 30. června 2023 níže uvedené dokumenty:
(při zaslání poštou musí být datové razítko nejpozději 30. 6. 2023. Při osobním doručení je třeba zásilku dodat do 30. června 2022 do 13.00 hodin na Oddělení studijní, Technická 4, 160 00 Praha 6). Při využití elektronické konverze např. na Czech Point-u nebo na Slovenské poště lze takto úředně ověřenou kopii přidat k elektronické přihlášce.
1. Uchazeči z České republiky, resp. cizinci trvale žijící v České republice: 

 • Úředně (Czech Point, Česká pošta, notář, obecní úřad, …) ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy akreditované v ČR. Občan ČR, který absolvoval maturitu mimo ČR nebo Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko nebo Slovinsko, musí předložit úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky a případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1]. Uchazeč, který absolvoval zahraniční střední školu v ČR, musí doložit akreditaci této školy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
2. Uchazeči ze Slovenské republiky: 
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy akreditované v SR (není zde třeba dokládat nostrifikaci tohoto vzdělání v ČR a v případě absolvování střední školy ve slovenském jazyce ani doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
3. Uchazeči z Maďarska, Německa, Polska a Slovinska: 
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy akreditované v dané zemi (není zde třeba dokládat nostrifikaci tohoto vzdělání v ČR, ale je třeba dodat úřední překlad do českého, slovenského nebo anglického jazyka).
 • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
4. Uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky (mimo občanů Slovenska, Maďarska, Německa, Polska a Slovinska) a neabsolvovali maturitní zkoušku na škole akreditované v České republice a budou studovat v programu zajišťovaném v českém jazyce:
 • Úředně ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s úředně ověřenou kopií Nostrifikační doložky (pokud nekonal maturitní zkoušku na škole v ČR).
 • Doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1].
5. Uchazeči, kteří získali osvědčení o Evropském bakalaureátu (dle Úmluvy o statutu evropských škol, čl. 5 a čl. 11)
 • Úředně ověřenou kopii originálu tohoto osvědčení. Není-li originál v českém nebo anglickém jazyce, pak je třeba dodat ještě úřední překlad do českého nebo anglického jazyka
 • Případně doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni B2 [1], nejedná-li se o občany České republiky nebo Slovenské republiky.

​(5) Přijímací zkoušky

 • Uchazeč, který se hlásí do studijního programu vyučovaného v českém jazyce, musí absolvovat všechny části přijímacího řízení včetně zkoušek v českém jazyce.
 • V případě úspěšného absolvování jakékoliv maturity z matematiky nebo fyziky v letech 2021 až 2023 na škole v České republice, která je akreditována MŠMT, děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze přijímací zkoušku promíjí a uchazeč je přijat ke studiu při splnění výše uvedených podmínek.
 • Uchazeči, kteří neabsolvují a neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky (v letech 2021 až 2023) na střední škole v České republice, která je akreditována MŠMT, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské  matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce konané na Fakultě strojní ČVUT v Praze bude uchazeč pozván elektronicky na email ověřený v Přihlášce ke studiu.
 • Uchazeči, kteří již na Fakultě strojní studovali, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z matematiky, pokud v předchozím studiu splnili úspěšně minimálně předměty Matematika I a Matematika II s klasifikací nejhůře „C“ (dobře).
 • Uchazeči, kteří absolvují nebo absolvovali maturitu mimo ČR, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské  matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR). K této zkoušce konané na Fakultě strojní ČVUT v Praze bude uchazeč pozván elektronicky na email ověřený v Přihlášce ke studiu
 • Přijímací test z matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR) bude probíhat na Fakultě strojní ČVUT v Praze dne 8. června 2023. Uchazečům, kteří splní test na méně než 50%, bude předepsána povinnost absolvovat předmět Repetitorium středoškolské matematiky. Uchazeči, kteří splní test na méně než 25%, nebudOU ke studiu přijatI.
 • Uchazeči, kteří se hlásí se do prezenční formy studia v bakalářském studijním programu Strojní inženýrství a kteří absolvují maturitu z matematiky nebo fyziky v ČR v roce 2023, mohou v přihlášce požádat o absolvování volitelného výběrového testu z matematiky na vyšší úrovni. Na základě výsledků tohoto testu budou případně zařazeni do studijních skupin s rozšířeným obsahem výuky předmětů teoretického základu. Tito studenti se pak již od prvního ročníku mohou podílet na řešení vědeckých projektů na jednotlivých ústavech a při úspěšném studiu mohou získat od 2. semestru účelové (motivační) stipendium. Přijímací test pro tyto uchazeče o studium se uskuteční na Fakultě strojní ČVUT v Praze dne 8. června 2023. K testu konanému na Fakultě strojní ČVUT v Praze bude uchazeč pozván elektronicky na email ověřený v Přihlášce ke studiu
 • Uchazeči, kteří se hlásí do prezenční formy studia v bakalářském studijním programu Strojní inženýrství a kteří absolvují v roce 2023 v ČR maturitu z Matematiky+ (plus), tedy na vyšší úrovni garantované MŠMT a agenturou CERMAT, mohou požádat o zařazení do studijních skupin s rozšířeným obsahem výuky předmětů teoretického základu bez nutnosti absolvovat výběrový test. Výsledek dosažený při maturitní zkoušce z Matematiky+ (Výpis výsledku didaktického testu zkoušky Matematika+) musí uchazeč doložit spolu s maturitním vysvědčením.
 • Při zařazování do výběrových skupin (maximálně 2 skupiny po 25 studentech) bude sestaveno pořadí ze všech přihlášených uchazečů podle procentuálních výsledků dosažených ve výběrovém testu nebo didaktickém testu z Matematiky+. Vybraní studenti zařazení do výběrových skupin budou o této skutečnosti informováni při zápisu do studia. V případě malého zájmu nebo nízkých bodových (procentuálních) výsledků z Matematiky+ nebo z výběrového testu nemusí být výběrová skupina vůbec ustavena.
 • Pokud to nedovolí epidemiologická situace v České republice, mohou být přijímací zkoušky konány bezkontaktně v online režimu.

(6) Ověřování splnění podmínek pro přijetí ke studiu

V rámci přijímacího řízení je nejprve provedeno předběžné posouzení přihlášky. Při zjištění závažných nedostatků bude uchazeč neprodleně vyzván k jejich nápravě. V případě neodstranění nedostatků do termínu uvedeného ve výzvě k nápravě bude přijímací řízení zastaveno.

V případě uvedení nepravdivých informací v přihlášce (zjištěných i dodatečně po dodání požadovaných dokumentů) bude přijímací řízení zastaveno.

Bude-li přihláška přijata, následuje administrativní zpracování včetně případného vyhodnocení přijímací zkoušky z matematiky a celé zpracování je ukončeno vydáním Rozhodnutím děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu. Přijímací řízení pak končí dnem, kdy uplynou všechny lhůty spojené s vydáním těchto usnesení nebo rozhodnutí.

Termín dodání chybějících dokumentů do 30. června 2023 je konečný. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu bude následně odesláno nejpozději do 31. července 2023 způsobem, který uchazeč zvolil v Přihlášce ke studiu.

Při nesplnění podmínek pro přijetí do 30. června 2023 bude Fakulta strojní postupovat v souladu s platnou legislativou ČVUT v Praze.

(7) Termíny

 • Podání přihlášky
  Přihlášky bude možné vkládat do systému od 3. ledna 2023. Řádně vyplněná přihláška s ověřenou e-mailovou adresou se po zaplacení poplatku a jeho zaúčtování (informace bude k dispozici v elektronické přihlášce) považuje za podanou. Posledním možným datem pro podání přihlášky je 31. března 2023.
 • Konání přijímacích zkoušek
  Přijímací zkouška z matematiky se bude konat na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) dne 8. června 2023. O výsledku přijímací zkoušky bude uchazeč informován v přihlášce a na webových stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze. Na požádání lze osobně nahlédnout do protokolu přijímací zkoušky na Oddělení studijním Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, 160 00 Praha 6) v úředních hodinách.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu
  Písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu bude odesláno nejpozději do 31. července 2023, a to způsobem uvedeným v elektronické Přihlášce ke studiu.
 • Konání zápisů do studia
  Zápisy do 1. ročníku studia v bakalářských studijních programech proběhnou na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) nebo online na základě zvláštního harmonogramu zápisů 1. ročníku bakalářských studijních programů na FS ČVUT v Praze. Zápisy končí dne 14. září 2023.
  Ke studiu nebude zapsán uchazeč, který do dne zahájení akademického roku 2023/2024 nedovrší 18 let (nelze dodržet předpisy BOZP a PO). Pokud uchazeči ještě nebude 18 let do dne zápisu ke studiu, musí být při zápisu přítomen zákonný zástupce uchazeče.
  Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem dle zákona 111/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud se uchazeč nezapíše v určených termínech do studia a ani se řádně neomluví nebo jeho omluva nebude přijata, nebude uchazeč zapsán do studia.
  Ke studiu nebude zapsán uchazeč, který je již studentem v bakalářském studijním programu na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Takový uchazeč musí před zápisem předchozí studium ukončit a při vlastním zápisu do 1. ročníku předložit doklad o ukončení studia.
 • Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
  Do 31. října 2023 bude na webových stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze (Technická 4, Praha 6) zveřejněna Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

(8) Mimořádné termíny

Děkan fakulty může stanovit další mimořádný termín pro přijímání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě strojní ČVUT v Praze zejména s ohledem na hygienickou situaci a případná centrálně vydaná omezení. Pokud tuto možnost děkan využije, zveřejní ji mimo jiné na webových stránkách Fakulty strojní ČVUT v Praze včetně úplného harmonogramu tohoto mimořádného termínu.

(9) Přijímací komise

V souladu s ustanovením Řádu přijímacího řízení ČVUT v Praze (článek 6, odstavec 3) rozhodne děkan v průběhu února 2023 o vytvoření hlavní přijímací komise a dále do 6. června 2023 o vytvoření dílčí komise z předmětu matematika.

(10) Projednání a schválení podmínek Akademickým senátem

Tyto podmínky byly podle zákona 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. projednány a následně schváleny Akademickým senátem Fakulty strojní ČVUT v Praze na 24. řádném zasedání dne 30. listopadu 2022.

doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. v. r.
předseda AS FS ČVUT v Praze
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. v. r.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

 

[1] Znalost českého jazyka na úrovni B2 se prokazuje:

 1. předložením dokladu o vykonané maturitní zkoušce z českého jazyka nebo
 2. vysvědčením o státní zkoušce z českého jazyka na české škole s tímto oprávněním nebo
 3. certifikátem o složení zkoušky z českého jazyka na úrovni B2  vydaným ČVUT v Praze nebo Univerzitou Karlovou. 

[2]  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je dán § 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a jeho výši stanovil rektor ČVUT v Praze dne 7. 2. 2022 v souladu čl. 11 odst. 2 Statutu ČVUT v Praze.