CZ/EN

Strojní inženýrství

st_programy/strojirenstvi/strojirenstvi_03.jpgNavazující magisterský studijní program má standardní dobu studia 2 roky (4 semestry). Uchazeči skládají přijímací zkoušky (mimo absolventů bakalářského studijního programu „Teoretický základ strojního inženýrství“). Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou z předmětů stanovených pro jednotlivé obory studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je také obhajoba diplomové práce. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce absolvent získá akademický titul „inženýr“ (Ing.).

 

Navazující magisterský studijní program „Strojní inženýrství“ se člení na studijní obory:

Aplikovaná mechanika Biomechanika a lékařské přístroje Dopravní, letadlová a transportní technika Energetika
Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů Matematické modelování v technice Mechatronika Přístrojová a řídící technika
Procesní technika Řízení a ekonomika podniku Technika životního prostředí Výrobní a materiálové inženýrství
Výrobní stroje a zařízení

Aplikovaná mechanika

Studijní obor Aplikovaná mechanika vždy byl součástí studijního inženýrského programu. Je zaměřen zejména do oblasti mechaniky kontinua se zaměřením na mechaniku tuhých a poddajných těles a prostředí. Nedílnou součástí výuky oboru je prohloubení znalostí z oblastí jak teoretické tak i aplikované matematiky a fyziky. Potřebné matematické nástroje umožňují masivní využívání výpočetní techniky při řešení nejsložitějších problémů technické praxe.

Studium je zaměřeno na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje a praxe všech strojírenských oborů. Absolventi oboru jsou schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin a termomechaniky. Ovládají problematiku analýzy dynamiky soustav, syntézu a navrhování mechanismů, optimální dimenzování strojních součástí, určování životnosti strojních zařízení a prověřování jejich spolehlivosti. Jsou schopni řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení. Získají také poznatky v řízení mechanických systémů pro aktivní ovlivňování jejich vlastností v mechatronice. Ovládají metody a prostředky inženýrského experimentálního výzkumu strojů a konstrukcí.

nahoru

Biomechanika a lékařské přístroje

Studijní obor Biomechanika resp. Biomedicínské a rehabilitační inženýrství je zaměřen jednak na přípravu teoreticky fundovaných odborníků pro oblast biomechaniky člověka (svalově kosterní a srdečně cévní systém), jednak na přípravu konstruktérů lékařských přístrojů, náhrad orgánů, rehabilitačních pomůcek a zařízení pro sociální pediatrii. Dále pak na výchovu specialistů, zajišťujících provoz přístrojů v medicínských zařízeních a garantujících jejich technické a bezpečnostní parametry a provádějících analýzu měření. Studium navazuje na bakalářské studium předmětů typu A. Rozšiřuje a prohlubuje znalosti zde získané s důrazem na zmíněnou problematiku.

Kombinace studia technických a lékařských disciplín vytváří velmi zajímavý a žádaný profil absolventa. Absolventi oboru jsou schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin, termomechaniky, matematického modelování a biomechaniky, a to jak v oblasti vývoje a výzkumu tak také praktické realizace jednotlivých postupů. Vzhledem ke skladbě absolvovaných předmětů je možné absolventy začlenit přímo do lékařských týmů, protože budou schopni obecně se orientovat v medicínské problematice a efektivně komunikovat s lékařem při řešení společných problémů mimo jiné i proto, že budou prakticky seznámeni s problematikou provozu diagnostických a terapeutických pracovišť nemocnic. Absolventi mohou najít uplatnění v širokém spektru pracovišť od výrobních podniků přes výzkumná pracoviště až po firmy zabývající se prodejem zdravotnické techniky.

Cílem studijního oboru Biomechanika a lékařské přístroje je výchova odborníků, kteří se uplatní jak v oblasti biomechaniky člověka, jako konstruktéři lékařských přístrojů, náhrad orgánů, rehabilitačních pomůcek a zařízení pro sociální pediatrii, tak i jako pracovníci zajišťující provoz a servis přístrojů v medicínských zařízeních. Dosažená kvalifikace umožňuje absolventům i uplatnění v orgánech státní správy.

nahoru

Dopravní, letadlová a transportní technika

Studium v oboru Dopravní, letadlová a transportní technika je zaměřeno na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro vývoj a konstrukci všech strojů, zvláště dopravních, leteckých, transportních a výrobních strojů a mechatronických systémů. Absolventi oboru jsou schopni tvůrčím způsobem vytvářet koncepty a detailní konstrukční návrh a dokumentaci navrhovaných strojů a systémů. Mají potřebné znalosti pokročilých oblastí mechaniky těles, mechaniky tekutin a termomechaniky, pružnosti, pevnosti, životnosti a spolehlivosti strojních zařízení, automatického řízení mechanických systémů. Ovládají postupy návrhových metodik a metod podpory tvořivosti inženýra. Jsou schopni analyzovat a specifikovat konstrukční problém, tvůrčím způsobem navrhovat koncepty řešení, provést detailní návrh a optimální dimenzování stroje nebo strojního zařízení, určovat jeho životnost a spolehlivost. Ovládají metody a prostředky inženýrského experimentálního zkoušení strojů a konstrukcí.
Pro přijetí do studijního oboru jsou požadovány znalosti z teoretických a průpravných předmětů bakalářského studijního programu FS ČVUT „Teoretické základy strojního inženýrství“, ve všech ostatních případech je požadováno úspěšné absolvování bakalářského studia a vykonání přijímací zkoušky.

Všeobecný teoretický základ předchozího bakalářského programu je aplikačně rozvíjen v jednotlivých oborových zaměřeních: v oblasti teorie spalovacích motorů, teorie motorových nebo kolejových vozidel, transportních, stavebních a zemědělských strojů, teorie aerodynamiky a mechaniky letu, statické a dynamické pevnosti a životnosti. Tyto teoretické základy oboru slouží jako podklad pro zvládnutí inženýrského simulačního a experimentálního výzkumu a vývoje, s jehož příklady jsou absolventi seznamováni v laboratorní a projektové výuce. V rámci konstrukčních projektů a diplomových prací studenti spolupracují na tématech zadávanými výrobními podniky a zúčastňují se projektů reálných vozidel, letadlových konstrukcí a jejich komponent.
Absolventi se uplatní jako výzkumně vývojoví pracovníci, vedoucí konstruktéři a projektanti a vedoucí zkušební inženýři v oblasti silničních, terénních i kolejových vozidel, v oblasti transportních, stavebních a zemědělských strojů, v oblasti letadel, leteckých konstrukcí a leteckého provozu a v oblasti pístových spalovacích motorů vozidlových, lodních, letadlových a energetických a leteckých turbínových motorů. Zároveň získávají absolventi velmi kvalitní základ pro doktorské studium v oborech souvisejících s technickou mechanikou, termodynamikou, konstrukcí strojů a s moderními leteckými technologiemi.

nahoru

Energetika

Obor navazuje na znalosti ze sdílení tepla, přenosu hmoty, mechaniky tekutin a transformací energie získané během studia bakalářského oboru „Teoretické základy strojního inženýrství“. Tyto znalosti dále prohlubuje a aplikuje je v odborných předmětech. Podle zájmu studentů se obor dále dělí na užší oblasti energetiky: Spalovací zařízení a kotle, Tepelné turbíny, Průmyslová energetika a Jaderná energetika. Velký počet volitelných a doporučených předmětů usnadňuje studentům volbu témat diplomové práce. Odbor zajišťuje fundované odborníky jak pro oblast konvenční i jaderné energetiky tak i pro oblast obnovitelných zdrojů energie. Obor Energetika je spolu s obory Technika životního prostředí, Procesní technika a Přístrojová a řídící technika součástí integrovaného oboru Projektování systémů, který umožní i při snižujícím se počtu zájemců o studium technických oborů poskytnout kvalitní vzdělání v dané problematice, a to zejména masivním využitím projektové výuky základních předmětů.

Posluchači získají komplexní znalosti z energetiky zaměřené především do oblasti vývoje, projektování, konstruování a technologií energetických strojů a systémů. Jsou tedy připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích energetiky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu. Konkrétně jde o obor, který se zabývá projekcí, konstrukcí a provozem: energetických strojů a zařízení pro konvenční i jaderné elektrárny, chladicí techniky a tepelných čerpadel, zařízení na energetické využití obnovitelných zdrojů a pneumatických i hydraulických strojů. Pozornost je přirozeně věnována zvyšování účinnosti, ekonomickým a ekologickým aspektům energetických přeměn. Absolventi se dobře uplatní ve vývojových, výzkumných a konstrukčních útvarech, na vedoucích místech v energetických provozech, ve státní správě i v oblastech energetického poradenství a auditů.

nahoru

Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Obor „Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů“ je obor dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Fakulty strojní ČVUT v Praze „Strojní inženýrství“, který přímo navazuje na bakalářský studijní program Fakulty strojní ČVUT v Praze „Teoretický základ strojního inženýrství“. Obor využívá všech znalostí a dovedností získaných v tomto bakalářském studijním programu zejména v oblasti materiálových věd, chemie, mechaniky kontinua, strojírenské technologie a konstruování.

Absolvent oboru najde uplatnění ve všech technických provozech, kde dochází k návrhům zařízení zpracovávajících plasty a kompozity, resp. kde dochází k výrobě součástí z plastů nebo kompozitů

nahoru

Matematické modelování v technice

Studijní obor Matematické modelování v technice byl nejprve součástí studijního inženýrského programu v oboru Aplikovaná mechanika a později samostatným oborem. Je zaměřen zejména do oblasti matematického řešení problémů mechaniky kontinua se zaměřením na mechaniku prostředí. Nedílnou součástí výuky oboru je prohloubení znalostí z oblastí mechaniky zejména proudění tekutin a plynů. Potřebné teoretické zázemí pak studentům umožňuje aplikovat sofistikované matematické nástroje k popisu i velmi složitých dějů.

Studium je zaměřeno na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje a praxe všech strojírenských oborů. Absolventi oboru jsou schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin, termomechaniky, matematického modelování a biomechaniky. Ovládají problematiku sestavení matematických modelů pro analýzu dynamiky soustav, syntézu a navrhování mechanismů, optimální dimenzování strojních součástí, určování životnosti strojních zařízení a prověřování jejich spolehlivosti. Jsou schopni řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení. Získají také poznatky v řízení mechanických systémů pro aktivní ovlivňování jejich vlastností v mechatronice. Ovládají metody a prostředky inženýrského experimentálního výzkumu strojů a konstrukcí. Absolventi se uplatní všude tam, kde je třeba užít matematické a fyzikální modely a získat užitím modelu poznatky o chování v realitě. Cílem studia je vychovat odborníky schopné aplikovat nejsložitější matematické postupy při řešení problémů technické praxe. Uplatnění najdou absolventi zejména ve výzkumných a vývojových týmech, ale také např. v oblasti řízení a modelování složitých procesů

nahoru

Mechatronika

Studium oboru Mechatronika je zaměřeno na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje a praxe všech strojírenských oborů. Absolventi oboru jsou schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin a termomechaniky. Ovládají problematiku analýzy dynamiky soustav, syntézu a navrhování mechanismů, optimální dimenzování strojních součástí, určování životnosti strojních zařízení a prověřování jejich spolehlivosti. Jsou schopni řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení. Získají poznatky v interdisciplinárních oborech, jako je mechatronika, biomechanika, matematické modelování a aerodynamika atmosféry. Ovládají metody a prostředky inženýrského experimentálního výzkumu strojů a konstrukcí. Absolventi studia mechatroniky na fakultě strojní jsou inženýři se strojařským oborem, připravení na práci v mechatronickém týmu. Uplatní se ve všech strojařských oborech při návrhu a výrobě mechatronických výrobků, které jsou často i velmi netradiční. Svou kvalifikaci získají, vedle klasických strojařských disciplín, studiem modelování a simulace mechatronických systémů, teorie řízení počítačem, elektroniky, mikroprocesorů a signálových procesorů, umělé inteligence, návrhových metodik, metod podpory tvořivosti, softwarového inženýrství.

Profil absolventa je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu, vývoje a praxe všech strojírenských oborů při uplatnění mechatroniky jako synergie strojů (fyzických systémů) s elektronikou (zpracováním informace) a inteligentním počítačovým řízením (složitými rozhodovacími procesy). 
Znalosti o modelování strojů a konstrukcí a jejich experimentálního výzkumu získají při studiu společně s oborem aplikovaná mechanika. Cílem oboru je vývojář a konstruktér, který je schopen aplikovat poznatky z oborů typicky strojních založených na mechanice těles a soustav spolu s poznatky z elektrotechniky, které umožní absolventům pracovat jak v oblasti výzkumu tak zejména vývoje nových strojních zařízení.

nahoru

Přístrojová a řídící technika

Studijní obor je zaměřen zejména na zvládnutí prostředků automatického řízení, informatiky a technologie přístrojové techniky, a to včetně programovacích jazyků mikropočítačů a aplikací. Tyto zkušenosti pak mohou absolventi využívat k samostatné práci při projekci složitých řídících zařízení. Dále se obor systematicky věnuje zdokonalování znalostí z oblasti operačních a databázových systémů a počítačových modelů, které lze uplatnit ve všech technických aplikacích, a to nejen strojařských. Obor je koncipován pro snadné uplatnění absolventů na místech vývojářů a správců rozsáhlých databázových systémů a také tvůrců řídících aplikací technických systémů. Vzhledem k rozsáhlému teoretickému základu studia mohou absolventi využívat i veškeré nástroje aplikované matematiky a mechaniky v provozu a při adaptacích řídících systémů, informačních systémů a systémů přístrojové techniky.

Student zaměřený na magisterský obor Přístrojová a řídicí technika získá potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti na pozici samostatného odborníka – specialisty, nebo na pozici vedoucího odborného pracovníka. To mu umožní uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu i výzkumu při aplikaci řídicích a informačních systémů a dále pak při návrhu, konstrukci a využití přístrojů, zařízení a technologických postupů specifických pro přesnou mechaniku, a optiku. Vzhledem k tomu, že tento obor je orientován velmi interdisciplinárně, připravuje absolventy pro rychlé zvládnutí doplňkových znalostí z různých speciálních oblastí. Nejběžnější činnosti a operace, ke kterým jsou absolventi oboru připraveni, a které odpovídají požadavkům firem a zaměstnavatelů z oblasti přístrojové a řídicí techniky jsou:

Návrhy a konstrukce standardních měřicích přístrojů (tj. přístrojů pro měření tlaku, průtoku, teploty, síly, zrychlení, otáček, apod.) i speciálních přístrojů (využívajících nanotechnologie, ultrazvukových systémů pro detekci vnitřních vad materiálu, speciálních vizualizačních přístrojů, fotoaparátů, apod.), včetně přístrojů, pro podporu přírodovědeckého výzkumu (dalekohledů, teleskopů). Dále pak modelování a optimalizace vlastností řízených systémů (např. systémů rozvodu energií, technických zařízení budov, dálkových teplovodních sítí), návrhy systémů řízení vnitřního prostředí interiérů, analýza složitých energetických soustav (kotlů, turbín, elektrárenských bloků) a dále automatizace strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl. Absolventi mají zkušenosti s využíváním softwarových nástrojů s umělou inteligencí pro podporu rozhodování operátorů složitých systémů.

nahoru

Procesní technika

Společný teoretický základ je prohlubován oborovými disciplínami zaměřenými na přenos hybnosti, tepla a hmoty a na fyzikální chemii. K navazujícím a profilujícím předmětům patří hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy a reaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlubující znalosti z pružnosti a pevnosti a z mechaniky. S problematikou navrhování výrobních linek je posluchač seznamován v příslušném předmětu a v předmětech projekčních. Nedílnou součástí výuky tvoří i problematika zařízení pro ochranu životního prostředí, probíraná v předmětech zaměřených na čištění odpadních vod a plynů. Výuka v oboru má systémové pojetí, je orientovaná na základní principy přeměny látkových soustav, tvorby a zpracování nekonečných a diskrétních objektů, na užívané způsoby přeměn a úprav energie.

Absolventi si osvojí moderní metody získávání vědeckotechnických informací, metody experimentálního získávání dat a jejich vyhodnocování. Jsou vedeni k systematickému navrhování a technickoekonomickému hodnocení variant procesů, koncepcí zpracovatelských linek i detailního řešení dílčích systémů strojů a zařízení. Ovládají pevnostní a konstrukční řešení tlakových aparátů i problematiku navrhování výrobních linek. Podstatnou součástí získaných vědomostí je využití výpočetní techniky při vědeckých a inženýrských výpočtech, sběru experimentálních dat, řízení nebo simulaci procesů, při konstruování metodami CAD, projektování a využívání počítačových sítí. Takto profilovaní strojní inženýři se rychle adaptují ve výzkumu, ve vývoji a projekci strojů, výrobních linek a závodů ve strojírenství, v inženýrských a dodavatelských firmách i v organizacích uživatelů. Mohou působit v řízení provozů, údržby a oprav základních fondů. Uplatňují se zejména v chemickém, potravinářském a spotřebním průmyslu, ale také v primárních sférách těžby a úpravy surovin, v energetických provozech, v zemědělství, ve farmaceutickém průmyslu, ve službách a dalších složkách infrastruktury.

nahoru

Řízení a ekonomika podniku

Studium je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných odborníků pro oblast středního a vrcholového managementu strojírenských i ostatních průmyslových podniků. Absolventi oboru jsou schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti z teorie a praxe provozního, strategického a finančního managementu, marketingu, řízení jakosti, podnikové ekonomiky, práva, informačních technologií a řízení lidských zdrojů. Pro řešení operativních a strategických úloh podnikové praxe jsou absolventi vybaveni širokou znalostí manažerských metod a technik, metod statistické a rozhodovací analýzy s využitím informačních technologií.

Technické předměty oboru a zejména návaznost studia manažerských a ekonomických disciplín oboru na předcházející obsáhlé vzdělání technické dává absolventům technicko-ekonomické vědomosti a dovednosti, které mohou vhodně uplatnit při řešení komplexních technických a ekonomických problémů. Kombinace studia technických, manažerských a ekonomických disciplín vytváří velmi zajímavý a žádaný profil absolventa. Absolventi mohou najít uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků, a to jak v ekonomických, tak i v technických, výrobních, marketingových a logistických útvarech podniku. Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy na pozice středního a vrcholového managementu. Dosažená kvalifikace umožňuje absolventům i uplatnění v obchodních a poradenských firmách, v peněžních ústavech a ve státní správě.

nahoru

Technika životního prostředí

Studijní obor připravuje odborníky pro vývoj a inovaci, návrh, realizaci a řízení zařízení ovlivňující vnitřní prostředí budov, vývoj a výrobu prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení. Absolventi magisterského studijního programu Technika životního prostředí jsou odborně připraveni pro řešení úkolů vývojové, projekční, konstrukční a technologické povahy. Kromě teoretických znalostí základních disciplin, jako je matematika, fyzika, mechanika tuhých a poddajných těles, mají absolventi znalosti i z teorie mechaniky tekutin, sdílení tepla, přenosu hmoty, řízení a automatizace a získávají poznatky o aplikaci těchto disciplin na oboru včetně řešení praktických úkolů a vývoje nových zařízení.

Absolvováním oborových předmětů, které dále rozvíjejí a uplatňují získané teoretické poznatky v oboru, získá absolvent oboru Technika životního prostředí široké znalosti z navrhování, konstruování, vývoje a inovací, projektování, technologie, montáže, provozu, měření a hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních zařízení, alternativních zdrojů energií, odlučovacích zařízení a zařízení na ochranu proti hluku. Absolvent se uplatní ve vývoji a inovaci strojů a zařízení techniky prostředí, v projekci vzduchotechnických a vytápěcích zařízení, v dodavatelských a realizačních firmách, v provozní a servisní oblasti a může zastávat různé funkce v investičních útvarech, v hygienické službě i v útvarech ochrany životního prostředí státní správy. Cílem studia je připravit absolventy s dostatečně širokými znalostmi v oblasti vývoje a inovace, navrhování, konstruování, projektování, technologie, montáže, provozu, měření a hodnocení strojních zařízení techniky prostředí, kteří by měli najít uplatnění ve vývojových, projekčních a architektonických atelierech při řešení široké i nestandardní problematiky technických zařízení budov včetně zajišťování potřeby optimálního vnitřní prostředí budov. Uplatnění je možné i v oblastech státní správy, obchodně technického poradenství či zastoupení.

nahoru

Výrobní a materiálové inženýrství

Studium oboru Výrobní a materiálové inženýrství přímo navazuje na teoretický základ získaný bakalářským studiem. Získané teoretické znalosti jsou plně využívány, dále rozvíjeny a aplikovány v celém magisterském studiu. Studenti tak získávají hluboké znalosti kovových, polymerních, keramických i kompozitních materiálů, jejich zpracování i aplikace ve strojírenství i dalších oblastech jako je např. biomedicína. Poznají způsoby zpracování materiálů i hodnocení jejich užitných vlastností z pohledu vnitřní stavby materiálů, fyzikální chemie, termodynamiky i mechaniky. Širší znalosti moderních technologií strojírenských výrobních procesů získávají studenti hlubším studiem technologií slévání, tváření, svařování, tepelného zpracování, povrchových úprav i technologie obrábění včetně programování v obrábění.

Odborný profil absolventa oboru Výrobní a materiálové inženýrství je v návaznosti na teoretický základ strojního inženýrství dotvářen předměty zabývajícími se volbou konstrukčních a nástrojových materiálů, strojírenskou metrologií, defektoskopií, projektováním, diagnostikou a způsoby predikace životnosti výrobků v náročných provozních podmínkách. Studenti se současně seznamují také s problematikou výrobního managementu, racionalizace výroby polotovarů, technologie montáží a navrhování výrobních systémů. Dále studenti získávají potřebné znalosti z oblasti řízení a racionalizace výroby, managementu a marketingu. Syntéza odborných znalostí z oblasti materiálového inženýrství, strojírenských technologií i ekonomiky umožní absolventům nejen uplatnění ve velkých strojírenských výrobních podnicích, v malých a středních firmách, ale též v různých výzkumných, projektových a obchodních společnostech i ve státní správě.

Kombinace studia technických, manažerských a ekonomických disciplín vytváří velmi zajímavý a žádaný profil absolventa. Absolventi mohou najít uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků, a to zejména v technických a výrobních útvarech podniku. Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy na pozice středního a vrcholového managementu. Dosažená kvalifikace umožňuje absolventům i uplatnění v obchodních a poradenských firmách, ale také ve státní správě.

nahoru

Výrobní stroje a zařízení

Obor je zaměřen na teoretické a experimentální metody navrhování výrobních strojů a manipulačních zařízení a způsoby zajišťování jejich provozu. Nedílnou součástí výuky oboru tedy je prohloubení znalostí z oblastí jak teoretické tak i aplikované mechaniky a dále i strojírenské technologie. Společně s obory Mechatronika a Dopravní, letadlová a transportní technika tvoří základ integrovaného studijního oboru Konstruování, který je směrován do oblastí konstrukce strojních zařízení a umožňuje i při klesajícím počtu zájemců o technické vysoké školy zajistit dostatečnou a kvalitní výuku jednotlivých oborů.

Profil absolventa oboru Výrobní stroje a zařízení vychází ze znalostí o koncepcích konvenčních a číslicově řízených výrobních strojů, manipulátorů a robotů v souvislosti s jejich uplatněním v různých technologických dispozicích strojírenské výroby. Velká pozornost při výuce je věnována směrům výzkumu a vývoje nových struktur strojů, jejich komponent a perspektivním aplikacím nekonvenčních materiálů v konstrukci částí strojů. Absolventi nacházejí uplatnění jako projektanti, konstruktéři a pracovníci ve vývoji, inženýři v provozu a v podnikových zkušebnách. Mají také velmi dobré předpoklady i pro činnost v obchodních společnostech jako podnikatelé se zaměřením na segment výrobních strojů a zařízení. Dalším možným uplatněním absolventů oboru může být i učitelství technických předmětů na všech typech škol.

nahoru