CZ / EN

Výroba a ekonomika ve strojírenství

Současná  akreditace  bakalářského  studijního  programů  je  na  základě  zákona č.  168/2018  Sb.,  kterým  se  mění  zákon  č.  137/2016  Sb.,  kterým  se  mění  zákon  č.  111/1998  Sb.,  o  vysokých  školách, prodloužena  do  31.  prosince  2024. ​

 

Absolvent bakalářského studijního programu je odborně připraven pro řešení dobře specifikovaných problémů v praxi. Uplatní se při řešení úkolů konstrukční, technologické nebo metrologické povahy, úkolů souvisejících s volbou materiálu a jeho zpracováním, s provozem, řízením jakosti, energetikou, normalizací, ekonomikou, managementem, ekologií, bezpečností práce. Uspořádání výuky umožňuje osvojit si základy teoretických disciplín (v tzv. základním studiu), které jsou potřebným východiskem pro navazující studium profesní (oborové studium).

 

Tutoři: Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D. a Ing. Petr Žemlička
 

st_programy/vyroba_ekonomika_strojirenstvi/ves_02.jpgCílem výuky je výchova ke schopnosti řešit problémy založené na zkušenostech a dovednostech specialistů. Po získání praxe se může absolvent uplatnit v řídících funkcích v přípravě výroby, v provozu, plánování, obchodě, dopravě, službách apod. Program má jeden studijní obor.

Na základě získaných základních znalostí, technologie strojírenských výrobních procesů si prohlubují studenti odborné znalosti studiem technologie slévání, tváření, tepelného zpracování, svařování, povrchových úprav, zkoušení materiálů a technologie obrábění, včetně programování NC strojů. Odborný profil dotváří v předmětech, zabývajících se volbou konstrukčních a nástrojových materiálů, strojírenská metrologie a defektoskopie, projektování nástrojů a přípravků, příprava výroby CAPP, výrobní zařízení a diagnostiky, řízení jakosti. Dále se studuje výrobní management, racionalizace výroby polotovarů, technologie montáží a navrhování výrobních systémů. Tyto znalosti umožní absolventům řešit problematiku projektového i výrobně-provozního charakteru nejen v technické přípravě, ale i ve vlastním výrobním procesu.

V oblasti materiálu na základě získaných základních teoretických i širších praktických znalostí z oblasti strojírenství jako celku s důrazem na materiálovou problematiku, strojírenské technologie a managementu studenti postupně prohlubují odborné znalosti o technických materiálech a jejich vlastnostech, volbě a zkoušení materiálů a jejich zpracování, seznamují se s moderními zpracovatelskými technologiemi, diagnostikou a řízením jakosti, výrobním, projektovým a podnikovým managementem. Prohlubují své jazykové znalosti a učí se obhajovat a prezentovat své výsledky. Jsou tak dobře připraveni uplatnit se prakticky ve všech strojírenských a příbuzných oborech, v přípravě výroby v provozu, plánování, v řídících funkcích i managementu, v obchodě, službách i dalších oblastech. Absolventi s tímto zaměřením jsou velmi žádání.

V oblasti managementu si na základě získaných širších znalostí ekonomiky, řízení a technologie výrobních procesů studenti postupně prohlubují odborné znalosti jednak v řízení výroby i předvýrobních etap, v oblasti racionalizace výroby, managementu a marketingu, účetnictví a kalkulace, organizace provozu, nástrojů, technologií výroby polotovarů, tepelného zpracování a technologií obrábění a montáží. Tento profil je doplněn poznatky z oblastí projektování výrobních procesů a systémů, pomocných a obslužných procesů výroby, podnikové ekonomiky, řízení jakosti, zpracování dat, databázových systémů i prostředků mechanizace a automatizace. Syntéza odborných znalostí ekonomického a technologického charakteru umožní absolventovi řešit ekonomické i provozní a řídicí úlohy ve výrobě, jak ve velkých podnicích tak i malých společnostech.