CZ / EN

Strojírenství

Současná  akreditace  bakalářského  studijního  programů  je  na  základě  zákona č.  168/2018  Sb.,  kterým  se  mění  zákon  č.  137/2016  Sb.,  kterým  se  mění  zákon  č.  111/1998  Sb.,  o  vysokých  školách, prodloužena  do  31.  prosince  2024. 

Tento studijní program  je v procesu obnovy akreditace a bude nahrazen novým studijním programem.

 

Bakalářský studijní program „Strojírenství“ je kratší formou vysokoškolského vzdělání, orientovanou na praktičtější odborný profil absolventů. Absolventi bakalářského studijního programu získají potřebné teoretické i praktické znalosti pro řešení četných a rozmanitých úkolů nejenom ve strojírenství, ale také pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách.

Standardní doba studia je 4 akademické roky.

st_programy/strojirenstvi/strojirenstvi_02.jpg

Bakalářský studijní program „Strojírenství“ se standardní dobou studia 4 akademické roky je prvním stupněm tzv. strukturovaného studia, jehož podstatou je umožnění návaznosti studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského. Bakalářský studijní program je členěn do 4 oborů se studiem v prezenční a kombinované formě.

Na závěr studia bakalářského studijního programu „Strojírenství“ je zařazena bakalářská souborná zkouška, sloužící k souborné kontrole kvality dosažených studijních výsledků. Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské diplomové práce. Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské diplomové práce absolvent získá akademický titul „bakalář“ (Bc.).

Absolventi bakalářského studijního programu „Strojírenství“ mohou pokračovat ve studiu v některém z navazujících magisterských studijních programů po vykonání přijímací zkoušky.

Členění na obory

Energetika a procesní technika

Tutoři: prof. Ing. František Rieger, DrSc., doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc., doc. Ing. Pavel Novák, CSc.

Absolventi zaměření na energetiku budou připraveni řešit praktické problémy v různých odvětvích energetiky – od návrhu přes konstrukci až po provoz energetických strojů a zařízení (kotlů, turbín, chladicí techniky, tepelných čerpadel, strojů pro stlačování plynů, hydraulických strojů,…). Absolventi mohou pracovat v energetických provozech podniků i v energetice pro občanskou vybavenost a uplatní se také v projektových nebo technických útvarech profesních energetických organizací. Absolventi se zaměřením na procesní techniku naleznou uplatnění zejména v chemickém, potravinářském a spotřebním (sklářském, plastikářském, papírenském,…) průmyslu a v podnicích zaměřených na výrobu zařízení a projektování pro tato odvětví. Rozšíření znalostí o procesní technice umožní také uplatnění při čištění odpadních vod a plynů, v biotechnologiích, a při zpracování obnovitelných zdrojů energie (bioplyn a etanol).

Informační a automatizační technika

Tutor: Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D.

Absolventi získají znalosti ze základů a prostředků automatického řízení, informatiky, technologie přístrojové techniky, programovacích jazyků mikropočítačů a aplikací. Studenti se seznámí s operačními a databázovými systémy a počítačovými modely, absolvují technická a elektrická měření a konstrukční cvičení. Uplatní se na různých místech výrobních a technických úseků nebo výzkumu v rámci návrhu, provozu a adaptace řídících systémů, informačních systémů a systémů obsahujících prvky vyspělé přístrojové techniky.

Technika životního prostředí

Tutoři: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Studijní obor připravuje odborníky pro návrh, realizaci a řízení zařízení ovlivňující vnitřní prostředí budov, vývoj a výrobu prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení. Absolventi jsou odborně připraveni pro řešení úkolů projekční, konstrukční a technologické povahy. V oborové části studia získá absolvent oboru široké znalosti z navrhování, konstruování, projektování, technologie, montáže, provozu, měření a hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních zařízení, alternativních zdrojů energií, odlučovacích zařízení a zařízení na ochranu proti hluku. Absolventi se uplatní v konstrukci strojů a zařízení techniky prostředí, v projekci vzduchotechnických a vytápěcích zařízení, ale také např. v dodavatelských a realizačních firmách, v provozní a servisní oblasti a může zastávat různé funkce v investičních útvarech, v hygienické službě i v útvarech ochrany životního prostředí státní správy. Uplatnění je možné i v obchodně technickém poradenství či zastoupení.

Konstruování podporované počítačem

Tutor: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

Tento obor reaguje na aktuální poptávku průmyslové sféry na speciální přípravu absolventů bakalářského studia, a to s ohledem na uplatnění takto profilovaných absolventů v tuzemsku i v zahraničí. Absolventi jsou připravováni pro všeobecné navrhování technických systémů s počítačovou podporou, a to v oblasti konstrukce i výpočtů. Z předmětů obecného teoretického základu a z průpravných teoretických předmětů získají další znalosti, které pomohou zvládnutí nástrojů konstruování s podporou všech běžných počítačových nástrojů. Spolu s hlubšími znalostmi z oblasti experimentálního zkoušení strojů a součástí budou připraveni řešit praktické úlohy zejména v oblasti ocelových konstrukcí.