CZ / EN

Strojírenství

Základem ekonomiky v České republice je strojírenství!

Proto můžete využít jako základ své kariéry bakalářský studijní program STROJÍRENSTVÍ.

st_programy/bakalarske/69-20210601_086_CVUT-VIC-Ryszawy.jpgst_programy/bakalarske/51-DSC03700.jpg

 

Bakalářský studijní program STROJÍRENSTVÍ nabízí prakticky zaměřené studium ve dvou specializacích:

Obě specializace mají společný první ročník, během kterého se ještě můžete rozhodnout, která specializace vám bude nejlépe vyhovovat. Od druhého ročníku se již plně zaměříte na svoji kariéru. Můžete se stát odborníkem na průmyslové IT, technikem kvality, konstruktérem nebo technologem. Další volbou je možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu a získat titul inženýra.

█ Detailní charakteristika studijního programu

█ FORMA STUDIA: Prezenční studium / Kombinované studium

█ STANDARDNÍ DOBA STUDIA: 4 roky

█ GARANT PROGRAMU: doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.

█ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ: strojírenství, technologie a materiály

█ SPECIALIZACE: Strojírenská výroba; Všeobecné strojírenství

█ CÍLE STUDIA

st_programy/bakalarske/34-DSC00950.jpgPo absolvování bakalářského studia se můžete ihned zapojit do práce technika v technických oborech podle vybrané specializace. Vzhledem k rozsáhlému teoretickému základu studia, máte v případě zájmu možnost, pokračovat ve studiu v navazujících magisterských programech technického zaměření na všech technických vysokých školách v České republice i v zahraničí.

Pro řešení úloh technické praxe, budete schopni využívat znalosti získané studiem konkrétní specializace, společně se znalostmi základních i složitějších matematických a fyzikálních modelů a postupů. V rámci studia specializací získáte kvalitní profesní zaměření, při zachování úrovně a rozsahu základního teoretického vzdělání. K tomuto cíli slouží také skupiny povinně volitelných předmětů a profilových projektů zaměřených na konkrétní oblasti strojírenství (např. metalurgie a slévárenství, technická diagnostika, konstrukce strojů a zařízení, projektování výrobních systémů atd.).

Předměty tohoto studijním programu jsou shodné s bakalářským studijním programem Strojní inženýrství, ale jsou vyučovány na aplikační úrovni, což vám umožní jejich přímé využití v praxi při řešení specifických problémů:

 • matematiky a fyziky
 • konstruování,
 • mechaniky těles,
 • strojírenských materiálů,
 • výrobních technologií.

Studijní program primárně poskytuje kvalitní přípravu pro praxi, pokud nemáte zájem přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu a bakalářský stupeň vzdělání je vaším cílem. Uplatnění najdete v řadě firem na úrovni zajišťování a podpory výroby, řízení menších výrobních celků nebo vám dává možnost pro vlastní kreativitu a případné podnikání v oblasti strojírenství.

█ PROFIL ABSOLVENTA

st_programy/bakalarske/63-20210421_007_CVUT-VIC-Ryszawy.jpgJako absolvent tohoto studijního programu získáte znalosti jak v oblastech obecného strojírenství, tak  v oblastech podle volby specializace. Tyto znalosti vám umožní přímý nástup do průmyslové praxe, kde se díky svým specializacím lépe zapojíte do pracovního procesu, nebo můžete pokračovat v dalším studiu v navazujících magisterských studijních programech.

█ Jako absolventi specializace Strojírenská výroba získáte pevné základy oborů strojírenství, jako jsou:

 • metalurgie a slévárenství,
 • strojírenská technologie,
 • materiálové inženýrství,
 • zpracovatelské technologie,
 • technická diagnostika,
 • projektování výrobních systémů
 • řízení průmyslových systémů.

Kombinace znalostí z těchto tematických okruhů ve spojení se znalostmi z obecných disciplín strojírenství, technologie a materiálů je zárukou zajímavého a velmi žádaného profilu absolventů, kteří nacházejí uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků a to zejména v technických a výrobních útvarech, a také na pozicích středního technického managementu ve strojírenských firmách.

Díky možnosti výběru povinně volitelných předmětů, získáte možnost ještě více se profilovat v oblasti technologie, materiálů a řízení průmyslových systémů.

Dosažená kvalifikace vám umožní také uplatnění napříč celým spektrem strojírenské výroby, protože ve specializaci jsou rovnoměrně zastoupeny předměty zaměřené na strojírenské materiály, na technologii jejich zpracování, společně s technologií výroby a projektováním a to vše propojené s ekonomií a ekonomickými kalkulacemi a rozvahami všeho druhu, včetně základů managementu.

st_programy/bakalarske/33-20191204_150_CVUT-VIC-Ryszawy.jpg █ Jako absolventi specializace Všeobecné strojírenství získáte přehled napříč oblastí vzdělávání Strojírenství, technologie a materiálů jako jsou:
 • dopravní a transportní technika,
 • procesní technika,
 • výrobní technika,
 • letectví
 • konstrukce energetických strojů a zařízení
 • technika prostředí

Výběrem konkrétního tématu své kvalifikační práce, který bude podpořen volbou konkrétních povinně volitelných předmětů a projektů, získáte v rámci studia užší zaměření.

Díky kvalitnímu teoretickému základu a všeobecnému přehledu napříč strojírenskými obory, máte možnost širokého uplatnění v technické praxi nebo při vlastním podnikání a případně i při volbě navazujícího magisterského studia.

Získáte znalosti v oblastech:

 • teoretické i aplikované matematiky,
 • numerických metod řešení fyzikálních rovnic,
 • metod provádění laboratorních experimentů,
 • mechaniky soustav těles a mechaniky kontinua v oboru pevné i kapalné fáze,
 • základních simulací mechanických systémů včetně návrhu numerických modelů
 • analýzy současného stav techniky
 • formulace zadání a vytváření koncepce jeho řešení.

Získáte také schopnost rozpracovat koncepci a řešení, až do konečného návrhu konstrukce stroje a zařízení, a to včetně technologie výroby a montáže, volby materiálu a vytvoření potřebné výrobní dokumentace. Najdete tak uplatnění při projektování zařízení a výrobních linek zpracovatelského průmyslu a v oblasti údržby a oprav základních fondů. Budete připraveni působit zejména v chemickém a potravinářském průmyslu.

Můžete získat také znalosti z energetiky zaměřené především na oblasti projektování, konstruování a technologií energetických strojů a systémů. Budete tak připraveni řešit praktické problémy v různých odvětvích energetiky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu.

Součástí studia jsou také informace o navrhování pohonů, automatizaci strojů, hydraulických a pneumatických mechanismů, měření parametrů komponent strojů i celých strojů.

Experimentální cvičení během studia probíhá v moderních laboratořích na konvenčních a číslicově řízených strojích, včetně průmyslových robotů.

█ CHARAKTERISTIKA PROFESÍ

Jako absolventi specializace Strojírenská výroba najdete uplatnění zejména v technických a výrobních útvarech, a také na pozicích středního technického managementu ve strojírenských firmách.
Jako absolventi specializace Všeobecné strojírenství se dobře uplatníte v konstrukčních útvarech, v energetických provozech, ale i ve státní správě a v oblastech energetického poradenství a auditů.

█ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A STUDIUM

V bakalářském studijním programu Strojírenství (standardní délka studia 4 roky) je třeba již v přihlášce zvolit jednu ze specializací, která se realizuje formou povinně volitelných předmětů ve 2., 3. a zejména ve 4. ročníku. Volbu specializace lze v průběhu studia změnit podáním žádosti na Oddělení studijní. Podrobné podmínky pro přijetí najdete zde.

█ PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a odborná rozprava ke 3 předmětovým okruhům. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů, v předepsané skladbě předmětů, nutný pro úspěšné ukončení bakalářského studia a odevzdal bakalářskou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními předpisy.

█ Související předpisy

█ TVORBA STUDIJNÍCH PLÁNŮ

█ STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

pracoviste/12922/logo_Elsa_RGB_barva.jpgStudenti se specifickými potřebami (specifické poruchy učení, ADHD, porucha autistického spektra, psychická porucha či onemocnění, závažná chronická onemocnění, specifické potřeby, které vyplývají ze zrakového, sluchového nebo pohybového postižení) mají nárok na modifikace (úpravy) formy studia.

Efektivní a smysluplné studium studentů se specifickými potřebami na ČVUT zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA.

█ NÁVAZNOST NA DALŠÍ TYPY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Tento program je koncipován tak, aby po vykonání přijímací zkoušky, umožnil absolventům pokračování v  navazujících magisterských programech Fakulty strojní ČVUT v Praze. Po absolvování magisterského studia můžete také pokračovat v nově akreditovaných doktorských studijních programech.