CZ/EN

Aktuality

Vyhlášení veřejné soutěže v programu na podporu nastupující výzkumné generace

Publikováno: 03. 04. 2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 28. března 2017 první veřejnou soutěž v programu ZÉTA, jehož cílem je zapojení mladé výzkumné generace do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi. Dílčím cílem programu je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Vzhledem k přetrvávajícímu selhání trhu v oblasti nedostatečného využívání výsledků aplikovaného výzkumu v aplikační sféře a z důvodu existence bariér pro rovné příležitosti mužů a žen v rozvoji profesních kariér ve výzkumu a ve vývoji tkví potřebnost programu ZÉTA v tom, že se zaměří na rozvoj klíčových kompetencí nastupující výzkumné generace pro řešení konkrétních výzkumných projektů se subjekty z aplikační praxe a k rozvoji kultury rovných příležitostí mužů a žen pro výzkumnou práci.

„Program ZÉTA má klíčovou úlohu ve zvýšení zájmu mladé generace o projekty s konkrétním praktickým dopadem a propojí tak mladé výzkumnice a výzkumníky s aplikační sférou,“ uvedl Petr Očko, předseda TA ČR.

Intervence programu budou zaměřeny na reálnou spolupráci mladých výzkumných pracovnic a pracovníků při řešení konkrétních výzkumných projektů se subjekty z aplikační praxe ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. Je žádoucí, aby např. závěrečné práce v rámci vysokoškolského studia byly vypracovávány na upotřebitelná témata, jejichž závěry a výstupy je možné dále rozvíjet a uplatnit v aplikacích. Dále se však jedná i o odstranění nerovného postavení studentek a studentů či mladých výzkumných pracovnic a pracovníků, kteří jsou znevýhodnění při podávání návrhů projektů tím, že nemají odpovídající praxi, publikační a jiné výsledky jako jejich starší kolegové. „Dílčí cíl programu reaguje na fakt, že v roce 2012 v ČR mezi výzkumníky pracovalo jen 27,5 % žen. Zmíněná opatření adekvátně navazují na NP VaVaI, která mj. požaduje vytváření podmínek pro větší zastoupení žen ve výzkumu, zapojování vysokoškolských studentů do VaV a zvyšování uplatnění absolventů magisterských a doktorských studií v inovačních malých a středních podnicích,“ doplnil Petr Očko.

„Je to vynikající program, který velice vítám. Přestože v posledních dvaceti letech tvoří ženy většinu absolvujících vysoké školy, tato skutečnost se zatím neodrazila v české vědě a to je potřeba měnit. Ženy mají stejný potenciál věnovat se vědě jako muži a tento program jim to usnadní hned na počátku kariéry,“ říká ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka.

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2025, tj. 9 let. Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců, maximální délka řešení projektů na 24 měsíců. Celkové výdaje státního rozpočtu na program jsou ve výši 720 mil. Kč. Nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt je 85 % celkových uznaných nákladů s tím, že maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt se omezuje na 5 mil. Kč.

Kontakt: Ing. Ivana Drábková, tisková mluvčí TA ČR, E: drabkova@tacr.cz, T: 777 016 525

Web programu